Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Mellunkylän ja Vartioharjun luonnon- ja mai­se­man­hoi­to­suun­ni­tel­mas­ta

Lähetimme 28.6.2021 kaupunkiympäristölautakunnalle yhteydenoton koskien Mellunkylän ja Vartioharjun pohjoisosan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman hyväksymistä:

Hyvä kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja, jäsen ja varajäsen

Helsingin luonnossuojeluyhdistys kommentoi seuraavassa Mellunkylän ja Vartiokylän pohjoisosan luonnon- ja maisemanhoidonsuunnitelman luonnoksen jäljellä olevia lukuisia ongelmallisia metsäkuviokohtaisia hoitotoimenpiteitä. Suunnitelma on lautakunnan 29.6. kokouksessa päätettävänä.

Tiukan aikataulun takia pystymme tuomaan esiin vain osan ongelmista. Olemme kiitollisia mahdollisuudesta vaikuttaa edelleen suunnitelmaan, mutta myös erittäin pahoillamme, ettei jatkokäsittelyn nopea aikataulu ole antanut mahdollisuutta välttämättömiin maastokäynteihin puutteellisten kuviokohtaisten luonto- ja metsätietojen takia. Parasta olisi siirtää päätös elokuulle, niin pystyisimme tutustumaan maastossa puuttuviin metsäkuvioihin etenkin Kivikossa.

Tässä yhteydenotossa viittaamme edelleen aiempaan lausuntoomme (linkki lopussa). Kiinnitämme huomiota myös siihen, että alunperinkään emme puutteellisten aineistojen vuoksi pystyneet kommentoimaan kaikkia kuvioita. Vuorovaikutusprosessia ja sen materiaaleja on ehdottomasti parannettava seuraaviin luonnon- ja maisemanhoidonsuunnitelmien tekoprosesseihin.

Lautakunta voisi vielä velvoittaa, että suunnitelma huomioisi entistä paremmin eläinten, niin lintujen kuin muiden lajien, pesimis-, ruokailu- ja muut suojapaikat. Reittien varsien ja tonttien reunojen kaiken kokoisen puuston ja pensaikon harventamisen tulee luopua suureksi osaksi ja toteuttaa sitä vain paikoitellen, koska myös näin tarjotaan metsän eläimille suojaisuutta. Samalla vähennetään metsien monimuotoisuutta köyhdyttävää reunavaikutusta, mikä on tärkeää etenkin pienempien metsiköiden kohdalla. 

Kivikon ulkoilualueella ainakin seuraavat metsäkuviot vaativat hoitotoimista luopumista vaarallisia puita lukuun ottamatta tai merkittävästi suunniteltua kevyempää pienpuuston poistoa:
• Kivikon ulkoilureittien varrella kuviot 52, 60, 75, 76, 82 92, 99, 100. Monessa kuviossa tehokas reitin varren pienpuuston poistaminen vähentää metsän suojaa eläimille ja ulkoilijoiden arvostamaa metsän tuntua, sekä lisää reunavaikutusta sekä kulumista.
• Porvoon väylän lähellä suojametsänä toimivat kuviot 70, 71, 212.

Uussillanpuistossa kuvio 400 on hyvä jättää kehittymään luonnollisesti erityisesti siksi, että viereen tulossa asukaspalautteen ansioista erittäin tehokasta metsänhoitoa.

Ojapuistossa kuviot 361 ja 362 esitetty harvennus on ylimitoitettua, koivu ja haapametsiköt kannattaa jättää kehittymään ilman esitettyjä toimenpiteitä. Kuviolla 407 harvennusta ja pienpuuston hoitoa tulee keventää, koska ne lisäisivät metsän läpinäkyvyyttä ja reunavaikutusta, mikä köyhdyttää lajistoa. Kuvio 439 on luontoarvojen kehittymisen kannalta tärkeää suojametsää, jonka hoitotoimenpiteistä tulee luopua. Ojapuiston metsäalue on pienialainen. Siksi sen monimuotoisuudesta tulee pitää erityistä huolta.

Mellunkylän pohjoisissa ja koillisissa metsissä METSO-arvoja sisältävän kuvion 230 toimenpiteistä on luovuttava huomioiden jo alueen niukan metsäpinta-ala.

Linnanherranpuistossa kuvion 418 lisäharvennukselle ei ole tarvetta. Se on tärkeä sirpaleisten metsien joukossa.

Edellä mainittuihin kuviokohtaisiin kommentteihin pystyy parhaiten tutustumaan joko yhdistyksen lausunnossa tai esityslistalta löytyvään vuorovaikutusraporttiin sisältyvässä osassa, jossa kaupunki kommentoi yhdistyksen vaatimuksia kuvio kuviolta.

https://staging.sll.fi/helsinki/2020/03/18/lausunto-mellunkylan-ja-vartiokylan-pohjoisosan-luonnon-ja-maisemanhoitosuunnitelman-luonnoksesta/

https://staging.sll.fi/app/uploads/sites/72/2020/03/2020-Mellunkyla-Helsy-liite-kotisivut.pdf

Helsingissä 28.6.2021

Lisätiedot: Riitta Malve, Helsingin luonnonsuojeluyhdistksen hallituksen jäsen, riittamalve(ät)gmail.com / 0505718146