Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Aloite luon­non­suo­je­lua­lu­een perustamiseksi Lohjan Outamoon

Helsingin kaupunki omistaa Lohjan kaupungissa Outamon kaupunginosassa Toivoniemen (444-436-1-50) kiinteistön, jossa sijaitsee Helsingin kaupungin lastenkoti. Helsingin luonnonsuojeluyhdistys esittää, että Helsingin kaupunki suojelee Toivoniemen kiinteistön arvokkaat luontoalueet luonnonsuojelulailla.

Outamon alue kuuluu laajaan Karkalinniemeen, joka on kuuluisa monista arvokkaista luontokohteista ja lehtoalueistaan. Karkalinniemi on yksi Lohjan kaikkein arvokkaimmista luontoalueista, eräänlainen luonnon monimuotoisuuden ja uhanalaisten lajien keskittymä, ns. monimuotoisuuskeskus. (Liite 1. Karttoja)

Helsingin kaupunki on hienosti perustanut luonnonsuojelualueita Helsinkiin, joista uusimpia ovat muun muassa luonnonsuojelualueet Haltialanmetsässä, Uutelassa ja Laajasalossa. Helsingillä on lisäksi muutamia luonnonsuojelualueita omistamillaan mailla muiden kuntien alueella Hangossa, Inkoossa, Espoossa ja Sipoossa. Toivomme, että Helsinki jatkaa hyvää luonnonsuojelutyötä ja rauhoittaa enenevässä määrin luonnonsuojelullisesti arvokkaita alueita myös muissa kunnissa, kuten Lohjalla.

Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys on tehnyt taustatyön tähän aloitteeseen. Ympäristöyhdistys on muun muassa selvittänyt Helsingin kaupungin omistuksessa olevan Outamon kiinteistön luontoarvoja sekä kerännyt yhteen erilaisia aluetta koskevia viranomaistietoja. Alla on yhteenveto selvitysten tuloksista.

Outamon luontoarvot

1. Jo rauhoitettu pähkinäpensaslehto

Outamon Toivoniemen kiinteistön alueella on Uudenmaan Ympäristökeskuksen päätöksellä 10.5.2005 tehty rajauspäätös suojellun luontotyypin pähkinäpensaan suojelemiseksi (Liite 2). Suojellun Myllylammen pähkinäpensaslehdon pinta-ala on noin 4 hehtaaria, ja se sijaitsee Toivoniemen kiinteistön luoteisosassa, Karkalintien pohjoispuolella. On hienoa huomata, että Helsingin kaupunki edisti jo 2000 -luvun alussa pähkinälehtojen suojelua Lohjalla. Helsinki oli tavallaan täällä suojeltujen luontotyyppien rauhoituksen toteuttajien edelläkävijä.

2. Natura 2000 -ohjelman kohteet

Outamon Toivoniemen kiinteistön alueella on Natura 2000 -verkostoon kuuluvia (Lohjanjärven alueet) alueita (Liite 3). Niistä yllä mainittu Myllylammen pähkinäpensaslehto on jo suojeltu, mutta siitä on vielä Porsaslammen ja Varolanlahden välinen kallioinen metsäalue suojelematta. Natura kohteen kuvauksessa Outamosta sanotaan: ”Outamossa on Porsaslammen ja Varolanlahden rannoilla laaja metsäinen kallioalue, jolla on useita korkeita huippuja. Porsaslammen ja Varolanlahden välisellä kallionalusrinteellä kasvaa isoja haapoja, joiden on havaittu toimivan erityisesti suojeltavan, uhanalaisen liito-oravan elinympäristönä. Porsaslammen rantakalliot ovat amfiboliittia, muutoin kalliot ovat hapanta gneissiä. Kallioseinämillä on paikoin hieman kalkkivaikutusta. Kallioilla on edustavaa kallioniittykasvillisuutta mm. kangasajuruoho, isomaksaruoho, karvakiviyrtti, haurasloikko ja haisukurjenpolvi. Sammallajistossa on uhanalaisia lajeja mm. haprakarvesammal ja isokarvesammal. Outamon kallioilla on useita rauhoitetun uhanalaisen perhosen elinpaikkoja.”

3. Uusimaa 2050 kohteet

Uusimaa 2050 kaavassa (Liite 4) Outamon kallioisen metsäalueen ydinosalla on suojelualuevarus eli alueelle on tavoitteena perustaa luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue. Kaavan suojelualuemerkintä kattaa Natura 2000 -ohjelmaan kuuluvan alueen, Uudenmaan liiton luontoselvityksessä arvokkaaksi todetun kallioalueen eteläisen rantaosan ja osan keskistä sisäkalliota. Luontoselvityksessä vähintään maakunnallisesti arvokkaaksi todettu luontoalue on jonkin verran laajempi kuin kaavaan päätynyt suojeluvaraus, mikä antaa perusteita tarkastella hieman kaavavarausta laajempaakin suojeluvaihtoehtoa koulukodin toiminnan turvaaminen huomioiden.

Luontoselvityksessä (Liite 5) todetaan, että valtaosan kohteesta muodostaa laaja, mesotrofinen kallioalue, jossa on edustavaa putkilokasvi-, jäkälä- ja sammallajistoa. Kohteen eteläosa on ollut useita vuosikymmeniä kaiken metsätalouden ulkopuolella. Alue on pinta-alan, biotooppivalikoiman sekä rakentamattoman rantaviivan pituuden perusteella valtakunnallisen arvoluokan kohde. Outamon kallioilla on useita rauhoitetun uhanalaisen perhosen (lajitieto salainen) elinpaikkoja, monia uhanalaisia tai harvinaisia putkilokasvi-, jäkälä-, sammal- tai kääpälajeja. Lajisto on siis poikkeuksellisen arvokas ja monipuolinen. Esimerkkeinä lajistosta mainittakoon erittäin uhanalainen (EN) vuorimunkki, vaarantuneet (VU) kalliokeuhkojäkälä, haprakarvesammal ja isokarvesammal, silmälläpidettävä (NT) ja alueellisesti uhanalainen (RT) kangasajuruoho, sillmälläpidettävä rusokantokääpä, puutteellisesti tunnettuihin lajeihin (DD) luokiteltu jauherustojäkälä sekä luontoarvolajeihin kuuluvat kalliotuhkapensas, kalliotöppösammal, levykääpä ja ruostekääpä. Alueen arvoa lisää myös siellä oleva runsas lahopuuston määrä ja alueen sijainti muiden suojelualueiden välittömässä läheisyydessä.

4. Outamon Myllylammen – Pummimäen kallioalueet

Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudellamaalla -julkaisun (Liite 6) mukaan Toivoniemen kiinteistön Karkalintien pohjoispuolella sijaitsevat kallioalueet kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaisiin kallioalueisiin. Etenkin Myllylammen itärannan kalliolla kasvaa erityisen arvokasta oligo-mesotrofista, monipuolista kasvilajistoa. Lajistoon kuuluu mm. haisukurjenpolvi, haurasloikko, isomaksaruoho, jäykkärölli, kalliohatikka, kalliokielo, kalliokohokki, liuskaraunioinen, mäkiminttu, mäkitervakko, nuokkukohokki ja tummaraunioinen. Kallion sammallajisto on myös edustavaa.

Valtakunnallisesti arvokkaana kallioalue on myös rauhoittamisen arvoinen, ja se rajoittuu jo suojeltuun Myllylammen pähkinäpensaslehtoon.

5. Mäyräluolasto

Outamon alueella sijaitsee tiettävästi Karkalinniemen suurin ja vanhin käytössä oleva mäyrän pesäluolasto, jossa elelee satunnaisesti myös kettu ja supikoira (Liite 7. Valokuvia). Kyseinen pesimäluolasto tulee myös suojella, jotta alueen mäyräkannan tulevaisuus voidaan turvata. Mäyrälle tulee taata pesimärauha.

Alue on myös puustoltaan arvokas, sillä siellä kasvaa runsaasti vanhoja ja todella suuria kuusia ja mäntyjä, joiden seassa on jonkin verran suuria koivuja. Suurimpien kuusten ympärysmitat (1,3 m korkeudelta) ovat yli 200 cm ja suurimpien mäntyjen yli 130 cm. Myös lahopuustoa on runsaasti.

Luolaston alue rajoittuu naapurikiinteistön jo rauhoitettuun luonnonsuojelualueeseen. Luolasto kuuluu yllä esitetyn kohdan 4 Outamon Myllylammen kallioalueen rajaukseen. Alue on siis myös osa valtakunnallisesti arvokasta kallioaluetta.

6. Porsaslammen rannan lehtoalue

Toivoniemen kiinteistöön kuuluva Porsaslammen ja Karkalintien välinen ranta-alue on myös luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokasta ranta- ja pähkinäpensaslehtoa (Liite 8). Alue on puustoltaan vaihtelevaa. Sen itä- ja länsiosassa on runsaasti (20-30 kpl) suuria haapoja, jonka seassa pähkinäpensaita. Keskellä on kuusivoittoinen kalliokumpare, jossa kasvaa yksittäisiä hienoja suuria mäntyjä. Ranta-alueella on kapealti tervaleppiä. Erikoisuutena on kookas sammalpeitteinen tervaleppävanhus. Lehdossa on myös runsaasti lahopuustoa. Alueen rajalla virtaa Myllylammesta laskeva puro, joka lisää kohteen monimuotoisuutta. Lehdon läpi kulkee voimalinja, joka tultaneen maakaapeloimaan jatkossa.

Porsaslammen lehtoalueesta on jo osa naapurikiinteistön alueelta jo rauhoitettu. Lisäksi se rajoittuu saumattomasti jo perustettuun Outamon Myllylammen pähkinäpensaslehtoon. Porsaslammen lehtoalue saataisiin näin kokonaan suojeltua. Se lisää alueen monimuotoisuutta, laajentaa pähkinäpensaslehtoa sekä on osa Karkalinniemen alueen arvokasta luonnon monimuotoisuuskeskusta.

ESITYS LUONNONSUOJELUALUEIDEN PERUSTAMISEKSI

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys esittää yllä esitetyin perusteluin, että Helsingin kaupunki rauhoittaisi omistamansa Toivoniemen (444-436-1-50) kiinteistöllä sijaitsevat aluekokonaisuudet luonnonsuojelulain mukaisiksi luonnonsuojelualueiksi:

  1. Uudenmaan 2050 kaavassa luonnonsuojelualueeksi osoitettu alue, joka sisältää myös Natura 2000 -ohjelmaan kuuluvat kohteet (harkintaan myös luontoselvityksessä arvokkaaksi todetut laajennusosat).
  2. Porsaslammen rannan lehdon ja Myllylammen itäpuolella sijaitsevan kallioalueen mäyräluolastoineen (sisältäen ko. kiinteistön koko Karkalintien pohjoispuolella olevat alueet)

Lopuksi haluamme korostaa, että kyseisillä rauhoituspäätöksillä saataisiin muodostettua yksi Lohjan laajimmista yhtenäisistä luonnonsuojelualueiden verkostoista Karkalinniemen tyviosaan. Tällä toimenpiteellä olisi huomattava merkitys alueen luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja luontokadon torjumisessa. Lähes kaikki Karkalinniemen jo perustetut luonnonsuojelualueet ovat yksityisten maanomistajien vapaaehtoisesti perustamia luonnonsuojelualueita. Toivomme, että Helsingin kaupunki liittyy mukaan heidän joukkoonsa.

Pyydämme myös, että voimme saada tietoa asian etenemisestä kaupungin käsittelyssä.

Helsingissä 21.6.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

antti.halkka(ät)sll.fi / puh. 050 3082795

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

emilia.pippola(ät)sll.fi / puh. 050 3011633

Lisätietoja itse kohteista antaa Lohjan Seudun Ympäristöyhdistyksen hallituksen jäsen Risto Murto: risto.murto(ät)dnainternet.net / puh. 044 2016070