Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Malmin Sun­nun­tai­kort­te­lei­den asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Kuva 1: Suunnitelma-alueen metsäinen eteläosa

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut nähtävillä olevaan aineistoon ja tehnyt paikalla maastokäynnin.

Erityisen huolissamme olemme siitä, että raitiotie aiotaan sijoittaa kulkemaan Longinojan ja Lentokentänojan kulmassa sijaitsevan arvometsän läpi (kuva 1, numero 1). Metsässä kasvaa vanhoja kuusia ja haapoja, ja se on potentiaalista liito-oravan elinympäristöä. METSO-kriteereillä metsä on II-luokan lehtoa. Vaikka metsäalue aiotaan suunnitelmassa jättää rakentamisen ulkopuolelle, pikaraitiotien rakentaminen sen läpi tuhoaa pahasti metsää.

Lentokentänojan eteläpuolella on maatalousmaasta vapaasti luonnontilaiseksi kehittyneitä metsiä (kuva 1, numero 2), jotka ovat METSO III-luokan lehtoja. Niissä kasvaa muun muassa isoja kuusia, haapoja sekä vanhoja raitoja. Kuuset ja haavat tekevät näistäkin metsistä mahdollisia elinympäristöjä liito-oravalle. Raidat puolestaan ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä tarjoten elinympäristön muun muassa monille selkärangattomille eläimille ja sienille. Näiden lisäksi suunnitelma-alueen kaakkoiskulmassa on luontaisesti kehittynyttä 40–50-vuotiasta lehtimetsää (kuva 1, numero 3), jossa siellä täällä kasvaa myös iäkkäämpiä puita, sekä vanhempaa niin ikään liito-oravan elinympäristöksi soveltuvaa metsää (kuva 1, numero 4). Lisäksi kaakkoiskulmassa on niitty (kuva 1, numero 5), jonka luontoarvot tulisi selvittää.

Alueen metsät muodostavat viehättävän kokonaisuuden, jolla on arvoa sekä luonnon monimuotoisuuden että virkistyskäytön kannalta. Metsissä mutkittelevat polut sekä niiden lomassa risteilevät kevyen liikenteen väylät kertovat alueen olevan suosittua ulkoilualuetta. Maastokäynnillä törmäsimme lukuisiin lenkkeilijöihin, koiran ulkoiluttajiin sekä pyöräilijöihin.

Kaupunki suunnittelee Malmin lentokentän alueelle paljon uutta rakentamista. Alueen nykyisille ja tuleville asukkaille pitäisi jättää myös viheralueita virkistyskäyttöön.Sunnuntaikortteleiden alue on toimiva ulkoilu- ja viheralue sellaisenaan. Ehdotamme, että sitä ei kaavoiteta rakentamiselle vaan säästetään viheralueena.

Mikäli Sunnuntaikortteleiden suunnittelua kuitenkin jatketaan, vaadimme että:

  • raitiotien linjaus siirretään niin, että se ei kulje alueen arvokkaimman lehtometsän läpi,
  • Lentokentänojan eteläpuoliset metsät ja niityt jätetään siinäkin tapauksessa virkistysalueeksi, koska maankäyttökaaviossa suunnittelualueen pohjoisosaan esitetty viheryhteys ja viheralue on aivan liian kapea, kun huomioidaan ympäristöön suunniteltu voimakas rakentaminen ja asukasmäärän kasvu,
  • kaupunki teettää kunnollisen selvityksen siitä, onko alueen vesistön luontoarvojen kannalta parempi kunnostaa Lentokentänojan uomaa nykyisellä paikalla vai suunnitellussa uudessa sijainnissa pohjoisempana.

Helsingissä 24.5.2021

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry.

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry.