Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Uutelan uusista luon­non­suo­je­lua­lueis­ta

Lähetimme 8.12.2021 kannanoton ympäristö- ja lupajaostolle koskien Uutelaan perustettavia uusia luonnonsuojelualueita ja niiden hoito- ja käyttösuunnitelmia:

Arvoisat ympäristö- ja lupajaoston jäsenet ja varajäsenet sekä asianomaiset virkamiehet

Jaoston torstain 9.12. kokouksen esityslistalla on kolmen Uutelan luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmat (asiakohdat 4, 5 ja 6). Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on kritisoinut Uutelan metsän luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta antamassaan palautteessa kalliokiipeilyn ja boulderoinnin sallimista uudella luonnonsuojelualueella sekä toivonut maastopyöräilijöille kulunohjaista herkimpiin kohtiin.

Kiitämme, että kiipeilylle ehdotetun jyrkänteen kasvillisuus selvitetään aloitteestamme, kuten päätösehdotuksessa mainitaan. Siitä huolimatta näemme, että kiipeily geologisesti 1. arvoluokan kalliolla (ks. kaupungin luontotietojärjestelmä) heikentää voimakkaalla kulutuksellaan kalliojyrkänteen geologista arvoa, sen elinympäristöjä ja lajeja sekä lähiympäristön maisemallista arvoa. Kiipeilyn ja boulderoinnin salliminen antaa väärän viestin ulkoilijoille, että Uutelan uusien luonnonsuojelualueiden suojelutaso olisi tavallista kevyempi.

Eri harrastuksissa saatetaan kaivata tasa-arvoa luonnonsuojelualueen käytössä. Esimerkiksi puiden ja oksien polttaminen grillikatoksissa on pitkään jatkunut ongelma Uutelassa. Kiipeilyyn liittyvä kallion kasvillisuuden ja maan poistaminen sekä jyrkänteen puuston heikentäminen voivat rohkaista joissain tapauksissa myös luonnon puiden polttamiseen nuotiopaikalla. Maastopyöräilyyn kuuluvien hyppyrien ja kaivantojen tekeminen maaperästä ja rungoista saatetaan niin ikään rinnastaa samanarvoisiksi luonnon käytöksi kuin kallion elävää maaperää ja kasvillisuutta kuluttava kiipeily.

Edellä mainituista syistä johtuen ehdotammeedelleen, ettei kiipeilyä ja boulderointia sallita Uutelan metsässä. Huomautamme, että luonnonsuojelualueet, joilla kiipeily ja boulderointi on sallittu, ovat pääsääntöisesti paljon Uutelan metsää laajempia alueita kuten Repoveden kansallispuisto.

Maastopyöräilyyn liittyen ehdotamme yhä kulunohjausta tai pyöräilykieltoa edes arvokkaimpiin kohtiin. Esimerkiksi Aurinkolahden hiekkarannalla on pyöräily kielletty selkein kieltomerkein. Tämänkaltaiset kieltomerkit, kulunohjaus lahopuiden ja tiheikköjen avulla sekä tarpeen vaatiessa köysiaidat tulisi kohdentaa herkimpiin paikkoihin jo nyt eikä vasta siinä vaiheessa, kun maasto on kulunut pahemmin.

Olemme saaneet palautetta Uutelassa säännöllisesti kävellen liikkuvilta, että myös he toivovat alueen säilyvän mahdollisimman luonnonmukaisena ja rakentamattomana. Maaston kulumisen ehkäisy kieltomerkein tai muulla kulunohjauksella palvelisi heidänkin virkistäytymistään alueella. Tämän lisäksi on tarpeen tiedotus luontoalueiden kestävästä käytöstä, mikä on mainittukin yhtenä ympäristöpalveluiden tavoitteena.

Esittelijä toteaa vastineessaan, että suojelua olisi voinut esittää koko Uutelan metsä- ja ranta-alueelle. Toivomme, että uudessa luonnonsuojeluohjelmassa Uutela suojellaan mahdollisimman laajalla rajauksella, mahdollisimman pian.

Helsingissä 8.12.2021