Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Munkkivuoren ja Talinrannan alueen suun­nit­te­lu­pe­ri­aat­tei­den osallistumis- ja ar­vioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Kuva 1: Suunnittelualueella sijaitsee esimerkiksi geologiseen arvoluokkaan 1 kuuluva Talin silokallio. Jääkauden jäljet ovat selvästi näkyvissä. Kuva: Joonas Viinikka

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys on tutustunut suunnitteluaineistoon, luontokartoituksiin ja tehnyt maastoretkiä suunnittelualueella ja sen lähiympäristössä. Tämä kaupungin läntinen kulmaus näyttäytyy niiden perusteella luonnoltaan ja historialtaan rikkaana kudelmana, jossa lomittuvat ja törmäävät monet ristiriitaiset elementit arvokkaasta lintualueesta ja sammakoista merenlahtea halkovaan moottoritiehen, yleiskaavan tehopikseleihin ja vanhoihin saastumisongelmiin. Alueeseen liittyy tärkeä osa kaupungin varhaista luonnonsuojeluhistoriaa, jolle suunnitteluperiaatteiden kannattaa olla jatkona.

Lähtökohdaksi luonto- ja kulttuuriympäristökohteiden säilyttäminen laajalla alueella

Ehdotamme suunnitteluperiaatteiden keskeiseksi lähtökohdaksi jäljellä olevien, arvokkaiden luontokohteiden, metsäverkoston ja rakennettujen kulttuuriympäristöjen säilyttämistä. Niitä tulee tarkastella suunnittelualuetta laajemmin. Suunnittelualueen vähäiset luontoalueet on ymmärrettävä osana läntistä vihersormea ja sen tukialuetta, ja pidettävä mielessä myös niiden merkitys asukkaiden virkistyksen ja hyvinvoinnin kannalta.

Suunnittelualue tulee ulottaa Turunväylälle saakka, koska Staran kenttä on potentiaalia rakennusmaata ja metsäinen kosteikko Turunväylän reunalla on kartoitettu arvokkaaksi luontoalueeksi. Nyt Staran kentältä leviää runsaasti vieraslajeja kyseiseen metsään. Leviäminen ei saa enää jatkua, ja jo levinneet vieraslajit on poistettava metsästä.

Yleiskaavassa 2016 Munkkivuoren ja Talinrannan välinen viheralue on merkitty A1-pikseleillä, jotka merkitsevät muuta suunnittelualuetta tehokkaampaa rakentamista. Viheralueen METSO-metsät, ydinmetsät, liito-oravan ydinalue ja uhanalaiset luontotyypit saattavat näin kutistua tulkinnanvaraiseen kapeaan viheryhteyteen. Yleiskaava kuitenkin vahvistettiin jo ennen liito-oravien ydinalueen ja uhanalaisten luontotyyppien kartoittamista. Mielestämme yleiskaavaa on ehdottomasti tarkasteltava uudelleen nykytilanteesta käsin. Munkkivuoren ja Talinrannan välissä on huomioitava tarve nykyiselle viheralueelle ja -yhteydelle jo suunnitteluperiaatteissa.

Arvokkaat luontokohteet ja tarve luonnonsuojelualueelle

Suunnittelualueella on kartoitettu Helsingin kaupungin luontotietojen mukaan arvokkaita luontokohteita lintujen, lepakkojen, liito-oravien, matelija- ja sammakkoeläinten, metsien, niittyjen ja geologian osalta (kuva 1). Monet näistä liittyvät laajempiin alueisiin. Ison Huopalahden arvokas lintualue ulottuu Espoon puolelle. Siksi suunnitteluperiaatteet vaikuttavat myös suunnittelualueen ulkopuolella.

Koko Talinrannan rantametsä (kuva 2) tulee säilyttää luonnontilaisena ja jättää hoidon ulkopuolelle Iso Huopalahden arvokkaan lintualueen ja METSO-metsän takia. Kapeaan metsäkaistaleeseen ei kannata rakentaa kävelyreittiä, vaan rakentaa nykyisen polun kohdalle pitkospuut. Näin estetään maaston kulumista ja polun levenemistä.

Kuva 2: Talinrannan rantametsä tulee säilyttää luonnontilaisena. Kuva: Joonas Viinikka


Suunnittelualueelta on kartoitettu useita liito-oravan ydinalueita, reittejä ja yhteystarpeita. Ne sijaitsevat alueen METSO-metsissä ja metsäverkoston alueella. Myös tärkeä lepakkoalue osuu Talinrannan rantametsään jatkuen Mätäojan varrella. Arvokkaan matelija- ja sammakkoeläinkohteen länsiosa ulottuu suunnittelualueelle ja Turunväylän METSO-metsään. Edellä lueteltu arvokohteiden tihentymä on ehdottomasti säilytettävä.

Näemme tarpeen uudelle luonnonsuojelualueelle Isolla Huopalahdella ja sen rannoilla: Iso Huopalahti lähilehtoineen (kuva 3). Alueeseen sisältyisivät myös Talinrannan ja Turunväylän pohjoisreunan arvokkaat lintu, lepakko-, matelija- ja sammakkoeläin-, liito-orava ja metsäkohteet.

Kuva 3: Helsingin karttapalvelusta otettu kuvakaappaus, johon on sinisellä rajattu ehdotus uudeksi luonnonsuojelualueeksi ”Iso Huopalahti lähilehtoineen”. Karttapohjalla näkyvät myös liito-oravan ydinalueet ja METSO-kohderajaukset.

Metsäverkostoa on säilytettävä ja vahvistettava

Helsingin metsäverkosto on jatkuvasti uhattuna ja heikentyy kaavoituksen ja rakentamisen seurauksena. Yleiskaava uhkaa myös suunnittelualueen poikki kulkevia verkoston osia ja ydinmetsiä. Mielestämme näin ei saa käydä Munkkivuoren ja Talinrannan alueella. On huomattava miten kaikki arvokkaat luontokohteet liittyvät metsäverkostoon. Uusimmassa liito-oravakartoituksessa tunnistetut liito-oravan reittien yhteystarpeet, jotka sijaitsevat suunnittelualueella ja sen reunoilla, tulee toteuttaa.

Maastokävelyllä kiinnitimme huomiota Talin puistotien eteläosaan, joka osuu suunnittelualueelle. Metsäverkoston alueellista yhteyttä on syytä vahvistaa puukujanteen kohdalla. Siihen osuu myös liito-oravan kulkureitin yhteystarve.

Ulvilanpuisto (kuva 4) ja muut Munkkivuoren puistot sekä puustoiset piha-alueet ovat metsäverkoston ja luonnon monimuotoisuuden tukialueita. Täydennysrakentamisessa on hyvä säilyttää niiden metsäisyys, puustoisuus ja monimuotoisuus.

Kuva 4: Ulvilanpuisto on tärkeä viheralue Munkkivuoren asukkaita ajatellen. Puisto on paikoin hyvin kulunut ja voimakkaita hoitotoimia läpikäynyt. Puiston tulisi antaa kehittyä mahdollisimman luonnontilaisena, ja keinoja kulumisen ehkäisyyn olisi syytä pohtia. Kuva: Joonas Viinikka

Helsingissä 2.6.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry