Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Kul­tak­ruu­nun­kaa­ren asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Kuva 1. Tuoretta keskiravinteista lehtoa Yksisarvisenkujan alle jäävässä kurussa. Kuva: Emilia Pippola

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut nähtävillä olevaan aineistoon. Olemme myös vierailleet paikan päällä lukuisia kertoja.

Olemme tyytyväisiä siihen, että alueella aiotaan toteuttaa lepakkoselvitys. Toivomme sen tulosten huomioimista lopullisissa kaavoitusratkaisuissa niin, että lepakoille turvataan riittävä suuri elinympäristö. Positiivista on myös se, että suunnitelman tarkoituksena on kasvattaa luonnonsuojelualuetta ja viheraluetta alueen pohjoisosassa. Suunnitelmaan merkitty viher- ja virkistysalue ei kuitenkaan ole mielestämme suunnittelualueen karttakuvan perusteella riittävä.

Kultakruununkaaren pohjoispuolelle suunniteltujen kortteleiden alle on jäämässä arvokkaita lehto- ja kalliometsiä sekä kostea ruohokorpi. Esimerkiksi Yksisarvisenkujan alle jäävässä kurussa (kuva 1) sekä alueen itäosassa Salamanterinkujan pohjoispuolella on tuoretta keskiravinteista lehtoa, joka on vaarantuneeksi (VU) luokiteltu luontotyyppi. Kalliokuru itsessään on myös geologinen arvokohde. Alueen keskiosassa oleva kostea ruohokorpi (kuva 2) on puolestaan erittäin uhanalainen (EN) luontotyyppi. Arvokkaat luontoalueet rajautuvat tällä hetkellä verkkoaitaan, joka on merkinnyt kiinteistörajaa Kruunuvuoren huvila-alueen ja öljysatama-alueen välillä.

Vaadimme, että verkkoaidan pohjoispuoli säilytetään täysin luonnontilassa. Näin alueen luontoarvot saadaan turvattua. Sillä tavoin vähenee myös negatiivinen reunavaikutus, kun rakennukset, tiet ja parkkipaikat eivät ole niin lähellä tulevaa Kruunuvuorenlammen luonnonsuojelualuetta.

Mikäli rakennussuunnitelmista verkkoaidan pohjoispuolella ei luovuta, on tärkeää, että:

  • alueella tehdään ajantasaisen luontoselvitys, joka huomioi myös METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet,
  • Yksisarvisenkujaa lyhennetään pohjoispäästä niin, että kurussa olevaa arvokasta lehtometsää ja sen iäkästä puustoa säilyy mahdollisimman paljon,
  • suunnitelma-alueen itäreunassa jyrkänne säästetään ja sen länsipuolella viherkäytävää levennetään, mikä tarkoittaa Salamanterinkujan lyhentämistä ja korttelin kaventamista itäreunasta ja
  • ylipäänsä rakentamista rajataan mahdollisimman etelään.

Ensisijaista on kuitenkin jättää verkkoaidan pohjoispuoli rakentamisen ulkopuolelle. Lisäksi viereisen korttelin AK 49316 osalta tulee selvittää, voidaanko se poistaa kaavasta. Tällöin korttelin alue jää luonnontilaan. Ratkaisu suojelee Kruunuvuoren huipun osana merellistä suurmaisemaa, johon kuuluvat Suomenlinna, Helsinginniemi ja Katajannokka. Ratkaisu suojaa myös perustettavan Kruunuvuorenlammen suojelualueen valuma-aluetta, säilyttää lepakoiden saalistusalueen sekä lammelle laskevan kalliokurun läntisen seinämän ja kurussa kasvavan uhanalaisen luontotyypin. Toissijaisena ratkaisuna korttelista AK 49316 poistetaan pohjoisin rakennusosa, jonka kerrosala on 1650 k-m2. Kompromissiratkaisu suojelee valuma-alueen ja kurun, mutta jättää jäljelle korttelin eteläisen, viisikerroksisen rakennusmassan, joka suurmaisemassa nousee Kruunuvuoren huipun tasolle, mahdollisesti sen ylikin.

Helsingissä 11.6.2021

Kuva 2. Kostea ruohokorpi alueen keskiosassa. Kuva: Emilia Pippola