Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide asumisen ja maankäytön ohjelmasta

Asumiseen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelma 2020

Asumiseen ja siihen liittyvän maankäytön ohjelma on Helsingin kasvihuonekaasupäästöjen, lähivirkistyksen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta keskeinen.

Ohjelman luonnoksessa ei kuitenkaan mainita luonnon monimuotoisuutta ja kaupunkilaisten virkistäytymistarpeita lainkaan. Koko pitkässä luonnoksessa ei ole sanoja luonto tai virkistys.

Ilmastopäästöistä AM-ohjelmasta on mukana lähinnä hyvin yleisiä toteamuksia Hiilineutraali Helsinki -ohjelman noudattamisesta vailla toimien esittämistä tavoitteiden esittämistä. Selkeitä tavoitteita ei ole myöskään Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelmassa.

Luonnoksen mukaan AM-ohjelmaan ei ole syytä esimeriksi sisällyttää energiatehokkaan rakentamisen tavoitteita, kun on olemassa kahden vuoden takainen Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimintaohjelma. Energiatehokkaan rakentamisen määrällisiä tai numeerisia tavoitteita ei kuitenkaan ole myöskään mainitussa ohjelmassa.

Jos kuitenkin tarkastellaan ohjelman mukaan asumisen ja rakentamisen sektoreilla jo tehtyjä toimia, osoitteessa https://ilmastovahti.hel.fi/ voidaan turhan usein todeta, että ne ovat joko alkutekijöissään tai kuitattu jollakin skaalaltaan hyvin pienellä pilottihankkeilla.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys pitää luontoasioiden pois jättämistä ja ilmastoasioiden vähäistä käsittelyä suurena puutteena. Esitetty tavoite yli 7000 asunnon rakentamisesta vuodessa ja 700 000 kerrosneliömetrin kaavoittamisesta asuntotuotantoon vuosittain merkitsisi ennennäkemätöntä painetta luonnolle.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys pitää luonnon ohella ilmastotoimien esittämisen (muutamaa yleisluotoista toteamusta lukuun ottamatta) puuttumista luonnoksesta vakavana puutteena. Juuri AM-ohjelma on yksi välineistä, jolla voidaan ohjata toimenpiteiden toteutumista niin laajoina, että tällä on todella merkitystä ilmastolle. AM-ohjelmalla voidaan haluttaessa edistää erittäin merkittävästi uudisrakentamisen energiatehokkuutta ja kestäviä materiaalivalintoja sekä niiden uusiutuvan energian tuotantoa, sähköistä liikennettä ja ylipäänsä kaikkea rakentamisen ohjaamisella saavutettavia ilmastohyötyjä.

Näkemyksemme mukaan AM-ohjelmassa pitäisi käsitellä läpäisevästi Hiilineutraali Helsinki -ohjelman monia rakentamiseen ja asumiseen liittyviä ehdotuksia, kun niitä ei nyt siinä edes yksilöidä. Juuri AM-ohjelma ja siinä esitettävät tavoitteet olisivat se strategiaväline, jonka avulla hiilineutraaliin Helsinkiin pyrkiminen saisi vauhtia. Jos ne puuttuvat, kyseessä olisi mielestämme vakava takaisku kaupunkimme hiilineutraalisuustavoitteelle.

Ehdotamme, että AM-ohjelmaan lisätään uusi päämäärä I Asuntotuotannon ekologinen ja kulttuurinen kestävyys ja ilmastokestävyys, minkä lisäksi muihin päämääriin lisätään luonnon, virkistyksen ja ilmaston ulottuvuus.

Myös ohjelman rakentamismäärien päätavoitetta asuntojen lukumäärän ja asemakaavoitettavan varannon suhteen tulisi voida tarkastella luonnon kestävyyden kannalta. Suuri tuotanto on sekä määrältään että tavoitteiden täyteen saamisen mahdollisesti vaatiman kiirehtimisen ja sen mukanaan tuoman aluekohtaisen kriittisen tarkastelun vaikeuden suhteen ongelmallinen.

Pitäytyminen 6500 tavoitteessa olisi varmasti päättäjillekin mahdollinen, kun Helsingin väestönkasvu nyt näyttää hiljenemisen merkkejä (vuosien 2018 ja 2019 keskimääräinen väestönkasvu oli alle 5500 henkeä vuodessa).

 

Lukukohtaisia ehdotuksia lopun tavoitetiivistelmän perusteella:

Tavoite 1:

Muutetaan asuntotuotantotavoite kuulumaan vuosittain pääsääntöisesti 6500 asuntoa.

 

Tavoite 2:

Ehdotamme, että nykyiseen tavoitteeseen kaksi (Maankäytön suunnittelu) lisätään lauseet:

Asemakaavojen tulee tukea luonnon monimuotoisuuden ja lähivirkistysalueiden säilyttämistä kaupungissa.

Asemakaavojen on tuettava pyöräilyn ja kävelyn asemaa liikuntamuotoina.

Asemakaavoituksella edistetään uusiutuvan energian käyttöä sekä kiinteistökohtaista, alueellista ja keskitettyä uusiutuvan energian tuotantoa (Hiilineutraali Helsinki –ohjelman tavoite).

Pienennetään asemakaavoitustavoitetta seuraavasti:

Vuosittain laaditaan asemakaavoja vähintään 500 000 kerrosalaneliömetriä (k-m2)

 

Tavoite 3

Korvataan tavoite Asuntorakentamisen hiilineutraalisuutta edistetään tontinluovutuksessa Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti.

Asuntorakentamisen hiilineutraalisuutta edistetään tontinluovutuksessa Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman mukaisesti asettamalla kansaallista tasoa selvästi korkeammat tavoitteet kaiken uudisrakentamisen energiatehokkuudelle ja asettamalla tavoitteita myös uusiutuvan omaenergian tuotannolle.

 

Tavoite 8.

Lisätään kohta:

Kaupunkiuudistusalueiden lisärakentaminen ei saa merkittävästi vähentää alueiden keskeisiä luonto- ja virkistysalueita.

 

Tavoite 9

Kokeillaan markkinaehtoista pysäköintiä korvataan lauseella

Kokeillaan markkinaehtoista pysäköintiä siten, että samalla kuitenkin huolehditaan riittävästä sähköautojen latauskapasiteetista

 

Seurannasta:
Ekologisten, virkistykseen liittyvien ja ilmastotavoitteiden toteutumiseen tarvitaan myös
seuranta, osin määräseurantana, osin vuosiraportointina.