Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Kannanotto Hä­mee­na­pa­jan­tien, Puhuritien ja Puuskakujan alueen tarkistetusta asemakaavan muu­to­seh­do­tuk­ses­ta

Lähetimme 29.3.2022 kaupunkiympäristölautakunnalle kannanoton koskien lautakunnan esitystä kaupunginhallitukselle, Hämeenapajantien, Puhuritien ja Puuskakujan alueen tarkistettu asemakaavan muutosehdotus:

Arvoisa kaupunkiympäristölautakunnan jäsen ja varajäsen

Tuomme esiin huolemme metsä- ja puustoisen verkoston runkoyhteyden merkittävästä heikentämisestä Hämeenapajantien, Puhurintien ja Puuskakujan kaavahankkeessa, joka on lautakunnan kokouksen esityslistalla tänään 29.3. (asiakohta 5).

Runkoyhteydet toimivat myös ekologisina yhteyksinä. Niitä kehitetään säilyttämällä ja vahvistamalla. Runkoyhteydet toteutetaan vähintään 30 m leveinä. Jos se ei onnistu, kaventumiin tulee istuttaa puurivejä ja puuryhmiä. (Lähde: Metsä- ja puustoisen verkosto, 2019, https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-05-19.pdf)

Jollaksen pohjoisrannalla kulkeva runkoyhteys myötäilee Itä-Helsingin kulttuuripuistoa, joka alkaa Mustavuoresta ja päättyy Jollaksen Itäniityn niemen arvokkaisiin metsiin ja Itäniityn laakson luonnonsuojelualueelle. Yleiskaavassa se ulottuu Villinkiin saakka. Runkoyhteyden merkittävä heikentyminen kaava-alueella rajoittaisi lajien liikkumista ympäröivien ydinmetsien välillä ja aiheuttaisi riskin lajiston köyhtymiselle.

Ensisijaisesti ehdotamme, että rakentamista Hämeenapajantien ja Puhurikujan ympäristössä vähennetään niin, että runkoyhteys säilyy laajempana kuin mitä kaavaehdotus esittää.Lisäksi ehdotamme, että lautakunta lisää kaavaan määräyksen vahvistaa runkoyhteyttä istutettavilla puuryhmillä ja puuriveillä kompensoimaan metsän menetyksiä, joita rakentaminen aiheuttaisi. Myös Hämeenapajantien länsipäässä kannattaa tutkia toista kehitettävää puustoista reittiä runkoyhteyden tueksi.

Helsingissä 29.3.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry