Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Nuottaniemen huviloiden ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Laajasalon Nuottaniemeen on valmisteilla uusi asemakaava, jossa tarkastellaan neljän alueella sijaitsevan huvilan tonttien irrottamista erilleen virkistysalueesta. Nykyisin koko suunnittelualue on virkistysaluetta (VL/S), joka on asemakaavassa määritelty kulttuurihistoriallisesti ja puutarhakulttuurin kannalta arvokkaaksi maisemakokonaisuudeksi. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) on tutustunut kaavamateriaaliin ja tehnyt maastokäynnin alueella.

Kaavahankkeen suurin avoin kysymys ja mahdollinen ongelma liittyy neljän alustavasti myytäväksi hahmotellun huvilan pihapiirien mahdolliseen privatisoitumiseen rakennusten myynnin jälkeen. Tämä ei voi olla vaikuttamatta alueen virkistyskäyttöön ja luontoarvojen säilymiseen tulevaisuudessa.

Merkittävä osuus suunnittelualueesta on tunnistettua arvometsäaluetta. METSO I -luokan metsäkuvioita löytyy esimerkiksi huviloiden Villa Tallbacka ja Villa Normenin väliseltä niemeltä sekä Laajalahdensivun huvilan itä- ja pohjoispuolelta (M39 Laajasalo Stansvik–Tullisaari). Alueen pohjoisosassa on myös METSO II ja METSO III -kuvioita. Lisäksi huviloiden ympäristössä on jalopuumetsikköjä, jotka sulautuvat hienosti hoitamattomiin entisiin puutarhoihin. Merkittävä osuus kaava-alueesta on myös osa Tahvonlahden tärkeää linnustoaluetta.

Maastokäynnillä tekemiemme havaintojen mukaan METSO-kriteerit täyttävien metsäalojen määrä on lisääntynyt vuoden 2011 METSO-kartoituksesta. Sen jälkeen on niin ikään inventoitu kaupungin uhanalaisia biotooppeja. Kaava-alueelta löytyy äärimmäisen uhanalainen (CR) vihvilä-, heinä- ja saramerenrantaniitty sekä vaarantunut (VU) saraneva. Lisäksi alueella on kaupungin luontotietojärjestelmän mukaan kalkkipitoisia kallioita. Kaava-alueen halki kulkee alueellinen metsäverkosto ja alueen kaikki metsät muodostavat metsäverkostoon kuuluvan ydinmetsän. Näiden luontoarvojen takia suunnittelualueen metsät, piha-alueet ja rannat tulee kartoittaa uudelleen ja huomioida arvot kaavamerkinnöissä. Kääpäkartoitus on myös tarpeen.

Näemme, että kaikki metsät on syytä varustaa LUO-merkinnällä lukuun ottamatta äskettäin istutettua tammimetsää. Keskeiset kookkaat puut on syytä merkitä kaavassa ehdottomasti säilytettäviksi, ja uhanalaiset ja vaarantuneet luontotyypit LUO-merkinnällä ja suojeltaviksi.

Alustavassa suunnittelualueessa on osin huomioitu alueen virkistyskäytön ja privatisoituvan tilan yhteensovittamisen ongelmat siten, että Nuottaniemen ja Tallbackan huviloille luonnostellut tontit on irrotettu rantaviivasta sekä osoitettu virkistysreitti tonttien ja merenrannan väliin. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ehdottaa samaa linjausta harkittavaksi myös Lahdensivun huvilan tontin rajauksen tarkastelun yhteydessä. Näin noudatettaisiin Helsingin hyväksyttyä linjausta vapaiden merenrantojen säilymisestä kaikkien helsinkiläisten yhteisessä käytössä.

Kaava-alueelle ehdotettavien uusien virkistysreittien tulisi olla mahdollisimman kapeita – noin 1,5 metrin levyisiä – ja leveyttä osoittavien merkintöjen on asemakaavassa syytä olla ohjeellisten merkintöjen sijasta sitovia alueen merkittävien luonto- ja kulttuuriympäristöarvojen vuoksi.

Kaava-alueelle merkittyjen polkujen rakentamisessa ja tonttirajauksissa tulee huomioida äärimmäisen uhanalainen (CR) vihvilä-, heinä- ja saramerenrantaniitty. Niityllä liikkuminen tulee estää kulunohjauksella ja infotaululla. Polun ja niityn väliin tulee jättää suoja-alue. Lisäksi polun maamassojen puhtauteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota, etteivät ne levitä uutta lajistoa etenkään äärimmäisen uhanalaiselle merenrantaniitylle.

Tahvonlahden rikas lepakkokanta on tärkeää huomioida kaavasuunnittelussa. Kaupungin teettämä lepakkoselvitys vuodelta 2017 koskee myös kaava-aluetta, josta tavattiin useita lepakkolajeja ja yksilöitä. Selvityksen tekijä Nina Hagner-Wahlsten suosittelee Vuorilahdenpolun valaistuksen sammuttamista kesäaikaan kuten polun pohjoispäässä jo tehdään. Samoin hän suosittelee, ettei valaisemattoman huvila-alueen valaistusta lisätä merkittävästi. Mielestämme nyt kaavoitusvaiheessa lepakoiden tilanne on kartoitettava tarkemmin Nuottaniemen huviloiden, niiden ulkorakennusten ja pihapiirien kohdalla. Selvitys on hyvä lisätä kaupungin luontotietojärjestelmään ja laajentaa Tahvonlahden arvokas lepakkoalue myös Nuottaniemeen.

Tonttien mahdollisen tulevan aitaamisen suhteen kaavassa tulee sallia maisemallisten syiden perusteella vain matalat ja viitteelliset maaston topografiaan sovitetut aitaratkaisut. Paras ratkaisu olisi luonnollisesti täydellinen aidattomuus nykytilanteen mukaisesti.

Asemakaavatyön ja kaavan hyväksymisen yhteydessä ei varsinaisesti päätetä huvilarakennusten myynnistä, mutta tonttien osoittaminen tekee myynnin mahdolliseksi ja helpommaksi. Ehdotamme kuitenkin jo nyt tässä yhteydessä ainakin yhden huvilan, esimerkiksi pohjoisimman Villa Lahdensivun, säilyttämistä myös jatkossa kaupungin omassa omistuksessa vuokrattavaksi edelleen sopivaan julkiseen käyttöön tai yhdistystoimintaan. Myös muille huviloille osoitettavien kaavamerkintöjen tulisi mahdollistaa erilainen palvelu- tai kahvilatoiminta tai muu virkistysalueelle sopiva aktiviteetti pelkän asumisen sijasta tai sen lisäksi.

Helsingissä 8.10.2021