Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Reimarlan, Kokkokalliontie 9 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta sekä kaavan vii­te­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut kaava-aineistoon ja haluaa tuoda kaavoittajan tietoon eräitä hankkeessa huomioitavia seikkoja sekä muutostarpeita.

Hankealue rajautuu pohjoisessa välittömästi luontoarvoiltaan merkittävään lehtometsään, joka on osa uutta, syksyn 2019 selvityksen perusteella arvoluokan I kääpäalueeksi todettua Marttilan metsää. Nykytietojen perusteella kyseessä lienee Keskuspuiston länsipuolisen Länsi-Helsingin kääpälajistoltaan arvokkain yksittäinen metsäkohde.

Kääpäarvojen ohella metsäalueella on merkitystä METSO-arvoja omaavien lehto-, kangas- ja kalliometsien sekä liito-oravan suojelun kannalta. Myös metsäalueen rooli keskeisen tärkeänä virkistysalueena on ilmeinen.

Kaavailtu hanke lienee muulta osin toteuttamiskelpoinen, mutta se tulee toteuttaa säilyttämällä kaavoitettavan kiinteistön pohjoisreunan kapea metsäreunus suojapuskurina kaupungin omistamalle pohjoispuoliselle arvoluontokohteelle. Nyt kyseiselle kiinteistöön kuuluvalle puustoiselle osalle on esitetty uutta kahdeksankerroksista kerrostaloa sekä tämän pohjois- ja luoteispuolelle kaavoitettavia 10 autopaikkaa. Itäisimmät autopaikoista tulevat kiinni arvokkaaseen kääpäalueeseen, mikä synnyttää vääjäämättä ilmeisiä luontohaittoja niin rakennusvaiheessa kuin myöhemmin kasvavan metsänhoitopaineen muodossa.

Esitämme kaavan jalostamista siten, että nykyinen kiinteistön metsäinen pohjoisosa säilytetään kokonaan lisärakentamisen ulkopuolella. Vähintäänkin tulee huolehtia riittävän puustoisen puskurin säilyttämisestä pohjoispuoliselle tärkeälle luonto- ja virkistysalueelle.

Marttilan metsäalueelle on rajattu kaksi liito-oravan ydinaluetta (vuosien 2014 ja 2018 rajaukset). Metsikkörakenteiden perusteella liito-oravien käyttämien metsien laajentuminen hankealueen rajoille sekä mahdollisesti jopa kaavoitettavan kiinteistön pohjoislaidan pienelle puustoiselle osalle on mahdollista. Tästä syystä esitämme liito-oravaselvityksen täydentämistä kiinteistön pohjoisosan sekä siihen välittömästi liittyvien metsien osalta.