Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mellunkylän ja Vartioharjun pohjoisosan luonnon- ja mai­se­man­hoi­to­suun­ni­tel­man hyväksyminen

Lähetimme 21.6.2021 kaupunkiympäristökautakunnalle yhteydenoton koskien Mellunkylän ja Vartioharjun pohjoisosan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman hyväksymistä:

Arvoisa kaupunkiympäristölautakunnan jäsen ja varajäsen

Lautakunnan esityslistalla on tiistaina 22.6. asiakohtana 9 kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi otettu maankäyttöjohtajan päätös 27.5.2021 § 73 koskien Mellunkylän ja Vartioharjun pohjoisosan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman hyväksymistä. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on ottanut asiaan kantaa jo aiemmin, mutta haluamme vielä muistuttaa muutamasta keskeisestä seikasta suunnitelmaan liittyen.

Tehdyistä täsmennyksistä ja muutoksista huolimatta suunnitelma sisältää liikaa valtapuuston ja pienpuuston harvennushakkuita. Suunnitelma ei siltä osin huomioi riittävästi kaupunkiympäristölautakunnan, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston syksyllä 2020 yksimielisesti tekemiä linjauksia:

Suojametsien, puistojen ja lähivirkistysalueiden hoitotoimenpiteissä pyritään vähentämään valtapuuston sekä pienpuuston harvennusten määrää. Erityisen tärkeää harvennusten vähentäminen on arvokkaiksi luontokohteiksi määritellyillä alueilla, tärkeissä virkistysmetsissä sekä muuten puustorakenteeltaan monipuolisissa metsissä. Hoitotoimenpiteissä pyritään kiinnittämään nykyistä enemmän huomiota siihen, että toimenpiteet kohdennetaan paremmin alueille, joilla niistä on selkeintä hyötyä” (Helsingin kaupunginvaltuusto 25.11.2020).

Ratkaisuehdotus: Suunnitelma on syytä palauttaa uuteen valmisteluun sillä jatkosuunnitteluohjeella, että esitettävät valta- ja aluspuuston harvennukset tarkastellaan vielä kuviotasoisesti suhteessa kaupunginvaltuuston tekemään harvennuslinjaukseen.

Suunnitelmassa on syytä huomioida harvennusten, sekä pienpuuston harvennusten että yksittäisten puiden poistojen, vaikutukset kasvillisuuteen ja kulumiseen. Ne lisäävät ulkoiluteiden ja tonttien reunavaikutusta metsissä. Kasvi- ja pensaslajisto köyhtyy ja kasvillisuus vähenee tai korvautuu yleislajeilla – myös vieraslajeilla kuten jättipalsamilla. Tutkimusten mukaan reunojen tiheiköt turvaavat kaupunkimetsien monimuotoisuutta ja tarjoavat suojaa myös eläimille. Ulkoiluteiden halkomissa ja pienialaisissa metsissä reunavaikutus ulottuu koko metsään. Olisi hienoa, että Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman valmistuminen saisi aikalisän. Tällöin suunnitelmaa voitaisiin tarkistaa myös reunavaikutuksen näkökulmasta.

Taustatiedoksi aiemmat lausuntomme: