Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Länsimäentien eteläosan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys eli Helsy on tutustunut nähtävillä olleeseen kaavamateriaaliin ja tehnyt maastokäynnin alueella. Mielestämme kaava-alueella tulisi laatia kattava selvitys Ojapuiston luontoalueiden kokonaisuudesta – erityisesti uhanalaisten luontotyyppien ja niittyverkoston osasta. Vasta sen jälkeen voidaan tutkia mahdollisuutta sijoittaa kerrostaloja alueelle. Lisäksi purouomien ja niiden mahdollisen siirtämisen osalta on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi.

Yleistä

Länsimäentien ja Itäväylän läheisyyteen Mellunmäessä suunnitellaan nykyiselle luontoalueelle kerrostalokortteleita noin 2000 uudelle asukkaalle. Puistossa kulkevan Mellunkylänpuron olo­suhteita pyritään samalla parantamaan taimenpurona ja puronvartta muokataan osana puisto­aluetta. Ojapuiston eteläosassa tutkitaan mahdollisuutta puron siirtämiseen joko Länsimäentien reunasta luoteeseen lähemmäs nykyistä pientaloaluetta tai Länsimäentien pohjoispuolelle. Aluetta halkova voimalinja suunnitellaan tulevaisuudessa muutettavaksi maanalaiseksi.

Ojapuiston pohjoisosassa on kolme uhanalaista elinympäristöä, joista kaksi on lehtoalueita ja yksi lehmusmetsä. Nämä elinympäristöt kerrotaan säilytettävän kaavamuutoksen myötä ennallaan. Ojapuiston eteläosassa on uhanalainen lehtoalue, jonka puuston osittaista säilyttämismahdollisuutta uudisrakentamisen yhteydessä sanotaan tarkasteltavan kaavahankkeen jatkotyössä. Kaava-alueen Itäväylän ympäristö ja voimalinjan johtoaukea ovat tärkeä osa kaupungin niittyverkostoa.

Luontoselvitykset laadittava

Mielestämme suunnittelussa tulisi nyt ensimmäisenä laatia kattava luontoselvitys Ojapuiston luontoalueiden kokonaisuudesta asemakaavahankkeen rajauksen sisällä – varsinkin mainittujen uhanalaisten luontotyyppien sekä niittyverkoston osalta. Vasta tämän jälkeen on perustelua tutkia uuden kerrostalorakentamisen sijoittumisen mahdollisuuksia uuden asemakaavan laatimista varten.

Samoin vuoden 2006 Mustapurolaakson ja Mellunkylänpurolaakson yleissuunnitelman taustan pohjalta on syytä laatia päivitetty Mellunkylänpuroa koskeva selvitys, jossa huomioidaan Mellunkylänpuron alajuoksulla kahdella vuosikymmenellä jo tapahtuneiden muutosten aiheuttamat vaikutukset puron tilanteeseen. Selvityksessä on huomioitava myös mahdolliset toimenpiteet puron keskivaiheilla ja yläjuoksulla ajatellen Mellunkylän alueen muuta suunnittelussa olevaa intensiivistä täydennysrakentamista purolaakson ympäristössä.

Purouomien tulevaisuus

Kaavamateriaalin yhteydessä esitellyissä vaihtoehtoisissa maankäyttökaavioissa pohditaan myös purouomien muuttamista. Kaupungin tulisi ennen ratkaisun tekemistä selvittää eri vaihtoehtojen ympäristövaikutukset sekä huomioida vesilain suoja luonnontilaisille ja luonnontilaisen kaltaisille puroille. Yhtenä vaihtoehtona selvityksissä tulee olla myös uomien säilyttäminen nykyisellään.

Mikäli uomia siirretään, Mellunkylän puron toimivuuden kannalta pohjoinen vaihtoehto, joka on lähempänä vanhan uoman sijaintia, saattaisi olla parempi. Mitä pidemmäksi purouoma saadaan, sen enemmän siinä on tasaus- ja viivytysvaraa ja vesivarastoa huippuvirtaamien yhteydessä. Eteläisempi haara voisi toimia vain paikallisten valu- ja hulevesien kulkuväylänä. Purouoman yhteyteen on hyvä varata tilaa myös uoman laajennuksille, mutkittelulle ja tulvatasanteille sekä pikkulammikoille.

Toivomme, että Mellunkylänpuron pääuoman kunnostus jatkuisi mahdollisimman pian. Monia osuuksia on jo muutettu hyvin esimerkiksi kalojen nousua, hulevesikäsittelyä ja vedentasausta varten. Hankala paikka kalojen nousun kannalta on Ojapuiston vanha patojäännös, joka pitäisi kiireellisesti kunnostaa, mielellään jo ennen asemakaavan valmistumista. Nykyisellään rakenne haittaa kalojen nousua, ja siksi myös yläpuoliset kunnostustoimet ovat kaloja ajatellen toistaiseksi vaikeita.

Tarkemmat asemakaavatason suunnitelmat vaativat joka tapauksessa koko purolaaksoa koskevan tietopohjan päivittämistä. Alustavat osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa asetetut tavoitteet Mellunkylänpuron kehittämiseen taimenpurona ovat kuitenkin hyviä ja tavoittelemisen arvoisia.

Helsingissä 30.5.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry