Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Helsy vetoaa kaupunkiin: puiden kaadosta luovuttava Malmin lentokentän ympäristössä

Vetosimme 4.3.2022 Helsingin kaupungin virkamiehiin ja päättäjiin, jotta Malmin lentokentän ympäristössä ei aloiteta puunkaatotöitä ennen ELY-keskuksen edellyttämän suunnitelman valmistumista ja tarvittavien asemakaavamuutosten lainvoimaisuutta:

Arvoisa apulaispormestari Anni Sinnemäki, toimialajohtaja Ville Lehmuskoski, tiimipäällikkö Anni Tirri sekä arvoisat kaupunginvaltuuston jäsenet ja varajäsenet

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy) on tutustunut Helsingin kaupungin vielä keskeneräisiin suunnitelmiin siirtää kaasuputken linjausta Malmin lentoaseman ympäristössä. Kaasuputken suunnitelmien ja asemakaavoituksen keskeneräisyydestä huolimatta kaupunki on päättänyt aloittaa metsän hakkuut jo ensi viikon maanantaina 7.3. noin kahden kilometrin matkalta maisematyöluvalla.

Maisematyölupaa varten Helsingin kaupungin rakennusvalvonta on pyytänyt lausunnot kaupungin ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksiköstä sekä luonnonsuojelulakia toimivaltaisena viranomaisena valvovalta Uudenmaan ELY-keskukselta. ELY-keskus on lausunnossaan edellyttänyt, että Helsingin kaupunki laatii Malmin lentoasemalle suunnitelman, jossa huomioidaan liito-oravan elinalueet, elinalueiden väliset kulkuyhteydet sekä alueelta ympäröiviin metsiin osoitettavat kulkuyhteydet. Lisäksi ELY-keskus toteaa, että elinympäristöjen asteittainen pienentäminen ilman laajempaa suunnitelmaa voi myöhemmässä vaiheessa vaikeuttaa merkittävästi alueen kaavoittamista.

Kaupungin ympäristönsuojelu ja ohjaus -yksikkö muistuttaa lausunnossaan, että Helsingin kaupungin ympäristöviranomaisen teetättämät koko Helsinkiä koskevat liito-oravan levinneisyysselvitykset ja niiden tulokset eivät lähtökohtaisesti ole tarkkuustasoltaan riittäviä yksittäisten rakennus- tai kaavahankkeiden tarpeisiin. Lisäksi yksikkö toteaa, että Malmin kaasuputkihankkeen ympäristöselvitystä varten toteutetut liito-oravan papanainventoinnit elo-marraskuussa 2019 eivät ole olleet oikea-aikaisia sekä huomauttaa, että liito-oravan elinpiiri on huomattavasti laajempaa aluetta tarkoittava käsite kuin ydinalue.

Pidämme puiden kaatoja liito-oravan ydinalueen läheisyydestä tässä tilanteessa turhina, koska kaasuputken uuden linjauksen suunnitelmat valmistuvat aikaisintaan keväällä 2022 ja alueen asemakaavoitusta ei ole suurelta osin edes aloitettu. Uusi linjaus kulkisi Malmin lentokenttäalueen läpi, aivan päärakennuksen ja lentokonehallin edestä. Lentokenttäalueen voimassa olevassa asemakaavassa kaasuputken linjausta ei ole. Myöskään alueella, mistä puita on tarkoitus kaataa, ei suurelta osin ole lainvoimaista asemakaavaa.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys vaatii, että puunkaatotöitä ei aloiteta ennen ELY-keskuksen edellyttämän suunnitelman ja tarvittavien asemakaavamuutosten lainvoimaisuutta. Aloittamalla puunkaadot ja kaasuputken siirron etupainotteisesti Helsingin kaupunki voi myös vaarantaa alueen myöhemmän asemakaavoituksen.

Lisätietoa

Helsingissä 4.3.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry