Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Kainuun piiri

Kainuu
Navigaatio päälle/pois

 

 Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry:n tarkoitus on edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä vaalia kultuuriperintöä ja koota yhteen luonnosta kiinnostuneita kansalaisia ja yhteisöjä. Kainuun piirin alueella toimii viisi paikallisyhdistystä, joissa on yhteensä yli 280 henkilöjäsentä.

Piirin toiminnan päämääränä on vastata maakunnallisiin luonnon- ja ympäristönsuojelun haasteisiin. Piiri tukee paikallisyhdistysten toimintaa ja on yhteydessä valtakunnan tason toimintaan ja toimijoihin. Kainuun piiri tekee yhteistyötä muiden toiminnan arvoja tukevien organisaatioiden, yhdistysten ja yritysten kanssa. Piirin tehtävänä on luontoon ja ympäristöön liityvät harrastus-, tutkimus- ja selvitystyöt. Piiri antaa lausuntoja luontoon ja ympäristöön liittyvissä asioissa ja tekee aloitteita ja esityksiä.

Metsät, suot ja vedet

Vuonna 2018 liitossa oli yhteinen metsiin liityvä ”Avohakkuut historiaa”-teema vuosi. Metsien käytön tehostuessa vanhojen metsien puolesta kamppailua on tärkeää ja sitä syytä jatkaa. Keskusteluun nostetaan edelleen metsien suojelun tärkeyttä ja metsätalouden muutostarpeita. Työkaluina käytetään perinteisiä vaikutamiskanavia ja koko liiton yhteistä kampanjointia.

Tavoitteena on uusien suojelualueiden saaminen ja metsänhoitoon vaikuttaminen sekä metsätoimijaverkoston vahvistaminen ja laajentaminen. Piiri tarvitsee jo aiemminkin toimineita metsävastaavia, joina jatkavat Vesa Hyyryläinen ja Raimo Rajamäki.

Haetaan liitolta toiminta-avustusta metsien suojeluun. Edistetään Vaara-Kainuun maakuntapuistohanketta. Kerätään monipuolisesti tietoa metsäluonnosta. Tehdään yhteistyötä sekä liiton etä muiden metsäluonnon puolesta toimivien järjestöjen kanssa.

Paltamon sellulaitoshanke on uhka sekä Kainuun metsille raaka-ainetarpeineen että Oulunjärvelle
mahdollisena päästölähteenä. Hanke vaati seurantaa. Järvien lisäksi virtavesiensuojelu on edelleen ajankohtaista esim. Pohjajoen osalta.

Piiri on mukana soiden ennallistamisessa ja soiden suojelussa sekä seurataan turvetuotantoa ja siihen liittyviä hankkeita.

Kaivokset

Kainuussa on lukuisia kaivoshankkeita, joiden ympäristövaikutuksia on seurattava. Toimitaan kaivosteollisuuden päästöjen rajoittamiseksi. Kaivosvastaavana jatkaa Antti Lankinen.

Kaivoshankkeiden seurannassa ja lausuntojen asiantuntijana jatkaa ympäristöbiokemisti Jari Natunen. Haetaan liitolta toiminta-avustusta vastaavan toiminnan jatkamiseksi yhdessä pohjoisten piirien kanssa. Seurataan Kainuussa olevien muiden kaivoshankkeiden edistymistä ja otetaan niihin kantaa yhdessä seudun asukkaiden kanssa.

Suurpedot

Suurpedot kuuluvat Kainuun luontoon ja ne ovat merkittävä osa luonnon monimuotoisuutta. Kainuulla on tärkeä rooli suurpetojen suojelussa ja niiden elinympäristöjen turvaamisessa, sillä sen erämaisessa luonnossa esiintyy kaikkia Suomen suurpetoja. Suurpetojen ja ihmisten yhteiselon koetaan vaikeutuneen ja suurpetojen läheisyyttä pidetään usein negativisena asiana, vaikka petojen hakeutuminen ihmisten läheisyyteen kielii usein petojen olevan ahtaalla luontaisessa elinympäristössään. Suurin ja merkittävin heikentävä tekijä petojen elinympäristöissä on ihminen ja ihmistoiminnot.

Petoihin liityvään keskusteluun osallistutaan tarvittaessa ja pyritään oikean tiedon levittämiseen, pelkojen ja huhupuheiden hillitsemiseksi. Seurataan suurpetoihin liityviä kaatolupa-asioita ja reagoidaan tarvittaessa. Pyritään turvaamaan suurpetojen luontaiset elinympäristöt heikentäviltä tekijöiltä, mm. seuraamalla kaavoitusta ja erilaisia hankkeita ja reagoidaan niihin tarvittaessa. Pedot tarvitsevat suojelijansa ja Siiri Auvinen jatkaa piirin suurpetovastaavana.

Hankkeet

Hankkeet alkavat näyttää yhä merkittävämpää osaa luonnonsuojelupiirien toiminnassa ja näin tapahtuu myös Kainuussa. Piiri on ENI ”Attractive Nature” -hankkeen päähakijana yhdessä liiton kanssa haun ensimmäisessä vaiheessa. Vuoden alussa tulee tieto jatkohakumahdollisuudesta. Hankkeen avulla pyritään saamaan piiriin uusia työntekijöitä, edistämään luontotietoisuuta ja suojelemaan metsiä.

Piirin toiminnanjohtajan työajasta osa kuluu Liito-orava LIFE:n hankekoordinaatorina ja toiminnanjohtaja on myös mukana liiton hanketiimissä, joten eri hankkeiden seuranta pysyy tiiviinä.

Ympäristökasvatushanke ”Luonto- ja ympäristökasvatuksen käytäntöjen juurruttaminen ja draamalliset menetelmät osana opetussuunnitelmaa” alkaa Elsa Lankisen johdolla ja kestää 30.11.2020 saakka.

Järjestötyö

Piirityöntekijä jatkaa Suomen luonnonsuojeluliiton alaisuudessa. Toimipaikkana on edelleen toimisto Vienankatu 7 Kajaanissa.

Piiri tukee jäsenyhdistysten toimintaa ja jäsenten osallistumista liiton ja muiden piirien järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin. Tulevan vuoden toiminnassa pidetään avoimia toimintailtoja eri painopistealueista: metsä, kaivos, suurpeto, ympäristökasvatus ja muita jäseniltoja. Näissävastuuhenkilöt esittelevät toimintaansa ja keskustellaan ajankohtaisista kysymyksistä. Jäsen illat ovat osa aktivista jäsenhankintaa yhdessä torille jalkautumiseen ja tapahtumiin osallistumisen kanssa.

Viestintä

Vuoden 2018 lopulla liitto, piiri ja jäsenyhdistykset saivat uudet verkkosivut ja niitä kehitetään ja päivitetään vuoden aikana. Samoin ylläpidetään aktiivisesti facebook-sivuja. Piirin viestintää tehdään erityisesti jäsenistön tarpeisiin vastaten mm. sähköpostin kautta. Ajankohtaisiin luonto- jaympäristöaiheisiin otetaan kantaa lehtien sekä muiden medioiden kautta. Yhdistystoiminta tehdään tutuksi jäsenille ja ollaan helposti lähestyttäviä. Jukka Eskelinen toimii piirin mediavastaavana.

Toiminta

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piiri ry Kajaanin yhdistyksen pj Elsa Lankinen ja piirin toiminanjohtaja "Avohakkuut historiaan"…

Lue lisää

Vienan reitti

Kuvat: Jukka Eskelinen

Lue lisää
luontototeemi_8B_Paltamo

Ympäristökasvatus

Ympäristökasvatushanke 2020

Lue lisää