Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Pukinmäen täy­den­nys­ra­ken­ta­mi­sen suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­teis­ta

Lähetimme 8.3.2022 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton koskien Pukinmäen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteita:

Hyvät kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet ja varajäsenet,

Lautakunnan esityslistalla tänään 8.3. olevat Pukinmäen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet (asia/8) herättävät Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksessä edelleen huolta metsien, metsäverkoston ja Longinojan kohdalla.

Vaikka suunnitteluperiaatteet koskevat vain Pukinmäkeä, yhdistys huomauttaa, että Vantaanjoen rantoihin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota yhtenäisenä ekologisena yhteytenä koko kaupungin alueella ja myös seudullisesti. Suunnitteluperiaatteiden muutokseen on kirjattu, että ekologisia arvoja kehitetään säilyttämällä nykyisiä rantametsikköjä ja kehittämällä puustoa. Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen on kuitenkin hyvä ilmaista voimakkaammin, koska jokien ja purojen rannat ovat luontaisesti tärkeitä ekologisia yhteyksiä, jotka ovat taantumassa muun muassa Pukinmäen kohdalla. Kaupungin käyttämä ilmaisu ”puuston kehittäminen” tarkoittaa yleensä puuston vähentämistä. Ehdotamme sen sijaan, että Vantaanjoen rantaan tulee luoda luonnon monimuotoisuudeltaan rikas ekologinen yhteys muun muassa säilyttämällä nykyiset rantametsiköt sekä lisäämällä puustoisuutta ja pensaita. Ranta tulee säilyttää koko matkalla luonnonmukaisena.

Sinimetsää ja metsäistä Närepuistoa ei tule nakertaa yhtään, koska ne ovat Pukinmäen ainoat merkittävät virkistys- ja lähimetsät. Suunnitteluperiaatteissa perustellaan, että metsien kasvaneet Metso-arvot eivät voi hidastaa niiden osittaista rakentamista. Huomautamme tähän, että jäljelle jäävien Metso-metsien monimuotoisuus tulee taantumaan, kun pinta-ala pienenee ja viereen rakennetaan laaja kerrostaloalue. Siksi metsät tulee säilyttää nykyisessä laajuudessaan sekä jättää suojaviheralue kerrostalokortteleiden ja metsän väliin.

Muistutamme edelleen Kehä I:n pohjoisreunassa kulkevasta metsäyhteydestä Longinojan ja Tattariharjun itäosan arvokkaiden Metso-metsien välillä. Vaikka kyseistä metsäyhteyttä ei huomioida kaupungin metsäverkostoselvityksessä, se tulee huomioida ja säilyttää metsien kytkeytyneisyyden takia.

Longinojan rannoille ei ole syytä rakentaa mitään nykyisiä rakennuksia lähemmäs eikä tiivistää joen lähellä olevia kortteleita, ettei ojan ja sen rantojen lajisto ja elinympäristöt vaarannu kulutuksen seurauksena. Päin vastoin ojaa reunustavaa puustoa ja pensastoja on vahvistettava.

Helsingissä 8.3.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry