Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannaotto yleiskaavan to­teu­tus­oh­jel­mas­ta

Jokeri2:n linjaukseen Kivikon metsän kohdalla tulisi kysyä kaupunkilaisten näkemyksiä jo varhaisessa vaiheessa. Kuva Kivikon metsästä: Katariina Kaarlela

Lähetimme 8.2.2022 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton liittyen yleiskaavan toteutusohjelman päivitykseen:

Hyvä kaupunginympäristölautakunnan jäsen ja varajäsen sekä kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Yleiskaavan toteutusohjelman päivitys, joka on kaupunkiympäristölautakunnan esityslistalla tänään tiistaina 8.2., tarvitsee lisää luonnon huomioimista. Siksi Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ehdottaa ainakin seuraavia muutoksia toteutusohjelmaan.

Kaupunkistrategian luontokirjaukset mukaan

Kaupunkistrategian luontoa koskevat linjaukset on kirjoitettava toteutusohjelman lähtökohtiin. Ne kertovat kaupunginvaltuutettujen ja myös kaupunkilaisten huolesta, että kaupunkiluonnon säilymiseen on viimeistään nyt kiinnitettävä voimakkaasti huomiota, jos halutaan säilyttää jokaiselle helsinkiläiselle mahdollisuus liikkua lähiluonnossa. Kaupunkistrategia tunnistaa myös vanhojen ja arvokkaiden metsien merkityksen ja haluaa turvata ne.

Määritellään ensin säästettävä luonto

Koska tavoitteena on rakentaa Natura-alueiden viereen, laajoille luontoalueille ja vanhoihin kulttuuriympäristöihin, on tärkeää määritellä säästettävät arvokkaat viheralueet sekä ekologiset kokonaisuudet ja yhteydet sekä suoja-alueet ennen muuta suunnittelua. Tämän tulee koskea myös rantoja ja pienvesistöjä. Niin ikään nykyisiä, jo moneen kertaan rakentamisen kaventamia vihersormia ei pidä heikentää enää yhtään. Luonnon pirstoutuminen on estettävä myös pikaraitioteiden ja muiden liikenne- ja katuhankkeiden suunnittelussa.

Säästettävät viheralueet on syytä merkitä myös pienemmissä kaavoissa ennen tonttien ja katujen suunnittelua. Vaikka rakennetaan tiiviisti, luonto voi virrata kortteleissa ja niiden väleissä liittyen laajempiin puistoihin ja viheralueisiin. Näin luodaan kaupunkia, joka vastaa paremmin lajikadon, ilmastonmuutoksen ja hyvinvoinnin ongelmiin.

Lisää luontoselvityksiä ja lajitietoa

Toteutusohjelmaan tulee lisätä jatkosuunnittelua velvoittava lisälause, että kaupunkiympäristön toimialan tulee varautua lisäämään luontoselvityksiä sekä olemassa olevan lajitiedon (laji.fi) hyödyntämistä ensimmäisen vaiheen hankkeiden osalta.

Viikki-Kivikko-Sipoonkorpi- ja Läntisen vihersormen kehittämistä on syytä tarkentaa toteutusohjelmaan. Varsinkin Viikki-Kivikko-Sipoonkorpi-vihersormi on tällä hetkellä pahasti katkonainen isojen väylien takia. Vihersormien ekologisten yhteyksien parantaminen ja niille rakentamisen lopettaminen ovat ehdottoman tärkeitä.

Vuorovaikutusta on parannettava ja annettava siihen mahdollisuus

Ensimmäisen vaiheen isot suunnitelmat ovat jo käynnistyneet. Kritisoimme sitä, että nähtäville tulee kovaa vauhtia yhtä aikaa ja lähellä toisiaan lukuisia osallistumis- ja arviointisuunnitelmia. Toivomme, että kaupunki malttaa jaksottaa nähtävilläoloa ja vuorovaikutusta niin, että halukkaat pystyvät oikeasti osallistumaan. Suurimmat hankkeet tarvitsevat tavallista laajempaa vuorovaikutusta ja kaupunkilaisten näkemysten kuulemista. Se parantaa lopputulosta ja demokratiaa.

Muutoksia ensimmäisen vaiheen suunnitelmiin

Ensimmäisen vaiheen suunnitelmien toteutuksesta on hyvä siirtää tulevaisuuteen hankkeita, joissa heikennetään merkittäviä luontoarvoja kuten Natura-suojelualuetta ja sen linnuston ruokailu- ja levähdyspaikkoja.

Viikin peltojen rakentaminen, joka sijaitsee Keski-Viikin suunnittelualueella, tulee siirtää seuraaviin vaiheisiin, koska uhatut pellot ovat linnuille tärkeitä levähdys- ja ruokailupaikkoja. Samalla Natura-aluetta ja tärkeää lintualuetta heikentävä rakentaminen saa lisää harkinta-aikaa. Tämä koskee myös muuta luontoon kohdistuvaa rakentamista Viikintien ympärillä kuten Hallainvuoren yleiskaavan muutosalueiden metsiä, joiden rakentaminen käytännössä katkaisisi vihersormen.

Samoin Viikinrannan rakentamista tulee lykätä Viikinranta-Lahdenväylä-osayleiskaavan alueella. Natura-alueen viereen rakentaminen ilman suoja-aluetta kannattaa jättää kauas tulevaisuuteen, aikaan, jolloin ei enää löydy vähemmän luonnolle haitallisia rakennuspaikkoja ja on aivan välttämätöntä rakentaa Naturaa ja tärkeää lintualuetta heikentäen.

Puotilan rannan asuinalueelta on viisasta jättää tulevaisuuteen meren päälle rakentaminen, koska se heikentäisi merkittävästi Vartiokylän lahden tärkeää lintualuetta.

Ehdotamme myös Sörnäisten tunnelin ja Länsi-Helsingin pikaraitiotien siirtämistä seuraaviin toteutusohjelmiin.

Kantakaupunki-merkintä tulee poistaa Keskuspuiston eteläosasta, jossa se uhkaa luontoa. Kaiken kaikkiaan toteutusohjelmaan olisi hyvä lisätä, ettei kantakaupunki-merkintä uhkaa nykyisiä puistoja ja pieniä luontosaarekkeita, vaan ne säilyvät.

Jokeri2:n linjaus ja sen ongelmallisin kohta Kivikon metsän kohdalla lyödään lukkoon todennäköisesti jo ennen seuraavaa toteutusohjelman päivitystä. Siksi se voisi olla mukana ensimmäisessä vaiheessa, ja siihen tulisi kysyä kaupunkilaisten näkemyksiä jo varhaisessa vaiheessa.

Helsingissä 8.2.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Lisätiedot: Riitta Malve, hallituksen jäsen, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry: riittamalve(ät)gmail.com / 050 5718146