Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Malmin ja Pukinmäen sekä Mellunkylän ja Vartioharjun suunnitelmista

Lähetimme yhdessä Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry:n kanssa kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton liittyen Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelmaan sekä Mellunkylän ja Vartioharjun pohjoisosan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmaan:

Arvoisa kaupunkiympäristölautakunnan jäsen tai varajäsen!

Lautakunnan esityslistalla on 8.6. kaksi Helsingin viheralueiden kannalta merkittävää asiaa eli Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelma (Asia/4) sekä virkamiespäätöksistä (Asia/24) löytyvä tieto siitä, että maankäyttöjohtaja on 27.5.2021 hyväksynyt Mellunkylän ja Vartioharjun pohjoisosan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman.

Katsomme tarpeelliseksi tuoda tietoonne keskeisimmät edellä mainittuihin suunnitelmiin liittyvät ongelmat. Samalla esitämme niihin liittyviä ratkaisuja.

1) Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelma

Suunnitelma mahdollistaa turhan mittavat valta- ja aluspuuston harvennustoimet. Sen luonnonhoitolinjauksissa ei anneta riittävää painoarvoa metsien hallitun hoitamattomuuden laajalle käytölle ja tästä saataville moninaisille hyödyille. Suunnitelma ei myöskään tunnista liiallisten valta- ja aluspuuston harvennusten luontoarvoille, metsän tunnulle, suojaisille lähimaisemille sekä maapohjan kulumisherkkyydelle aiheuttamia haittoja. Kaupungin metsäsuunnittelijoiden yksipuolisen ongelmalähtöinen näkemys pien- ja aluspuuston roolista koko ajan kuluvissa ja pirstaloituvissa kaupunkimetsissä näkyy hyvin myös vuorovaikutusraportin vastineessa (s. 31).

Suunnitelman jatkon kannalta keskeisen tärkeällä hoitotarpeen määrittelykartalla (kuva 50, sivu 47) on toimenpidekuvioina esitetty liikaa metsiä, joissa hoitotarve rajoittuu korkeintaan kuvion reittiin, tonttiin, tiehen tai muuhun erityiskohteeseen rajautuvaan reunakaistaan. Lopullisessa suunnitelmassa metsänhoidon kohteiksi esitettyjen metsien määrää on jopa lisätty luonnosvaiheiden kartoista siirtämällä pääosat Närepuistosta ja Sinimetsästä hoitokohteiksi. Vuorovaikutusraportissa annetaan kuva siitä, että em. muutos on tehty vieraslaji tuomipihlajan torjumiseksi. Itse suunnitelmasta (s. 48) hahmottuvat toisenlaiset, myös kotimaiseen aluspuustoon kohdistuvat hoitoajatukset.

On hyvin todennäköistä, että nykyisen suunnitelman pohjalta laadittava, varsinaiset kuviokohtaiset metsänhoitoesitykset sisältävä luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma tulee sisältämään liikaa tarpeettomia ja haitallisia valta- ja aluspuuston harvennuksia.

Ratkaisuehdotus: Esitämme, että lautakunta palauttaa suunnitelman uuteen valmisteluun tai vaihtoehtoisesti sisällyttää suunnitelman hyväksymispäätökseen esim. seuraavankaltaisen jatkosuunnitteluohjeistuksen:

  • Myöhemmässä vaiheessa tehtävien luonnonhoidon toimenpiteiden tulee antaa tilaa metsien luonnolliselle vanhenemiselle ja lahopuun määrän lisääntymiselle. Lisäksi valtapuuston ja pienpuuston harvennusten määrä kannattaa pitää mahdollisimman pienenä.
  • Myöhemmässä vaiheessa tehtävien tarkempien luonnonhoidon suunnitelmien tulee olla riittävän selkeitä ja tarkkoja toimenpiteiden ja niiden kohdentumisen osalta, jotta niiden kommentointi olisi mahdollisimman toimivaa ja suunnitelmien esitystapa teknisesti riittävän helposti luettavaa vuorovaikutukseen osallistuville.

2) Mellunkylän ja Vartioharjun pohjoisosan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma

Maankäyttöjohtajan 27.5.2021 hyväksymän luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman luonnos on ollut kahteen otteeseen osallisten kommentoitavana. Luonnoksiin on tehty kohtalainen määrä muutoksia ja täsmennyksiä mm. arvometsien hoitoluokan lisäämisen sekä esitettyjen hakkuu- ja hoitoesitysten tarkemman ohjeistuksen suhteen. Myös luontojärjestölausuntoon annettu vastine on laadukas, joskaan sitä ei oltu muistettu toimittaa järjestöille.

Tehdyistä täsmennyksistä ja muutoksista huolimatta suunnitelma sisältää liikaa valtapuuston ja pienpuuston harvennushakkuita. Suunnitelma ei siltä osin huomioi riittävästi kaupunkiympäristölautakunnan, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston syksyllä 2020 yksimielisesti tekemiä linjauksia:

Suojametsien, puistojen ja lähivirkistysalueiden hoitotoimenpiteissä pyritään vähentämään valtapuuston sekä pienpuuston harvennusten määrää. Erityisen tärkeää harvennusten vähentäminen on arvokkaiksi luontokohteiksi määritellyillä alueilla, tärkeissä virkistysmetsissä sekä muuten puustorakenteeltaan monipuolisissa metsissä. Hoitotoimenpiteissä pyritään kiinnittämään nykyistä enemmän huomiota siihen, että toimenpiteet kohdennetaan paremmin alueille, joilla niistä on selkeintä hyötyä” (Helsingin kaupunginvaltuusto 25.11.2020).

Ratkaisuehdotus: Esitämme, että lautakunta käyttää sille kuuluvaa otto-oikeutta ja ottaa päätöskäsittelyynsä maankäyttöjohtajan 27.5.2021 tekemän päätöksen hyväksyä Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma. Suunnitelma on syytä palauttaa uuteen valmisteluun sillä jatkosuunnitteluohjeella, että esitettävät valta- ja aluspuuston harvennukset tarkastellaan vielä kuviotasoisesti suhteessa kaupunginvaltuuston tekemään harvennuslinjaukseen.

Taustatiedoksi aiemmat lausuntomme:

Helsingissä 5.6.2021