Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Pohjoisbaanan alustavan yleis­suun­ni­tel­man luonnoksesta

Kuva 1: Kuvakaappaus Helsingin karttapalvelusta, jossa näkyy liito-oravan ydinalueet Taivaskallion kohdalla.

Käpylän ja Vantaan rajan välisen pyöräliikenteen pääreitin, niin kutsutun Pohjoisbaanan, alustavan yleissuunnitelman luonnos on 22.5.2022 saakka nähtävillä ja kommentoitavana Kerrokantasi-palvelussa. Pyöräilyn edistäminen on sinänsä kannatettavaa, mutta sen vuoksi ei tule hävittää arvokkaita luontoalueita.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on huolissaan Pohjoisbaanan linjauksesta Käpylän Taivaskallion kohdalla. Ehdotetussa linjauksessa Pohjoisbaanan alle jää liito-oravametsää, jossa elää runsaasti muutakin uhanalaista ja harvinaista lajistoa.

Liito-oravan ydinalueet ja papanahavainnot löytyvät tänä vuonna ilmestyneestä Helsingin kaupunkiympäristön julkaisusta ”Liito-oravan levinneisyys Helsingissä 2020 ja 2021”. Radan varren reviirit on julkaisussa merkitty numeroilla 110 ja 78 (ks. s. 70, kuva 57). Samat ydinalueet löytyvät myös Helsingin karttapalvelusta (kuva 1). Alueita ei ole kaupungin puolesta kartoitettu tänä keväänä, mutta paikallisten luontokartoittajien mukaan alueet ovat edelleen käytössä, ja liito-oravan pesä- ja kolopuita on myös aivan radan varressa.

Pohjoisbaanan linjauksen tulisi Taivaskallion kohdalla ehdottomasti hyödyntää nykyistä ulkoilureittiä tai vaihtoehtoisesti kiertää liito-oravan ydinalueet. Puita ei voida liito-oravan ydinalueilla kaataa.

Lisäksi niin Taivaskallion metsissä kuin muissakin radanvarsimetsissä tulee Pohjoisbaanaa rakennettaessa kiinnittää huomiota siihen, kuinka suurelta alueelta puita kaadetaan. Kaupungin ei saa toistaa samaa virhettä kuin Louhenpuistossa, jossa luvatun 6 metrin sijaan baanan alta kaadettiin metsää useamman kymmenen metrin leveydeltä. Hakkuut tuulee tehdä huolellisesti, mahdollisimman kapealla alueella. Hakkuiden laajuudesta ja laajuuden valvonnasta on syytä antaa selkeät ohjeet myös suunnitelmassa.

Helsingissä 20.5.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry