Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Karhunkaatajan alueen tarkistetusta asemakaava- ja asemakaavan muu­to­seh­do­tuk­ses­ta

Lähetimme 1.11.2021 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton koskien Karhunkaatajan alueen tarkistettua asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta:

Arvoisat kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Huomisen kokouksenne esityslistalla on Karhunkaatajan alueen tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (asiakohta 8). Kaavaehdotus hävittäisi merkittävästi metsää Helsingissä ja on ristiriidassa yleisten monimuotoisuus- ja suojelutavoitteiden kanssa. Pyydämme ensisijaisesti kaavaehdotuksen pöydälle jättämistä joko hankkeesta luopumista tai sen tarkentamista varten.

Toissijaisesti ehdotamme vähintään muutamia vähimmäisparannuksia asemakaavaehdotukseen. Muutokset säilyttäisivät alueella kulkevia ekologisia yhteyksiä sekä paikallisia ja alueellisia metsäyhteyksiä edes jossain määrin. Se on tärkeää kaava-alueella säästyvän metsän sekä laajemmin vihersormen ja poikittaisen, alueellisen metsäyhteyden monimuotoisuudelle.

Karhunlanka-tietä on hyvä leventää koko matkalta niin, että siihen muodostuu kerroksellinen puistokäytävä puineen, pensaineen ja pienialaisine niittyineen. Olemassa olevia puita tulee jättää puistoyhteyteen.

Viilarintien varrelle Karhunkaatajan puolella on syytä säästää edes yksi leveämpi luonnontilainen metsäalue. Siksi ehdotamme tontin 45351 säilyttämistä metsänä. Viilarintin varrella metsäisyyttä on syytä parantaa.

Paremmassa tapauksessa Viilarintien varrella säilytettäisiin metsinä myös korttelit 45353 ja 45352.

Karhukallion metsän yhteys Viikki-Kivikko -vihersormeen on nyt heikko. Siksi kortteleiden 45367 ja 45357 sekä 4568 ja 45358 väliin Karhukallion tiellä tulee jättää leveämpi alue kerroksellista, puustoista puistoa ja nykyistä metsää.

Kaavaan on hyvä lisätä määräys olemassa olevan puuston, kasvillisuuden ja kallioiden säilyttämisestä kortteleiden pihoilla aina, kun se on mahdollista. Sen toteutumista tulee valvoa kaupungin taholta. Luonnon monimuotoisuutta voidaan lisätä myös niityttämällä katupuiden kapeaa kasvuympäristö. Tämäkin on syytä merkitä kaavaehdotukseen.

Pieni, mutta aiheellinen huomautus koskee katujen ja teiden nimeämistä. Nimet kuten Karhuemontie ja Talviunenaukio eivät tunnun hyvän maun mukaisilta kaava-alueella, jossa kaavaehdotus tuhoaa runsaasti luonnon monimuotoisuutta sekä eläinten elinolosuhteita ja reittejä. Toivottavasti nimiä vielä tarkistetaan.

Helsingissä 1.11.2021