Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen asettaminen nähtäville

Lähetimme 21.6.2021 kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton liittyen Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotukseen, jonka nähtäville asettaminen on lautakunnan esityslistalla 22.6.2021:

Hyvä kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja, jäsen ja varajäsen

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotukseen, jonka nähtäville asettaminen on lautakunnan esityslistalla tiistaina 22.6. (asia 4). Kaavaehdotuksessa on edelleen monia puutteita, joista yhdistys jo huomautti kaavaluonnoksesta antamassaan mielipiteessä. Ongelmat liittyvät luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, ilmastomuutokseen ja sosiaaliseen kestävyyteen.

Luontokartoitukset

Olemme edelleen huolissamme puuttuvista luontokartoituksista. Jäljellä olevien rakennusten toimiminen lepakkojen päiväpiiloina sekä lisääntymis- ja talvehtimispaikkoina tulee selvittää. Samoin niiden reitit.

Kaava-aluetta ympäröivän arvokkaan lintualueen voi olettaa jatkuvan kaava-alueelle. Siksi linnusto tulee selvittää vesilinnut mukaan lukien.

Kaava-alueen metsät, jotka ovat maastokäyntiemme perusteella potentiaaleja METSO-metsiä, on syytä kartoittaa jo sen takia, että metsiin suunnitellaan ulkoiluteitä, ajotien leventämistä sekä tonttia piha-alueineen ja uusine rakennuksineen. Arvokas osa metsää tulee säästää koskemattomana sekä liittää se seuraavassa luonnonsuojeluohjelmassa Uutelan luonnonsuojelualueeseen ja osoittaa se jo nyt asemakaavassa luo-merkinnällä.

Kasvillisuuden kartoittamisen tarve koskee ennen muuta uhanalaisia pieniä rantaniittyjä. Niiden kuluminen ja jääminen rakentamisen alle tulee estää.

Hallkullanniemi

Hallkullanniemen rantatonttia ei tule yksityistää, vaan muuttaa kaavamerkintä ympäröivän alueen mukaisesti retkeily- ja ulkoilualueeksi ja korjata vanha Notsundin huvila kaikille avoimeksi luontoaiheiseksi asukastaloksi. Etuna on merellisyys Suomenlahden sylissä, mikä mahdollistaa mereen liittyvää luonto-opetusta ja tekemistä. Notsundissa voisi kehittää perheille tarkoitettuja päiväleirejä luonnossa ja saaristossa sekä lande kaupungissa-toimintaa, jossa vihreästä kaupungista löytävät landen myös ne, jotka eivät syystä tai toisesta lähde lomailemaan oikealle landelle.

Notsundin luontoaiheinen asukastalo voisi tehdä yhteistyötä Meriharjun leiritoimintaan keskittyvän luontotalon ja Vuotalon kulttuurikeskuksen kanssa.

Kaavaehdotuksen tulee näyttää kaava-aluetta kiertävälle ulkoilureitille tarkka sijainti uudet luontokartoitustiedot huomioiden. Ennen kaikkea rantakalliot ja -niityt kannattaa jättää rauhaan.

Emme pidä pysäköintialueen laajentamista hyvänä ideana. Se lisää yksityisautoilua entisestään Uutelan halki, mikä aiheuttaa melua ja pölyä. Erityisryhmien kuljetukset ovat asia erikseen.

Nuottasaari

Saarelle luonnosteltu rakentaminen on kutistunut, mutta sen kaavamerkintä mahdollistaa edelleen monenlaista toimintaa. Kaavamerkinnän tulee olla sellainen, että se ohjaa kohti ekologista ja luontoystävällistä toimintaan. Kaavassa on lisäksi varmistettava, ettei lisääntyvä käyttö häiritse lintuja. Esimerkiksi kaava-alueen kaakkoispuolella oleva lähiluoto on nyt vesilintujen suosimaa VR-aluetta. Luodolle maihinnousua tulee rajoittaa.