Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Uudenmaan piiri Helsingin yhdistys

Helsinki
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Puotilanrannan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arvioin­ti­suun­ni­tel­mas­ta

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys kiittää lisäajasta, joka yhdistykselle myönnettiin mielipiteen antamiseen (viite: sähköposti Jussi Ukkoselta 16.6.2022). Suhtaudumme periaatteessa myöntei­sesti nykyisen veneilytoiminnan tukialueena toimivan kentän rakentamiseen. Olemme sen sijaan huolestuneita linnuille ja vedenalaiselle luonnolle aiheutuvista haitoista.

Vartiokylänlahti on yksi kaupungin arvokkaimmista lintualueista. Meren täytöt ja laajat laituriran­teet kelluvine rakennuksineen ja toimintoineen eivät voi olla häiritsemättä vesialueella ruokaile­via, levähtäviä ja pesiviä lintuja. Vesialue Puotilan ja Rastilan rannan välillä kaventuisi merkittä­västi. Se ajaisi linnut ahtaalle veneilyreitille, mikä todennäköisesti karkottaisi ne lahdelta. Vesi­rakentamisen vaikutukset vedenalaiseen luontoon on syytä selvittää.

Puotilanrannan suunnitelma oli esillä jo Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteissa vuonna 2020. Tieto ja tietoisuus luontokadosta on kasvanut sen jälkeen. Linnut ovat jo vähentyneet niin paikallisesti Helsingissä kuin maailmanlaajuisestikin. Siksi suunnitteluperiaatteita on syytä käyt­tää Puotilanrannan asemakaavoituksessa kriittisesti. Lintujen elinolosuhteet on otettava huo­mioon paremmin. Lintuasiantuntijoita apuna käyttäen on mietittävä jo tässä vaiheessa esimerkik­si nykyisten pesimispaikkojen turvaaminen kaava-alueen vieressä Marjaniemen rannan ruovikos­sa.

Margus Ellermaa kirjoittaa Helsingin tärkeistä lintualueista ja merkittävästä linnustosta julkaisussa Helsingin tärkeät lintualueet ja merkittävä linnusto 2017 (https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-08-18.pdf):

”Vartiokylänlahti sijaitsee Meri-Rastilan ja Itäkeskuksen välissä. Lahden länsirannat ovat voimak­kaasti rakennettuja ja täytettyjä venesatamineen, mutta juuri täältä löytyvät kuitenkin vesilintujen pesintään sopivat ruovikkosaarekkeet. Suojainen lahti kerää myös jonkin verran levähtäviä lintuja, mutta kova veneilyhäirintä pitänee määrät suhteellisen pieninä (Lindroos ym. 2000). Alueen edusta­vin pesimälajisto: isokoskelo (3), silkkiuikku (25), nokikana (1). Alueen huomioon ot-tamisen kannal­ta on tärkeää: pesintään sopivien ilmaversokasvustojen säästäminen vedessä; veneilynopeuksien hil­lintä.”

Vaatimuksemme:

  • Merentäytöistä ja laajasta vesirakentamisessa laitureineen ja toimintoineen tulee luopua.
  • Alueet, joilla vesilintuja pesii aivan kaava-alueen vieressä, on suojattava esimerkiksi vesille ja rannoille sijoitettavilla merkinnöillä.
  • Veneilynopeuksia on laskettava Vartiokylänlahdella.
  • Vuosaaren laajennettavassa pienvenesatamassa, jonne laituripaikkoja on tarkoitus siirtää Puotilanrannasta, ei tule aiheuttaa haittaa alueen luonnolle.

Helsingissä 21.6.2022

Antti Halkka
puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry

Emilia Pippola
järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry