Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Kruu­nu­vuo­ren­lam­men luon­non­suo­je­lua­lu­een perustamisesta sekä hoito- ja käyt­tö­suun­ni­tel­mas­ta

Kruunuvuorenlampi. Kuva: Emilia Pippola

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Kruunuvuorenlammen luonnonsuojelualueen rauhoitusesitykseen sekä hoito- ja käyttösuunnitelmaan vuosille 2021-2031. Tuemme suojelualueen pikaista perustamista. Yhdistys on tehnyt alueelle useita maastokäyntejä. Suunnitelma sisältää monia hyviä tavoitteita ja ratkaisuja, joita kannatamme. Silti myös parannettavaa löytyy etenkin rajauksesta, kartoituksista, virkistyskäytön suunnitelmasta sekä hiljaisuuden ja pimeyden säilyttämisessä.

Rajaus

Esitetty hoito- ja käyttösuunnitelma laajentaa luonnonsuojelualueen rajausta hieman kaupungin maalle, jolla on voimassa oleva asemakaava. Ympärillä on myös muita arvokkaita metsiä ja lammen laskupuro, joiden sisällyttäminen perustettavaan suojelualueeseen olisi hyvin perusteltua eikä myöskään ristiriidassa voimassa olevien asemakaavojen kanssa. Mikäli näitä laajennuksia ei oteta tarkasteluun nyt, ne tulee sisällyttää seuraavaan luonnonsuojeluohjelmaan.

Kruunuvuoren tuore kääpäselvitys (Keijo Savola, 2019) arvioi metsät I-luokan kääpäalueeksi. Alueen metsät ovat arvometsiä, joille ei ole koskaan tehty METSO-kartoitusta. Yhdistys vaatii kartoituksen tekemistä viimeistään tässä vaiheessa.

Lammesta mereen laskeva puro vaikuttaa lammen vesitasapainoon ja laatuun. Puro itsessään on vaihtelevien elinympäristöjen kokonaisuus. Puron ja lammen kokonaisuus on uhattuna, koska asemakaava sallii puron päälle kaksi rakennusta ja venelaiturin sen suulle.

Pieni, mutta tärkeä parannus esillä olevassa suunnitelmassa on rajauksen laajentaminen etelään. Se suojelee entistä suuremman osan kosteaa luhtaa. Muutos on mahdollista, koska kaavaan merkityn ulkoilureitin paikka tarkistetaan, vaikka rakennetaankin luonnonsuojelualueen puolella. Reittiä ei tule kuitenkaan sijoittaa arvokkaaseen kosteaan luhtaan.

Hoitosuunnitelma

Yhdistys kannattaa luonnonsuojelun tavoitteita. Hyvä, että kulutusta vähennetään myös lammen itäpuolen metsärinteellä. Korostamme kuitenkin, että luonnonsuojelualueen ja sen ympäristön kulumista on estettävä jo kuluvana kesänä, koska kävijämäärät kasvavat erittäin nopeasti ja paljon.

Lisäksi suojelualuetta ympäröiviä metsiä ja muita elinympäristöjä on syytä hoitaa samoilla periaatteilla kuin itse suojelualuetta. Näin varmistetaan niiden monimuotoisuuden säilyminen ja liittäminen laajaksi luonnonsuojelualueeksi lammen kanssa.

Virkistyskäytön suunnitelma

Mielestämme on ongelmallista, että alueelle on suunniteltu kohtuuttoman paljon sekalaisia rakennelmia pienelle ja herkkäpiirteiselle alueelle. Ehdotamme, että Kruunuvuorenlammen ydinalue rajataan riukuaidalla (kuva 1). Aita voidaan toteuttaa kuvassa 1 näkyvän linjauksen mukaan tai se voidaan katkaista lammen eteläpäässä, missä upottava kosteikko luultavasti hoitaa luonnollisen kulunohjauksen. Aidatun alueen sisäpuolella olisi pelkkää luontoa eikä mitään ihmisen tekemää kuten polkuja, pitkospuita, kaiteita, portaita ja katselulavoja. Aidan ulkopuolella oleviin reitteihin pitää harkita pitkospuita herkempiin paikkoihin.

Mikäli jostain syystä aitaaminen ei ole mahdollista, pitkospuut ovat tarpeellinen ratkaisu herkästi kuluvilla ranta-alueilla. Lammen länsipuolella suunnitelmaan merkitty reitti kuitenkin kulkee liian lähellä vesialuetta. Pitkospuiden kannattaisi kiertää kauempana vesialuetta, rantakasvillisuuden ja metsän välissä. Suhtaudumme varauksella myös pitkospuiden leveyteen (1–1,5 m), koska ne vievät kasvillisuudelta liikaa tilaa. Ne kannattaisi tehdä korkeintaan puoli metriä leveiksi ja lisätä ohituskohtia.

Katselulavat saattavat vähentää liikkumista suolla, mutta niihin sisältyy myös ongelmia. Katselulavat eivät estä maaston kulumista, jos liikkuminen lavan ympärillä ja ympäristössä on maaston muotojen ja peitteisyyden puolesta helppoa. Katselulavat myös syrjäyttävät tilaa kasvillisuudelta, ja ne pistävät ikävästi silmään maisemassa. Mikäli tämäntyyppisiä rakenteita halutaan, voisiko katselulavojen sijaan harkita pientä lintutornia esimerkiksi suojelualueen eteläreunaan kangasmetsärinteen siimekseen.

Jos etelän suunnasta suunnitellaan alueelle ulkoilutietä, toteutus vaatii tarkkaa ympäristön huomioimista.

Kuva 1. Arkkitehti Timo Kalanti on suunnitellut mahdollisen riukuaidan linjauksen.

Aikataulu ja seuranta

Hoito- ja käyttösuunnitelman toteutusaikataulu on liian hidas, kun huomioi nopeasti kasvavat ulkoilijajoukot ja kulutuksen. Jo alkavana kesänä kaivataan vähintään väliaikaista kulunohjausta ja opasteita, kuten jo edellä mainittiin.

Kulutusta on syytä seurata vuosittain. Jos kaupungilla ei ole mahdollisuutta päivittää elinympäristöjen ja lajien muutoksia, yhteistyö esimerkiksi Helsingin yliopiston kanssa on yksi ratkaisu.

Muuta

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa on syytä huomioida suojelualueen viereen, noin 25 metrin päähän tulevan kerrostalokorttelin ja sen vaatiman kadun häiriöt. Niiden rakentaminen saattaa muuttaa lammen valuma-aluetta. Ympäristö on tällä hetkellä ilman valaistusta ja kaupungin hiljaisia alueita, mutta korttelista ja Yksisarvisenkujalta leviävä valosaaste ja liikenteen äänet muuttaisivat suojelualueen luonnetta ja vaikuttaisivat luontoon. Ratkaisu löytyy valaistuksen ja liikennemelun rajoittamisesta tai korttelin ja kujan siirtämisestä kauemmas lammesta.

Ennen kuin asiasta tehdään päätöksiä toivomme mahdollisuutta keskustella suunnitelmasta joko etäyhteydellä tai kasvotusten ­– mahdollisesti jopa paikan päällä.

Helsingissä 5.6.2021