Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Jollaksentie 64:n ase­ma­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen muistutus Jollaksentie 64:n asemakaavaehdotuksesta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys pitää erittäin valitettavana, että kaavahanke etenee Jollaksentie 64:n tontin arvometsässä. Vaikka kaava-alueen pohjoisosa muutettiin virkistysalueeksi kaavan edellisestä vaiheesta, ratkaisu tuhoaa liian paljon yli 120-vuotiaita mäntyjä kasvavaa, kohtuullisen lahopuista kalliometsää ja kalliopainanteiden pieniä soita.

Muistutamme vielä, että alueelta havaitut luonnonsuojelullisesti arvokkaat indikaattorilajit, kermakääpä, ruunikääpä ja viinikääpä (2014, suojeluasiantuntija Keijo Savola) kertovat osaltaan metsän arvoista. Tontti on niin ikään kartoitettu I METSO-luokkaan. Se kuuluu korkean luonnontilan ja merkittävien luonto- ja maisema-arvojen perusteella niihin Tonttuvuoren hienoihin arvometsiin, jotka tulisi suojella liittämällä ne Itäniityn laakson suojelualueeseen. Tonttuvuori itsessään edustaa Helsingin kalliometsien parhaimmistoa.

Vuoden 2013 metsäinventoinnin selostus, joka löytyy kaupungin luontotietojärjestelmästä, kuvailee Jollaksen arvokkaiden, vaikka osaksi pienialaisten METSO-metsien ketjuuntuneen toisiinsa hyvin ja muodostavan merkittävän monimuotoisuuskokonaisuuden. Tämä tarkoittaa, että Tonttuvuoren nakertaminen kaava-alueen kohdalla heikentää myös muita Jollaksen arvometsiä.

Yhdistys huomautti aloitusvaiheessa tontin olevan osa III arvoluokan lintukohdetta. Kaupungin luontotietojärjestelmä on sen jälkeen liittänyt arvokkaita lintukohteita arvokkaisiin lintualueisiin, mutta Tonttuvuori on tässä yhteydessä poistettu. Kaiken kaikkiaan Itä-Jollakseen on nyt rajattu arvokasta lintualuetta hyvin suppeasti vain Itäniityn laakson luonnonsuojelualueelle. Kaupungin tulee pikaisesti jatkaa luontotietojärjestelmän luokittelun parantamista lintujen kohdalla niin, että tieto vastaa mahdollisimman hyvin lajien todellista esiintymistä ja auttaa esimerkiksi kaavoituksen vuorovaikutuksessa. Tämä edellyttää myös laadukkaita luontoselvityksiä, joiden tekemiselle annetaan riittävästi aikaa.

Kaavaehdotus tarkastelee maisemia vain mereltä veneilijöiden näkökulmasta Tonttuvuorelle ja pitkiä näkymiä kerrostalojen ikkunoista. Se unohtaa edelleen enemmistön eli lukuisten ulkoilijoiden maisemat, vaikka he liikkuvat vuoden ympäri Tonttuvuorella. Kaava-alueella ei tule jatkaa tontin vieressä sijaitsevien vanhempien kerrostalotonttien ajattelematonta ratkaisua. Niissä poikkeuksellisen hienon metsän eteläreunaan rakennettiin tiivis kerrostalorivistö, joka näkyy selvästi metsässä kulkeville reiteille ja heikentää metsän tuntua. Lisäksi talot estävät näkymiä merelle vuoren korkeimmilta huipuilta. Kuitenkin luonnonmaisemat ovat metsien hyvinvointivaikutusten olennainen osa.

Kaavaselostuksessa, jos kaava kaikesta huolimatta etenee toteutukseen, on hyvä ohjeistaa rakentajaa hyödyntämään tontin metsäiset pintamaat eliöineen ja siemenpankkeineen tontilla kuten kalliomurskakin. Pintamaat ovat paikallista elävää maaperää, jota kannattaa käyttää metsään sulautuvien istutusalueiden kasvualustassa. Näin edistetään luonnon monimuotoisuutta. Tontilta kaadettavat puut, myös lahovikaiset puut ja kelopuut tulee jättää lahopuiksi kaupungin virkistysalueelle viereisiin männiköihin, jotka kaipaavat ennen kaikkea mäntymaapuuta.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys vaatii edelleen kuten kaavan aloitusvaiheesta annetussa mielipiteessä, että Jollaksentie 64:n tontti jätetään rakentamatta ja alue hankitaan kaupungille virkistysalueeksi. Jos tontille kaikesta huolimatta päätetään rakentaa, se tulee rajata yhteen, nykyistä suunnitelmaa matalampaan ja rakennusalaltaan pienempään kerrostaloon Jollaksentien vieressä. Muu osa tontista hankitaan tässäkin tapauksessa kaupungille virkistysalueeksi.