Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Oulunkyläntien ympäristön asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Kuva 1: Laji.fi-tietojärjestelmässä olevat liito-oravan pipanahavainnot keväältä 2021.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut nähtävillä olevaan aineistoon. Olemme yhä huolissamme siitä, ettei suunnitelmassa huomioida kunnolla Kirkkoherrantien etelä- ja pohjoispuolelta paikallistettua liito-oravan ydinaluetta. Pääosa vuonna 2019 rajatusta ydinalueesta on tien eteläpuolella, noin neljäsosa pohjoispuolella.

Kaava-alueen liito-oravatilanne ja sen vaikutukset rakentamiseen on esitelty kaava-aineistossa puutteellisesti, vaikka Kirkkoherrantien ympäristön ydinalueen kuvaus löytyy luontotietojärjestelmästä:”Kotoniitynpuisto rajautuu itäpuolelta Oulunkyläntiehen. Kadun varrella on pallokenttä ja sen verran puustoa, että liito-oravan liikkuminen kadun yli on mahdollista. Jätöksiä ei näkynyt kadunvarsipuissa, mutta Kotoniitynpuiston koillispuolelta löytyi toinen liito-oravan ydinalue (nro 112). Siihen kuuluu Kirkkoherrantien eteläpuolella oleva metsikkö ja osa kadun pohjoispuolisesta metsäalueesta. Kadun eteläpuolella on hoitamatonta vanhaa sekametsää, jossa kasvaa kookkaita kuusia ja muutama järeä haapa. Papanoita näkyi suurimpien haapojen ja kuusten tyvillä. Kadun pohjoispuolella on varttunutta, kosteapohjaista koivikkoa, jossa on sekapuuna kookkaita haapoja. Alue on luultavasti entistä peltomaata. Jätöksiä oli haapojen tyvillä. Liito-orava oli käyttänyt pesäpaikkanaan ainakin kahta kolohaapaa. Oulunkyläntien itäpuolista metsäaluetta ei ole aiemmin tarkistettu.”

Kaava-aineistosta eivät käy ilmi ne asiaperusteet, joilla rakentamista ollaan ulottamassa myös Kirkkoherrantien pohjoispuoliselle osalle liito-oravan ydinaluetta. Luontotietojärjestelmästä löytyvän kuvauksen perusteella on mahdotonta luotettavasti arvioida sitä, onko tien pohjoispuoliselta osalta havaintoja liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkoina käyttämistä kolopuista tai onko niitä mahdollisesti tarkemmissa selvityksissä löydettävissä. Mikäli kolopuita tai liito-oravan käyttämiä oravien risupesiä Kirkkoherrantien pohjoispuoliselta osa-alueelta löytyy, kyseessä on luonnonsuojelulain tiukasti suojelema lajin lisääntymis- tai levähdyspaikka, jollaisen hävittäminen vaatii poikkeusluvan. Kaavaillun kaltaiselle rakentamiselle sitä tuskin laillisesti voidaan myöntää.

Sekä liito-oravat että nykyiset ja tulevat asukkaat hyötyvät joka tapauksessa siitä, jos Kirkkoherrantien pohjoispuolella säilytetään kaavailtua laajemmin metsiä. Esitämme yhä, kuten mielipidevaiheessakin, että vähintään liito-oravan ydinalue jonkinasteisella suojavyöhykkeellä rajataan tien pohjoispuolelta rakentamisen ulkopuolelle ja osoitetaan lajin suojelun kannalta riittävillä kaavamerkinnöillä ja -määräyksillä. Kuvassa 1 esitämme vielä laji.fi-tietojärjestelmässä olevat liito-oravan pipanahavainnot keväältä 2021.

Helsingissä 20.12.2021