Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kainuun piiri

Kainuu
Navigaatio päälle/pois

Mielipiteet, lausunnot ja valitukset vuonna 2021

 

Mielipiteet, lausunnot ja valitukset vuonna 2020

(Asiakirjat linkitetään sivulle myöhemmin, joten jos kiinnostus heräsi, voit olla yhteydessä toiminnanjohtajaan kysyäksesi lisätietoja)

1) 15. tammikuuta valitus ja valituslupahakemus ympäristölupa-asiassa Korkeimpaan hallinto- oikeuteen koskien Vaasan Hallinto-oikeuden päätöstä (16.12.2019) Terrafamen (Sotkamo) Sivukialueen KL2 ympäristöluvasta (Päätösnumero 19/0251/2, Diaarinumero 01387/17/5105) Valitus tehtiin yhdessä Vesiluonnon puolesta ry:n ja asianosaisen yksityishenkilön kanssa.

2) 16. tammikuuta valitus Vaasan hallinto-oikeuteen Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston lupapäätöksestä (LUPAPÄÄTÖS Nro 157/2019 Dnro PSAVI/3365/2014, 17.12.2019) koskien Mieslahden kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupaa (Paltamo, Elementis Minerals B.V. Suomen sivuliike, Sotkamon tehdas) yhdessä Paltamon luonnon ry:n ja Vesiluonnon puolesta ry:n kanssa.

3) 31. tammikuuta muistutus Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon Paltamon biojalostamon (KaiCell Fibers oy) ympäristö- ja vesitalousluvasta (Diaarinumero/ PSAVI/5030/2018) yhdessä Paltamon luonto ry, Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry ja Vesiluonnon puolesta ry kanssa.

4) 10. helmikuuta valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Tukesin päätöksestä (10.1.2020) koskien KaivNro 5523 Elementis Minerals B.V. (kuulemisvaiheessa Mondo Minerals B.V.) Pihlajavaaran kaivospiirin kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarpeellisten määräysten tarkistamisesta yhdessä yksityishenkilöiden, Ylä-Kainuun luonto ry ja Vesiluonnon puolesta ry kanssa

5) 6. maaliskuuta vastine ja täydennys Pohjois-Suomen Hallinto-oikeuteen Tyynelästä, Drno 01581/19/7203, TUKESin päätös 9.9.2019 asioista: A. Kaivosluvan (kaivospiirin) raukeamisen lykkäämistä koskeva hakemus B. Kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarvittavien määräyksien tarkistaminen, Kaivospiirin haltija: Mondo Minerals B.V., Kaivospiiri: Tyynelä, Lupatunnus: KL2018:0004 Kaivospiiri ja KaivNro: Tyynelä, 5490 (Kajaani).

4) 6. maaliskuuta yhteislausunto (Pitkälammen asukasyhdistys ry, Suomen luonnonsuojeluliitton Kainuun piiri ry ja pari yksityishenkilöä) KHO:lle koskien Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden (2.12.2019) Sotkamon sataman ympäristön asemakaavan muutoksen hyväksymispäätöstä: Päätösnumero 19/0312/1, Diaarinumero 01148/18/4103, Sotkamon kunnanvaltuusto 18.06.2018 § 47.

5) 9. maaliskuuta mielipide Vaalan kuntaan Turkkiselän tuulivoimapuiston osayleiskaavan OAS:n ja kaavaluonnoksesta yhdessä Kainuun lintutieteellisen yhdistyksen kanssa.

6) 9. maaliskuuta muistutus Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon Sotkamon Silverin ympäristösuojelulain mukaisesta lupahakemuksesta: Tipaksen hopeakaivoksen toiminnan olennaisesta muuttamisesta (PSAVI/5663/2018).

7) 9. maaliskuuta valitus Korkeimpaan Hallinto-oikeuteen Valtioneuvoston päätöksestä: Terrafame Oy:n hakemus ydinenergialain 21 §:ssä tarkoitetun luvan myöntämiseksi kaivos- ja malmin rikastustoimintaan (Valittajat Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry, Vesiluonnon puolesta ry ja Suomen luonnonsuojeluliitto ry).

8) 16. maaliskuuta Paltamon luonto ry:n, Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry:n ja Vesiluonnon puolesta ry:n muistutus koskien Tukesin kuulutusta (21.1.2020). Kaivospiirin haltija: Mondo Minerals B.V.,Kaivospiiri ja KaivNro: Mieslahti 3030, Paltamo, Kaivosluvan (kaivospiirin) raukeamisen lykkäämistä koskeva asia ja kaivospiirin laajennus sekä yleiset ja yksityiset edut.

9) 27. huhtikuuta muistutus Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon, Dnro PSAVI/2461/2017, Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisen lupahakemuksen uudelleen kuulutus hakemuksen muutoksen johdosta, Hakija Terrafame Oy. Muistutuksen laatijoina Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry, Sotkamon luonto ry sekä yksityishenkilö Sotkamosta.

10) 11. toukokuuta lausunto TerrafameOy:n Ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan Kolmisopen esiintymän hyödyntäminen ja kaivospiirin laajennus -hanke Kainuun ELY:yn, KAIELY/160/2020.

11) 15. toukokuuta lausunto Lapin piirin kanssa Säteilyturvakeskukselle (STUK) uraanin tai toriumin tuottamiseksi harjoitettavan malmin rikastustoiminnan turvallisuudesta, diaarinumero: 5/0007/2017.

12) 18. toukokuuta muistutus Vaalan Turkkiselän tuulivoimapuiston osayleiskaavasta yhdessä Kainuun lintutieteellisen yhdistyksen kanssa Vaalan kunnanhallitukselle.

13) 1. kesäkuuta (25.5.) muistutus Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon KaiCell Fibers Oy:n Paltamon biojalostamon ympäristö- ja vesitalousluvasta, ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisen lupahakemuksen uudelleen kuulutus hakemuksen muutoksen ja täydennyksen johdosta.

14) 8. kesäkuuta lisäajalla Vastine Vaasan Hallinto-oikeuteen yhdessä Paltamon luonto ryn ja Vesiluonnonpuolesta ryn kanssa liittyen valitukseen Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston antamaan lupapäätökseen (Nro 157/2019, Dnro PSAVI/3365/2014 Mieslahden kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa,Paltamo, Elementis Minerals B.V. Suomen sivuliike, Sotkamo).

15) Lisäksi 31. heinäkuuta Mieslahtea koskien vastine Kainuun ELY:lle Elementis Oy:n vastineeseen Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä.

16) 22. kesäkuuta Korkeimmalle hallinto-oikeuteen vastine ydinenergialain 21 §:ssä tarkoitetun luvan myöntämisestä kaivos- ja malminrikastustoimintaan, Dnrot 20237/ 03.04.04.04.19/2020 ja 20269/ 03.04.04.04.19/2020 Valituksenalainen päätös Valtioneuvoston päätös Terrafame Oy:n hakemukseen ydinenergia lain 21§:ssä tarkoitetun luvan myöntämiseksi kaivos- ja malminrikastustoimintaan, annettu 6.2.2020, Diaarinumero 20237/03.04.04.04.19/2020. Valittajat / vastineen antajat Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry, Vesiluonnon puolesta ry ja Suomen luonnonsuojeluliitto ry.

17) 2. elokuuta valitus Pohjois-Suomen (Oulu) hallinto-oikeuteen Vaalan kunnanvaltuuston päätöksestä (18.6.2020) Turkkiselän tuulivoimapuiston osayleiskaavasta yhdessä Kainuun lintutieteellisen yhdistyksen kanssa.

18) 21. elokuuta valitus Vaasan hallinto-oikeuteen koskien Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämää KaiCell Fibers Oy, Paltamon biojalostamon ympäristö- ja vesitalouslupaa yhdessä Paltamon luonto ry:n, Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry:n ja Vesiluonnon puolesta ry:n kanssa.

19) 26. elokuuta lausunto KaiCell Fibers Oy:n Paltamon biojalostamon maamassojen läjitysalueesta, YVA – hanke, Diaarinumero KAIELY/69/2020 Lausunnonantajat: Paltamon luonto ry, Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry ja Vesiluonnon puolesta ry.

20) 2. syyskuuta lausunto Kainuun metsäohjelma 2021-2025 luonnoksesta Suomen metsäkeskukselle.

21) Lausunto Fingrid-voimajohdon ympäristövaikutusten arviontiohjelmasta ja Natura- arviointien tarpeesta yhdessä Pohjois-Savon, Etelä-Savon luonnonsuojelupiirien ja Kainuun lintutieteellisen yhdistyksen kanssa.

22) 11. marraskuuta muistutus Hietaharjun kaivospiiriä KaivNro 7014 (Suomussalmi) koskevaan kuulutusasiakirjaan Tukesille yhdessä Ylä-Kainuun luonto ry:n kanssa.

 

Lausunnot ja kannanotot vuonna 2019

1) 4.3.2019 Ympäristö -ja vesitalouslupahakemukset ja maa-aineslupahakemus Terrafame Oy, Asiat 1) Terrafame Oy:n Sotkamon kaivoksen kaivos-ja metallituotannon ympäristö- ja vesitalouslupa ja toiminnan aloittamislupa, Sotkamo, Dnro PSAVI/2461/2017 2) Kalliokiviaineksen louhinta ja 2) Kalliomurskeen valmistus Perälä-nimisellä tilalla, Sotkamo, Dnro PSAVI/2598/2017. Kaksi muistutusta Tukesiin yhdessä Paltamon luonnon ja Vesiluonnon puolesta ry:n kanssa

3) 4.3.2019 Kaivospiirin haltija: Juuan Dolomiitti kalkki Oy, Kaivospiiri: Niemelä, KaivNro: 7072 Lupatunnus KL20018:0003, paikkakunta: Paltamo. Asia: Kaivosluvan (kaivospiirin) raukeamisen lykkäämistä koskeva hakemus Kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarvittavien määräyksien tarkistaminen. Tehty yhdessä Vesiluonnon puolesta ry:n kanssa.

4) 4.3.2019 Kaivospiirin haltijaa Mondo Minerals B.V., Kaivospiiri: Mieslahti, lupatunnus: KaivNro Mieslahti 3030, Alueen sijainti: Paltamo, Asia: A. Kaivosluvan (kaivospiirin) raukeamisen lykkäämistä koskeva hakemus; Asia B. Kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarvittavien määräyksien tarkistaminen. Tehty yhdessä Vesiluonnon puolesta ry:n kanssa.

5) 17.3.2019 Lausunto Kajaanin keskustaajama 2035 osayleiskaavan muutoksesta yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton Kajaanin yhdistys ry:n kanssa.

6) 25.3.2019 Vastaselitykset Vaasan hallinto-oikeudelle koskien Pöllyvaaran soranottoa Asia: Drno 01006/18/5701 Destia, Pöllyvaara, Sotkamo ja Asia: Drno 01005/18/5109 YIT infra, Pöllyvaara, Sotkamo yhdessä Pitkälammen asukasyhdistyksen kanssa 25.3.2019.

7) 29.3.2019 Lausunto Vaalan Turkkiselän tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta yhdessä Kainuun lintutieteellisen yhdistyksen kanssa Pohjois-Pohjanmaan ELY:lle.

8) 29.4.2019 Lausunto Terrafame Oy:n kaivosalueella olevien vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittaminen -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Sakka-yva) yhdessä Sotkamon luonto ry:n kanssa Kainuun ELY:lle.

9) 1.7.2019 Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Mondo Minerals B.V:n Kaivospiirin, Nro 806 Jormua 1 piirin (Kajaani) lakkauttamisesta yhdessä Vesiluonnon puolesta ry:n kanssa.

10) 9.7.2019 Lausunto Kainuun ELY:lle Mondo Minerals Uutelan YVA selostuksesta, Dnro KAIELY/201/2018 yhdessä Sotkamon luonto ry:n kanssa.

11) 8.7.2019, Lausunto/muistutus Aluehallintovirastolle Kaicell Fibers ympäristölupahakemuksesta (PSAVI/5030/2018) yhdessä Paltamon luonto ry:n ja Vesiluonnon puolesta ry:n kanssa (Asiassa annettiin 3 viikkoa lisäaikaa).

12) 8.10.2019 Valitus Pohjois-suomen hallinto-oikeuteen TUKESin päätöksestä 9.9.2019 asioista: A. Kaivosluvan (kaivospiirin) raukeamisen lykkäämistä koskeva hakemus ja B. Kaivosluvassa annettavien yleisten ja yksityisten etujen turvaamiseksi tarvittavien määräyksien tarkistaminenKaivospiirin haltija: Mondo Minerals B.V., Kaivospiiri: Tyynelä, Lupatunnus: KL2018:0004, Kaivospiiri ja KaivNro: Tyynelä, 5490 , Kajaani, tehty yhdessä yksityisten, Pohjanjoki ryn ja Jormuan kylä- ja asukasyhdistyksen kanssa.

13) 18.11.2019 Lausunto Kainuun vaihemaakuntakaavan 2030 ehdotuksesta.

2018

Lausunto 20.11.2018 Kainuun ELY-keskukselle, Terrafamen akkukemikaalien YVA KAIELY/191/2018, kuulutettu 18.10.2019, Kainuun Luonnonsuojelupiiri ry, Sotkamon Luonto ry

Muistutus_TUKES Mondo Tyynelä_SLLKainuun piiri ry ja muut yhdistykset 22.10.2018

Lausunto_Kainuun maakuntakaava2030_SLL_Kainuun piiri ry31.8.2018

Muistutus TUKES Mondo Tyvisuo SLLKainuunpiiri ry ja Vesiluonnon puolesta ry_24.8.2018

Kaicell YVA-selostus lausunto SLL Kainuu ja Paltamon luonto 9.8.2018

Destian valitus 01.08.2018_Vaasan hallinto-oikeudelle

Murskauslupa YIT INFRA, valitus 01.08.2018_Vaasan hallinto-oikeudelle

SLLKainuun piiri ry lausunto Vaalan Turkkiselän tuulivoimahankkeen YVA ohjelmasta 6.7.2018

Mondo Minerals Uutela YVA-ohjelma 21.5.2018

Hossan rantaosayleiskaavamuutos_7.3.2018

Terrafamen uraanin talteenotosta TEM:lle

Kaicell YVA-ohjelma 31.1.2018 Lausunto

2017

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 27.4.2017 Jonkerin ranta-asemakaava

Muistutus kaivosyhtiö Terrafamen ympäristölupahakemukseen

2016

14.1.2016     Tiedote Hossan valinnasta Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kansallispuistoksi

20.1.2016     Valitus Kainuun tuulivoimamaakuntakaavan hyväksymispäätöksestä

27.1.2016     Vireillepano hakkuutoimenpiteiden keskeyttämiseksi Ärjänsaaressa

5.2.2016       Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Ärjänsaaren hakkuista

9.2.2016       Aloite liikkumis- ja oleskelurajoitusten rajausten muuttamisesta Terrafamen kaivosalueella ja kaivosalueen ulkopuolella

23.2.2016     Valitus Suomussalmen Leipimäen liito-oravapäätöksestä

29.2.2016     Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä Jonkerin ranta-asemakaavasta

20.3.2016      Lausunto Cellunolix-bioetanolitehdashankkeen YVA-ohjelmasta

18.4.2016      Kysymys veronmaksajien rahojen käytöstä ja käytön valvonnasta Talvivaara/Terrafame -yhtiöissä

23.5.2016      Avoin kirje Kainuun ELY-keskukselle

23.5.2016      Tiedote: Purkuputki pilaa Nuasjärven syvänteet

Luonnonsuojeluliiton tiedote asiasta lisäksi täällä.

Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen 04.01.2017

Vetoomus: Vienan reitti Suomussalmi 13.12.2016

Vetoomus: Säynäjänsuo-Syväjärvi Suomussalmi 12.12.201

Esitys Kainuun keskeisten liito-oravan esiintymisalueiden rauhoittamiseksi metsätalouskäytöltä

 

2015

13.2.2015      Vetoomus kahden etelä-Sotkamossa sijaitsevan, valtakunnallisesti arvokkaan suovaltaisen alueen suojeluneuvotteluihin ryhtymisen puolesta

16.2.2015      Vetoomus Suomussalmen Pesiöjärven saarten säästämiseksi hakkuilta

4.7.2015       Tiedote Suomussalmen kunnan Hossa kansallispuistoksi -aloitteen tukemisesta

14.10.2015    Lausunto Kainuun tuulivoimamaakuntakaavaehdotuksesta

25.10.2015    Kommentti Metsähallituksen lakimuutokseen

 

2014

13.1.2014      Oikaisuvaatimus PSAVI:lle

17.3.2014      Muistutus malminetsintäkuulutuksesta, Suomussalmi Rutisuo

24.3.2014      Muistutus/mielipide KaivosNro 806 Jormua1, Kajaani

26.3.2014      Muutoksenhaku Kuhmon kaupungin päätökseen Jonkeri-järven ranta-asemakaavasta

12.5.2014       Lausunto Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

15.12.2014     Kiannan-purkuputki-kaivospiiri

16.12.2014     Lausunto Vaalan kaavaan

 

2013

27.5.2013      Vireillepano louhoksista: harkinnanvaraisen YVA:n ratkaisutarve

 

2012

31.7.2012      Esitys Vaara-Kainuun kansallispuistoksi

Julkaisuvapaita kuvia esitetyn kansallispuiston alueelta

5.11.2012      Vireillepano Ely-keskukselle/Talvivaara

7.11.2012      Vireillepano vesilain nojalla

27.11.2012     Piiri vaatii Ely-keskuksen valvontatoimet esiin

28.11.2012     Suojelukeinoja Vaara-Kainuun arvometsille

13.12.2012     Vireillepano Talvivaaran tuloksista

 

2011

8.9.2011        Suojeluesitys Paljakan UPM:n osalle

 

2010

23.8.2010      Lausunto Yli-Vuokin virkistysmetsän hoito- ja käyttösuunnitelmasta