Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Hä­mee­na­pa­jan­tien, Puhurintien ja Puuskakujan alueen kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Olemme tutustuneet Hämeenapajantien, Puhurintien ja Puuskakujan alueen kaavaehdotukseen. Kuten monissa muissakin käynnissä olevissa kaavahankkeessa, sitä ei ole päivitetty kaupungin nykyisten luontotavoitteiden mukaiseksi.

Ilmastokriisi, lajikato ja kaupungin uudet tavoitteet

On erittäin valitettavaa, että vaikka kaupunki kannattaa uudessa kaupunkistrategiassa ja LUMO-ohjelmassa arvokkaan kaupunkiluonnon ja sen monimuotoisuuden säilyttämistä sekä metsien kytkeytyneisyyttä, se toimii kaavaehdotuksessa päinvastaisella tavalla. Ehdotuksessa suunnittelualueen läpi kulkevaa metsäverkoston runkoyhteyttä uhkaa heikentyminen katkeamisen partaalle. Samalla kaavaehdotus pirstoo metsiä ja niiden kytkeytyneisyyttä sekä heikentää lajien elinympäristöjä. Tämä on vastuutonta ilmastokriisin ja lajikadon aikana. Kaava-alueen keskeisen metsän tuhoaminen hyväksytään kirjaamalla kaavaselostukseen luonnonsuojeluarvojen, luonnon monimuotoisuuden ja ekologisen kytkeytyneisyyden huomioiminen ilman konkreettisia toimia.

Kaupungin tulisi pitkäjänteisesti seurata kaikkia toteutuneita kaavoja ja analysoida niiden yhteistä vaikutusta metsäverkostoon, elinympäristöihin ja luonnon monimuotoisuuteen Helsingissä ja sen vaikutusalueella.

Puhurintien metsä säästettävä

Vaadimme, että Puhurintien eteläpuolinen metsä säilytetään ja jätetään rakentamatta metsäverkoston runkoyhteyden säilyttämiseksi. Jo nyt luontotietojärjestelmä kertoo, että tulevaisuudessa tällä kohdalla on vain kehitettävä runkoyhteys.

Kaavaehdotus esittää runkoyhteyttä Puhurintien pohjoispuolella sijaitsevaan kapeaan luhtaan ja lehtoon, joka on lähes puuton. Niiden tueksi tarvitaan Puhurintien nykyinen metsä tai suurin osa siitä.

Metsäverkoston runkoyhteyden heikentymistä on tapahtunut myös Puuskaniementien toisella puolella. Se tulee jatkumaan laajemmalla alueella, jos Jollaksen suunnitteluperiaatteiden mukainen rakentaminen jatkuu.

Säilyvä rantametsä ja -luonto tarkennettava kaavakarttaan

LV/s -alueen puusto ja muu kasvillisuus tulee säilyttää kaavamerkinnöillä tarkemmin. Nyt on määritelty vain veneilyä palvelevan rakennuksen paikka ja säilytettävät siirtolohkareet. Veneilyalueelle saatetaan kuitenkin haluta raivattuja teitä ja kenttiä. Niiden sijainti on tarpeellista merkitä jo nyt kaavakartalle säilytettävän rantaluonnon lisäksi.

Tonteilla säästettävät puut merkittävä tarkemmin

Pidämme hyvänä sitä, että kaavassa edellytetään puiden säilyttämistä tai korvaamista tonteilla, mutta asiasta on määrättävä tarkemmin. Nyt säästämistä tai korvaamista vaaditaan vain niillä kohdilla, jotka säästyvät rakennuksilta, teiltä, leikkipaikoilta ja vastaavilta. Sen lisäksi kaavassa tulisi määritellä tarkasti luonnontilaan tai puustoisiksi jätettävät tontin osat. Valintaa, säilytetäänkö vanhoja puita tai korvataanko ne uusilla, ei tule jättää yksin tontinomistajan tai urakoitsijan tahdon varaan. Kaupungin kannattaa vaatia, että tontin rakentaminen suunnitellaan ja toteutetaan niin, että olemassa olevia puita säilyy elossa.

Kaava-alueen luontotiedot pysyneet puutteellisina ja kadonneet

Suunnittelualueen luontotietojen kartoitus ei ole vieläkään riittävää. Näemme, kuten jo OAS-vaiheessa, että Puhurintien pohjoispuolen metsä tulee kartoittaa ennen kaavoituksen ja suunnittelun etenemistä. Vaikka kyseessä ei olisi varsinainen METSO-metsä, se tulee nähdä metsäverkoston tärkeänä osana varsinkin, jos kaava-alueen runkoyhteys kaavaehdotuksen mukaan muuttuu astetta heikommaksi kehitettäväksi runkoyhteydeksi. Tieto on luontotietojärjestelmästä.

Luontotietojärjestelmässä tapahtuneet suuret muutokset Jollaksen suunnitteluperiaatteiden valmistumisen jälkeen ja kaavaprosessin aikana hämmentävät. Luontotietoja katoaa järjestelmästä jatkuvasti, eikä niiden historia ole avointa, vaikka pitäisi olla. Suunnitteluperiaatteiden asukastilaisuuksissa esiteltiin vuoden 2019 luontotietojärjestelmästä tietoa, että suunnittelualueen yhtenäinen metsä Puhurintien kummallakin puolella on tärkeää lintualuetta. Jos lintumäärä ja lajisto ovat tosiaan romahtaneet siitä, kaupungilla pitäisi olla tästä julkiset kartoitustiedot.

Vaatimukset

Kaavaehdotus on palautettava uudelleen valmisteluun. Tärkein muutosvaatimuksemme on, että metsäverkoston runkoyhteys säilytetään ja sitä vahvistetaan edellä mainituilla tavoilla. Samalla ehdotus on syytä tarkistaa kaupunkistrategian ja LUMO-ohjelman näkökulmasta.

Ehdotamme, että myös Jollaksen suunnitteluperiaatteet päivitetään kaupungin nykyisten luontotavoitteiden mukaisiksi.

Helsingissä 22.12.2021