Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Helsingin luon­non­suo­je­lu­yh­dis­tyk­sen näkemyksiä kau­pun­ki­stra­te­giae­si­tyk­seen

Arvoisat kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet

Kaupunginhallituksen kokouksen asialistalla on tänään 4.10.2021 luonnos Helsingin kaupunkistrategiaksi vuosille 2021–2025. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut luonnokseen. Kaupunkistrategiaesitys on kehittynyt edellisestä siten, että ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus ovat esillä entistä selkeämmin. Tästä haluamme kiittää valmistelijoita.

Esitämme strategiaan seuraavia muutoksia:

1. STRATEGIAN NIMI

Kasvun paikka on varsin vanhanaikainen nimi eikä sovi modernille kaupungille eikä 2000-luvulle.

Esitämme muuttamista muotoon: Maailman kestävin kaupunki

Toissijainen ehdotuksemme: Kestävän kasvun paikka

2. ILMASTOTAVOITTEET JA -TOIMET

Strategiaehdotuksen mukaan ”Tavoitteena on hiilineutraali Helsinki, joka saavuttaa tavoitteensa, toimii esimerkkinä ja tekee enemmän kuin osuutensa ilmastonmuutoksen torjunnassa.”

Hiilineutraalisuustavoite on kuitenkin asetettu vasta vuoteen 2030. Näin pitkälle asetettu tavoite ei toimi esimerkkinä – tavoitevuosi on tavanomainen ja esimerkiksi Turku ja Kööpenhamina ovat asettaneet aikaisemman tavoitteen. Tukholma on asettanut tavoitteensa hiilibudjetin perusteella (Klimathandlingsplan 2020–2023).

Esitämme lisättäväksi lauseen:

Helsinki laatii hiilibudjetin, jolla arvioidaan kaupungin mahdolliset kokonaispäästöt ennen vuoden 2030 hiilinollatavoitetta.

Koska jo nyt on selvää, että päästöjä on mahdollista tuottaa enää hyvin vähän, ehdotamme samalla hiilineutraalisuustavoitteen aikaistamista vuoteen 2025, joka olisi Kööpenhaminan tapainen tavoite.

Lisäksi esitämme, että kohta Helenin kehitysohjelman päivittämisestä muutetaan muotoon:

Edellytetään, että Helen toteuttaa kehitysohjelman päivitystyön siten, että se on sopusoinnussa vuoden 2025 hiilineutraalisuustavoitteen kanssa. Helenistä ei nosteta kaudella osinkoja vaan sitä pääomitetaan tarvittaessa, sillä yhtiön on siirryttävä nopeasti hiilineutraaliin tuotantoon sekä sähkön että lämmön tuotannossa.

Salmisaaren sulkemisvuodeksi on muutettava viimeistään 2025.

3. LUONTOTAVOITTEET JA -TOIMET

Luonnoksen mukaan ”Helsinki suojelee ja vaalii aktiivisesti monimuotoista luontoaan.”

Esitämme muuttamista muotoon: Helsinki suojelee ja vaalii aktiivisesti monimuotoista luontoaan niin, että monimuotoisen luonnon pinta-ala ei pienene valtuustokaudella.

Helsingin arvokkaimmille luontoalueilla ei osoiteta rakentamista on muutettava muotoon:

Helsingin arvokkaille luontoalueille ei osoiteta rakentamista.

Perusteena on, että monimuotoisuutta vaaliva kaupunki tuskin haluaa osoittaa rakentamista arvokkaille luontoalueille.

Rakennus- ja liikennehankkeissa selvitetään aina vaihtoehto säästää mahdollisimman paljon puustoa ja kasvillisuutta.

Ehdottamamme muoto:

Rakennus- ja liikennehankkeissa selvitetään aina vaihtoehto säästää mahdollisimman paljon luontoalueita, puustoa ja kasvillisuutta luonnon monimuotoisuuden turvaamisen näkökulmasta. Kaupunki lisää tahtotilaansa tässä rakennuttajana ja tilaajana sekä näyttää esimerkkiä. Luontoselvitysten tekoon varataan riittävät resurssit. Asemakaavoissa ja liikenteeseen liittyvissä suunnitelmissa määrätään entistä enemmän puuston ja kasvillisuuden säilyttämisestä. Selvitetään mahdollisuutta osoittaa asuntorakentamista toimitila-alueiksi osoitetuille alueille etätyön vähentäessä toimitila-alueiden toimitilojen tarvetta.

Itämeri-kohta on hyvin rakentamiskeskeinen.

Esitämme lisättäväksi

Helsinki vaalii Itämerta ja sen rantoja ja vähentää päästöjä Itämereen tilalle:

Helsinki vaalii Itämerta eikä osoita uutta rakentamista luonnontilaisille merenrannoille. Muutakin rantarakentamista ja merentäyttöä vältetään. Saariston suojelua kehitetään ja virkistyskäytön aiheuttamaa häiriötä saaristoluonnolle rajoitetaan huomioiden merellisen alueen maanpäällinen ja vedenalainen luonto biotooppeineen ja eliölajeineen. Kaikkea saaristoluontoa suojellaan häiriöiltä, kulumiselta ja lajien vähenemiseltä.

Perusteena kaiken rantarakentamisen välttämiselle ovat arviot ilmastonmuutoksen aiheuttamista meren pinnan noususta ja myrskyistä.

Kansallisen kaupunkipuiston suhteen on syytä edetä toteutukseen. ”Jatkamme kansallisen kaupunkipuiston valmistelua” voisi kehittyä muotoon:

Perustetaan kansallinen kaupunkipuisto, johon sisällytetään edustavasti Helsingin luonto- ja kulttuuriympäristön piirteitä.

Lisäksi ehdotamme lisäyksenä linnuston osalta seuraavaa:

Kaupunki tehostaa toimiaan lintutörmäysonnettomuuksien ehkäisemiseksi kiinnittämällä huomiota muun muassa lasirakentamiseen sekä virtajohtojen ja muiden vastaavien merkitsemiseen linnuille näkyviksi.

Kaupunkilaisten tasa-arvon toteutumiseksi strategiassa tulisi myös mainita:

Jokaiseen kaupunginosaan turvataan riittävät virkistysmahdollisuudet lähiluonnossa.

Perusteena tälle ovat myös nykyään laajasti tunnustetut luonnon positiiviset terveysvaikutukset.

Helsingissä 4.10.2021

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

antti.halkka(ät)sll.fi / 050 3082795

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

helsy(ät)sll.fi / 050 3011633