Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Meri-Rastilan itäosan ase­ma­kaa­va­muu­tok­ses­ta kau­pun­gin­val­tuus­tol­le

Pohjavedenpuisto. Kuva: Riitta Malve

Lähetimme 5.10.2021 Helsingin kaupunginvaltuustolle kannanoton koskien Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutosehdotusta:

Arvoisat kaupunginvaltuuston jäsenet ja varajäsenet

Meri-Rastilan itäosan asemakaavan muutosehdotus on Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksen esityslistalla keskiviikkona 6.10.2021 asiakohtana 4. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) on ottanut kantaa kaavaehdotukseen kaikissa aiemmissa vaiheissa. Siihen sisältyy edelleen isoja ongelmia, joihin toivomme muutoksia. Paras ratkaisu olisi palauttaa kaava uudelleen valmisteltavaksi. Mikäli se ei ole mahdollista, tiettyjen kortteleiden rakentamisesta tulisi luopua. Esitämme seuraavassa perusteet ja ratkaisuehdotukset kaavamuutoksen parantamiseksi.

Pohjavedenpuiston kallioisen pohjoisosan ja joidenkin reunaosien rakentamisesta luopuminen

Jos kyseinen korkea, kallioinen alue rakennetaan, menetetään lähes puolet nykyisestä Pohjavedenpuistosta. Tällä hetkellä korkeimmat lakialueet, joista osa on merkitty kaavassa rakennettavaksi ja osa virkistysalueeksi, muodostavat kalliometsineen, avokallioineen, kallionyppylöineen ja jyrkänteineen maisemallisesti poikkeuksellisen vaihtelevan ja vaikuttavan kokonaisuuden, jossa puiden lomassa pilkottaa meri. Kaupungin teettämässä kartoituksessa kalliometsät edustavat II arvoluokan METSO-metsiä. Rakennettavaksi merkityllä alueella on myös arvokas katajaa kasvava metsäkuvio ja lahokaviosammaleen elinympäristö. Pohjavedenpuiston länsireunasta on lisäksi havainto koko Suomessa erittäin harvinaisesta olkikerikäävästä (Ceriporia humilis). Havainto on vuodelta 2018, ja kyseessä on toinen olkikerikäävän havainto Suomessa.

Pohjavedenpuiston kalliot ja niiden ympärillä nyt kasvavat kangasmetsät ovat lähiasukkaiden ahkerassa käytössä ja rakastamia, ja näin lisäävät hyvinvointia. Helsyn maastokatselmuksilla alueella on ollut liikkeellä runsaasti eri-ikäisiä ulkoilijoita.

Meri-Rastilan täydennysrakentaminen lisää puiston käyttöä samalla, kun sen pinta-ala kutistuu puoleen. Tämä tulee näkymään metsän kulumisena sekä kasvien, kääpien, sammalten, jäkälien ja eläinlajien vähenemisenä. Lopputuloksena on voimakkaasti kuluva virkistysalue, joka on vain muisto nykyisestä hienosta, hyvin ympäristön metsiin kytkeytyneestä kokonaisuudesta.

Kaavaratkaisussa ei kiinnitetä riittävästi huomiota Pohjavedenpuiston kutistumisen sosiaalisiin vaikutuksiin alueella. Tutkimusten mukaan elinympäristön paraneminen tai heikkeneminen vaikuttaa suoraan asukkaiden hyvinvointiin. Lisäksi huolena on, että Pohjavedenpuiston puolittaminen ohjaisi asukkaita ulkoilemaan enemmän läheiselle Kallahdenniemelle, jonka herkkä mäntyharju rantoineen ei kestä kunnolla edes nykyistä kulutusta.

Ratkaisuehdotus: Edellä mainittujen syiden takia ehdotamme, että Pohjavedenpuiston pohjoisosan kortteleista poistetaan kaavasta ensisijaisesti 54165 sekä rakentaminen olkikerikääpäesiintymän kohdalta ja sen suoja-alueelta. Myös kortteleiden 54112 ja 54166 poistamista on syytä vakavasti harkita.

Ekologinen yhteys säilytetään Pohjavedenpuiston ja Ullaksenpuiston välillä

Pohjavedenpuiston ja Kallahdenniemen, Ison Kallalahden puiston sekä laajemman metsäisen verkoston välillä tulee olla riittävä ekologinen yhteys. Nyt käsittelyssä oleva kaavaratkaisu uhkaa eristää Pohjavedenpuiston metsät. Muutos olisi suuri nykytilanteeseen verrattuna ja köyhdyttäisi nykyisten lajien elinympäristöjä ja mahdollisuuksia selvitä.

Ratkaisuehdotus: Meri-Rastilan tien varrelle kaavailtujen kortteleiden 54164 ja 54118 väliin tarvitaan nyt esitettävän puustoisen aukion sijasta laajempi nykytilanteen mukainen aidosti metsäinen alue. Vastaavasti toisella puolella tietä korttelin 54125 rakentamisesta on luovuttava.

Lukuisten ongelmakohtien vuoksi paras ratkaisu olisi palauttaa Meri-Rastilan itäosan asemakaava uudelleen valmisteluun. Jos tarvitsette lisäaikaa asiaan perehtymiseen, ehdotamme, että jätätte Meri-Rastilan itäosan kaavamuutoksen huomisessa kokouksessa pöydälle. Voimme järjestää ennen seuraavaa kokousta halukkaille kaavakävelyn alueella.

Helsingissä 5.10.2021

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry.

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry.

Lisätiedot: Riitta Malve, Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen hallituksen jäsen, riittamalve(ät)gmail.com / 050 5718146