Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Herttoniemen liikuntapuiston puis­to­suun­ni­tel­man luonnoksesta

Yleistä

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry sekä Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry ovat tutustuneet Herttoniemen liikuntapuiston puistosuunnitel­man luonnokseen. Vaikka suunni­telmassa on ansionsa, pidämme frisbeegolfratojen sijoittamista Herttoniemen metsiin luontoar­vojen kannalta ongelmallisena.

Paine uusien frisbeegolfratojen avaamiseen pääkaupunkiseudulla on kasvussa sekä kasvaneen harrastajamäärän että olemassa olevien ratojen suhteellisen vähyyden vuoksi, ja tunnistamme tarpeen harrastusmahdollisuuksien lisäämiseen. Metsiin rakennettavien ratojen sijaintia tulee kuitenkin harkita tarkkaan ja arvioida rakentamisen vaikutukset luontoarvoihin asianmukaisesti siten, että mahdolliset metsäradat laaditaan luontoarvoiltaan mahdollisimman vähäarvoisiin metsiin. Herttoniemen metsäselänne on tärkeä osa Viikki–Kivikko-vihersormen ekologista yh­teyttä, ja suunnittelualueella on useita arvokkaita metsäkohteita.

Frisbeegolfiin liittyy pitkäkestoinen oleilu ja liikkuminen radalla ja sen ympäristössä sekä heitto­jen korkea toistomäärä. Lisääntyvän virkistyskäytön vuoksi rata häiritsee väistämättä lintujen pe­sintää heikentämällä pesimismahdollisuuksia ja pesintöjen onnistumista alueen läheisyydessä. Radan ympäristössä toteutettava pienpuuston harvennus, lahopuiden poistaminen ja kasvillisuu­den karsiminen vähentävät metsän monimuotoisuutta kokonaisuudessaan ja vaikuttavat heiken­tävästi erityisesti linnustoon ja lahottajasieniin sekä niis­tä riippuvaisiin lajeihin. 

Kiitämme suunnitelmaa olemassa olevien polkujen ja teiden hyödyntämisestä. Tämä pidentää mahdollisesti siirtymiä väylältä toiselle liikuttaessa, mutta vähentää haitallisia ympäristövaiku­tuksia. Toivomme tätä periaatetta noudatettavan vastaavissa suunnitelmissa myös jatkossa.

Ratakohtainen tarkastelu

Rata 4 näyttää sijoittuvan metsäalueelle, joka kuuluu 2. arvoluokan lintukohteeseen, 1. arvoluo­kan kääpäalueeseen ja maastokäyntiemme perusteella arvokkaaseen metsään, jonka monimuo­toisuusarvot ovat nousseet sitten vuonna 2007 toteutetun METSO-kartoituksen.

Radat 7, 8 ja 9 ovat linnustoltaan runsasta aluetta, osin 2. arvoluokan lintualuetta. Ne ovat muun muassa lehtopöllön vakiintunut ruokailupaikka ja Viikki–Kivikko-vihersormen suojainen ja rauhal­linen ekologinen yhteys kulkee alueen kautta. Lisäksi on huomattava, että mäkihyppyalueen ai­taus kaven­taa metsäyhteyttä tällä kohdalla.

Rata 2 tulisi 1. arvoluokan METSO-metsään ja 2. arvoluokan lintukohteeseen, johon kaavaillaan myös rataa 3.

Herttoniemen metsien merkittävien luontoarvojen vuoksi katsomme, että kaikista edellä maini­tuista metsäradoista tulee luopua. Mikäli metsäratoja halutaan toteuttaa, olemme valmiita etsi­mään yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa vaihtoehtoista sijaintia Herttoniemen sijaan.

Herttoniemen liikuntapuiston yhteyteen avattavat radat kannattaa nähdäksemme sijoittaa jo ai­kaisemmin käsiteltyyn maastoon, esimerkiksi voimalinjalle, viljelemättömille pel­loille sekä pipe-rinteeseen. Tällöin suunnittelualueen luontoarvot pystytään turvaamaan parhaalla mahdollisella tavalla, ja niin pelaajat kuin muutkin ulkoilijat voivat vaeltaa ja nauttia Hertto­niemen monimuo­toisista metsistä. Hienoa on, jos frisbeegolfradoille ja niitä yhdistäville jo olemassa oleville ulkoi­lupoluille pannaan esille luontoinfoa metsistä, lajeista ja luontoystävällisestä fris­beegolfista.

Lopuksi

Olemme lähettäneet kaupungille mielipiteemme Herttoniemen luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelman luonnoksesta tämän vuoden alussa. Siinä esitämme näkemyksiämme, miten met­sien monimuotoisuutta pystytään lisäämään, ja ehdotamme myös Herttoniemen metsien otta­mista mukaan seuraavaan luonnonsuojeluohjelmaan: https://staging.sll.fi/helsinki/2022/01/17/mielipide-herttoniemen-luonnon-ja-maisemanhoitosuun­nitelman-luonnoksesta/

Tämän johdosta esitämme, että Herttoniemen liikun­tapuiston yhteyteen suunnitelluille metsära­doille etsitään vaihtoehtoinen sijainti, ja että Herttoniemen alueen radat avataan edellä mainit­tuihin avoimiin kohteisiin.

Helsingissä 29.6.2022

Antti Halkka

puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola

järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Aleksi Mikola

puheenjohtaja, Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa ry

Lisätietoja:

Riitta Malve, hallituksen jäsen, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry: riittamalve(ät)gmail.com / puh. 050 5718 146

Juho Leppänen, suojelusihteeri, Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys Tringa ry: suojelusihteeri(ät)tringa.fi