Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Karhusaaren pohjoisosan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys sekä Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry ovat tutustuneet nähtävillä olevaan aineistoon. Olemme kiitollisia lisäajasta, jonka Sanna Jauhiainen myönsi meille mielipiteen antamiseen (sovittu puhelimitse ja sähköpostitse 17. ja 20.12.2021). Toteamme mielipiteenämme seuraavaa.

Asemakaavan suunnitelman kuvauksessa todetaan, että Karhusaareen pohjoisosaan suunnitellaan pientaloalueen täydennysrakentamista ja uusia katuja. Asuntoja kaavaillaan noin 600 uudelle asukkaalle. Karhusaaren eteläosa Karhusaarentien eteläpuolella on suunnilleen samankokoinen alue kuin nyt suunniteltava alue. Eteläosa on rakennettu lähes täyteen noin 400–500 asukkaan asunnoilla. Olemme huolissamme, että Karhusaareen ei jää enää metsiä ja muuta luontoa, jos kaupunki toteuttaa suunnitelman näin suurella asukasmäärän lisäyksellä.

Kaavoitettava alue rajautuu lännessä Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet -Natura-alueeseen ja Östersundomin lintuvesien maakunnallisesti tärkeään lintualueeseen. Östersundomin lintuvedet on merkittävä vesilintujen ja kahlaajien pesimäalue, ja sillä on merkitystä myös vesilintujen syysmuuton aikaisena levähdysalueena. Karhusaaren pohjoisosan kaavoittaminen asuinkäyttöön todennäköisesti heikentää sekä Natura-alueen että maakunnallisesti tärkeän lintualueen luontoarvoja. Suunnittelualueen länsiosa on lisäksi kaavassa merkitty myöhemmin suunniteltavaksi mahdollisesti tehokkaamman rakentamisen alueeksi. Tämän alueen rakentaminen heikentäisi merkittävästi monipuolisen aluekokonaisuuden luontoarvoja, ja näkemyksemme mukaan kaikki lisärakentaminen tulee ohjata pois tältä myöhemmin suunniteltavalta alueelta. Natura-alueen ja MAALI-alueen läheiset alueet tulee osoittaa puskurialueiksi S-merkinnällä.

Kaupungin tulee huomioida suunnitelmassa alueen luontotiedot. Luontotietojärjestelmän mukaan suunnittelualueelta löytyy muun muassa tärkeitä lepakkoalueita, arvokkaita geologisia kohteita ja lahokaviosammaleen elinympäristöjä. Nämä alueet tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle.

Karhusaaren asukkaiden mahdollisuus virkistäytyä lähiluonnossa tulisi myös ottaa suunnitelmissa huomioon siten, että saarelle jää riittävästi yhtenäistä metsä- ja ranta-aluetta. Tässäkin mielessä suunnitelman kokoluokka on liian suuri. Suunnitelmassa on osoitettu uusi kevyen liikenteen siltayhteys Talosaareen. Talosaareen kohdistuvan virkistyskäytön mahdollinen kasvu ja siitä aiheutuvat vaikutukset tulee selvittää huolellisesti kaavahankkeen jatkuessa.

Yhteenvetona ehdotamme, että

  • Karhusaaren pohjoisosaan kaavoitetaan mahdollisimman vähän uutta maa-alaa asutukselle ja teille
  • luontoalueet suojellaan rakentamiselta mahdollisimman suurelta osin
  • tavoitteena olevaa asukasmäärää tarkistetaan alaspäin
  • kaavoitettavat asunnot sijoitetaan olemassa olevien teiden varsiin minimoiden uusi rakennettava maa-ala
  • asukkaille varataan riittävän suuret luontoalueet virkistäytymiseen
  • pohjoisosan rannat jätetään kokonaan luonnontilaisiksi luonnonsuojelualueen jatkeiksi
  • suunnittelualueen länsiosa osoitetaan suojelumerkinnällä puskurialueeksi.

Helsingissä 14.1.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Aleksi Mikola

puheenjohtaja, Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa ry

Lisätietoja:

Emilia Pippola, järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry: helsy(ät)sll.fi / 050 3011 633

Juho Leppänen, suojelusihteeri, Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa ry: suojelusihteeri(ät)tringa.fi