Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Muistutus Talin liikuntapuiston itäosan ase­ma­kaa­va­muu­tok­ses­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on perehtynyt asemakaavaehdotukseen ja toteaa siitä muistutuksenaan seuraavaa.

Kaavassa esitetty merkittävä lisärakentaminen on onnistuttu arviomme mukaan sijoittamaan pääosin siten, että lisärakentaminen ei aiheuta kaava-alueen luontoarvoille sekä luontoalueiden virkistyskäytölle merkittävää haittaa. Poikkeuksen muodostaa kaakkoisreunan uusi ulkoilureittiyhteys, joka on syytä poistaa. Liikuntarakentamisen kannalta ilmeisen toteuttamiskelpoisen ratkaisun mahdollistaa ehdotetun lisärakentamisen merkittävä kohdentaminen muun muassa nykyisille maanpäällisille pysäköintipaikoille.

Suuremman ongelman muodostaa Helsingin läntiseen vihersormeen keskeisesti kuuluvan, säilyväksi kaavoitetun metsäisen luontoalueen luonto- ja lähimaisema-arvojen huomiointi. Siltä osin kaavaratkaisu on nykymuodossaan epätyydyttävä ja vaatii kehittämistä.

Kaavaselostuksessa (s. 12) todetaan, että ”luonnonympäristön ja maisemallisten arvojen säilyttäminen on kaavaratkaisun keskeinen tavoite”. Kaavaehdotus ei kuitenkaan turvaa näitä tavoitteita. Jotta nämä kaava-alueen luonteen kannalta perustellut tavoitteet toteutuisivat riittävässä määrin ja riittävällä varmuudella, tulee kaavaehdotusta jalostaa seuraavilla tavoilla:

Muutosesitys 1) Kaava-alueelle osoitettu laaja VU-alue tulee jakaa rakennetumpaan VU-alueeseen sekä metsäisempänä ja luonnonmukaisempana jatkossakin säilytettävään VL-osaan, joista jälkimmäisen osalle tulee laatia luontoarvojen säilyttämistä ja lisäämistä tukeva kaavamääräys. Mikäli jakoa ei tehdä, on kehitettävä nykyisten muiden säilyttävien kaavamerkintöjen (slp-merkintä ym.) käyttöä ja kaavamääräyksiä sekä yleisiä suunnittelumääräyksiä luontoarvojen säilymistä konkretisoivaan suuntaan esimerkiksi jäljempänä olevien muutosesitysten 2-4 hengessä.

Muutosesitys 2) Liito-oravan ydinalueet ja elinpiiri, arvokkaan kääpäalueen kaava-alueelle ulottuva osa (jonka kalliomaaosa on todettu myös METSO-arvoja sisältäväksi) sekä hankealueelta paikallistetut, uhanalaisina luontotyyppeinä arvokkaat lehtoalueet on syytä merkitä kaavaan omilla kaavamerkinnöillään. Vähintään näiden kohteiden osalta on tarpeen kirjoittaa kaavamääräys, jossa edellytetään luontoarvojen säilyttämistä ja lisäämistä.

Muutosesitys 3) Liito-oravan ydinalueiden ja elinpiirien osalta kaavamääräyksiä tulee jalostaa siten, että niillä aidosti turvataan alueiden laadun säilyminen ja kehittyminen liito-oravien kannalta suotuisalla tavalla. Nykyinen kaavamääräys ei tuo käytännössä mitään konkreettista

lisää luonnonsuojelulain 49 § vaateisiin. Lisäksi tällä hetkellä kaupungin oma luonnon- ja maisemanhoidon nimellä kulkeva metsänhoito on merkittävin kaupungin omistamiin arvokkaisiin luontokohteisiin kohdistuva uhkatekijä. Samaan aikaan kaupunki näkee kaikki suunnittelemansa ja toteuttamansa luonnon- ja maisemanhoitotoimenpiteet lähtökohtaisesti tarpeellisina. Tällaisessa toimintaympäristössä ei voida hyväksyä kaavamääräystä, joka sallii luonnon- ja maisemanhoidon kannalta tarpeelliset hoitotoimenpiteet kaikissa Talin alueen metsissä.

Talin metsissä olennaisin ja lähes ainoa metsänhoitotarve liittyy 2020-luvulla reittien, tonttien, teiden ja kuntoilulaitteiden reunojen mahdollisten huonokuntoisten puiden ajoittaiseen turvallisuusperusteiseen poimintaan sekä rajalliseen reunavyöhykkeiden pienpuuston hoitoon. Tämä asia on syytä kirjata alueen metsien hoitoa koskeviin kaavamääräyksiin, jolloin lopputulos on myös kaupunkistrategian monimuotoisuuskirjausten mukainen.

Muutosesitys 4) Kaavassa tulee selkeämmin ja yksiselitteisemmin määritellä asemakaava-alueen kannalta tarkoituksenmukainen tuleva reitti-, polku- ja latuverkosto. Nyt kaava antaa slp-alueiden kaavamääräysten kautta käytännössä vapaat kädet suunnitella valmiiksi tarpeettoman reititetylle ja pirstotulle alueelle, mukaan lukien erityisen arvokkaat luontokohteet, lisää pirstovaa reitistöä (”Alueen osa, jonka metsäinen ja luonnonmukainen luonne tulee säilyttää. Alueelle saa sijoittaa polkuja, latuja yms.).

Muutosesitys 5) Kaava-alueen kaakkoisreunaan on esitetty uusi ulkoilureittiyhteys, joka pirstoo pahasti ja turhaan arvokkaan kääpäalueen. Reitti kulkee pääosin kangasmetsissä, joiden pohjoispuolella on METSO-arvoja omaava, maisemallisesti hieno kalliometsä sekä etelä- ja kaakkoispuolella (pääosin kaava-alueen ulkopuolella) arvokkaita, myös liito-oravalle kelpaavia lehtometsiä. Ilmeisesti uudella reitillä ennakoidaan sitä, että nykyiset hyvin toimivat ulkoilureitit kaava-alueen kaakkoispuolella jäävät jatkossa osin rakentamisen alle. Koska kaakkoispuolisen alueen asemakaavoitus on vielä alkuvaiheessa, on sitä ennakoiva uusi reittiyhteys syytä poistaa tästä asemakaavasta.

Helsingissä 8.2.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry