Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Runar Schildtin puiston eteläosan puis­to­suun­ni­tel­mas­ta ja Ramsinniemen kaavoituksesta

Lähetimme 26.10.2021 kaupunkiympäristölautakunnalle yhteydenoton koskien Runar Schildtin puiston eteläosan puistosuunnitelman hyväksymistä ja Ramsinniemen kaavoitusta:

Hyvä kaupunkiympäristölautakunnan puheenjohtaja, hyvät jäsenet ja varajäsenet

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys kiittää lautakuntaa Runar Schildtin puiston eteläosan puistosuunnitelman ottamisesta lautakunnan päätettäväksi 26.10. kokouksessaan (asiakohta 5).

Suunnitelma-alue rajoittuu liito-oravien ydinalueisiin ja todennäköisiin liikkumisreitteihin kaupungin luontotietojärjestelmän mukaan. Se on myös metsäverkoston ydinmetsän vieressä ja kuuluu metsäverkoston alueelliseen yhteyteen. Puistosuunnitelman selostuksessa ei mainita näitä pohjatietoina.

Koska vuoden 2018 liito-oravakartoitus varmisti useita Runar Schildtin puiston liito-oravien ydinalueita ja liikkumisreittejä, joihin suunnittelualue kiinteästi liittyy, suosittelemme selvittämään liito-oravien ja kolopuiden tämänhetkisen tilanteen puistosuunnitelman alueella. Voimalinja todennäköisesti heikentää liito-oravien liikkumista, mutta ei estä sitä. Suunnitelma tulee tarkistaa uusien havaintojen perusteella. Vaikka merkkejä liito-oravien liikkumisesta ei juuri nyt löytyisi, on säilytettävä liito-oravien pesintään, ruokailuun sekä siirtymiseen sopiva puusto. Puiston rakennustöihin on syytä ryhtyä vasta uuden kartoituksen ja mahdollisen suunnitelman tarkistamisen jälkeen.

Runar Schildtin puiston useiden ydinmetsien ja alueellisten metsäverkoston yhteyksien sekä läheisten METSO-metsän ja arvokkaan kääpämetsän takia puiden poistaminen on niin ikään hyvä minimoida. Puilla on myös virkistysarvoa tiivistyvän alueen asukkaille.

Tämän illan kokouksen osalta pyydämme lisäksi, että voisitte jättää pöydälle asiakohdan 8: Ramsinniementie 18, Ramsinranta IV asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 12739) ja sen asettaminen nähtäville. Tarvitsemme enemmän aikaa asiaan perehtymiseen ja teidän informoimiseen alueen luontoarvojen osalta.

Helsingissä 26.10.2021