Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Keski-Suomen piirin kun­ta­vaa­li­kan­nan­ot­to

Kuva: Ari Aalto

Julkilausuma

Ihmisen aiheuttama luontokato ja ilmastonmuutos ovat äärimmäisen vakavia uhkia niin ihmiskunnalle kuin muullekin elolliselle luonnolle. Toisin kuin olemme tottuneet ajattelemaan, ihmiskunta ei ole luonnosta erillinen vaan osa sitä, ja sen elinvoimaisuudesta täysin riippuvainen. Nykyinen, teollinen sivilisaatio perustuu talouskasvulle ja luonnonvarojen ylikulutukselle. Tämä on romahduttamassa ihmiselon jatkuvuuden turvaavan ekologisen perustan, mistä koronaviruspandemia on yksi esimerkki. Yhteiskunnat on kiireellisesti muutettava kestäviksi. Kunnat ovat avaintoimijoita paikallisella tasolla. Paikallisen tason muutos voi toimia esimerkkinä ja mallina myös muille.

Vetoamme Keski-Suomen tuleviin kuntapäättäjiin: ottakaa luontokato ja ilmastokriisi niiden edellyttämällä vakavuudella ja asettakaa ne kuntastrategian keskiöön. Tehkää luonnon monimuotoisuudesta ja ilmastosta kuntastrategiaa läpileikkaavia teemoja, jotka näkyvät kaikessa kunnan päätöksenteossa. Kuntalaisille kestävä elämäntapa on tehtävä mahdollisimman helpoksi kaikilla elämän osa-alueilla liikkumisesta energiantuotantoon, kiertotalouteen, asumiseen ja ruokaan. Kunnissa tulee myös kouluttaa viranhaltijoita ja kuntapäättäjiä ja pyrkiä lisäämään kuntalaisten ymmärrystä näistä kohtalonkysymyksistä.

Kunnat voivat toimia monin tavoin niin luontokadon pysäyttämiseksi kuin ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Alle olemme koonneet keskeisiä toimenpiteitä eri osa-alueilta kuntastrategiaan sisällytettäviksi:

  • METSÄT: Hakkuutulot ovat kuntataloudessa yleensä marginaalisia verrattuna hakkuiden tuottamiin haittoihin monimuotoisuudelle, hiilensidonnalle ja virkistyskäytölle. Kunnat voivat saada valtiolta rahallista tukea luonnonsuojelualueiden perustamiseen ja heikentyneiden elinympäristöjen ennallistamiseen METSO- ja HELMI- ohjelmien kautta. Kuntien omistamissa metsissä on otettava tärkeimmiksi tavoitteiksi virkistyskäyttö, ilmastokestävyys ja monimuotoisuus ja kuntametsien tulostavoitteista luovuttava. Tasaikäisestä ja avohakkuisiin perustuvasta metsänkäsittelystä tulisi siirtyä pääsääntöisesti jatkuvaan kasvatukseen. 30% kunnan alueesta tulee suojella EU:n biodiversiteettistrategian mukaisesti.
  • KAAVOITUS: Kaavoitus pysäyttämään luontokatoa: vapaat rannat, ekologiset yhteydet ja laajat luontoalueet kaavoituksen ohjenuorina.
  • ENERGIA JA LIIKKUMINEN: Energiansäästö ja puhdas energiantuotanto prioriteeteiksi energiasektorilla: nopea siirtymä fossiilisista uusiutuviin. Pyrkimys polttovapauteen, ei pelkästään turpeen korvaamiseen hakkeella. Myös liikkumisen ilmastovaikutukset on minimoitava: kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen autoilun sijaan.
  • VESI: Vesien tilan kohentaminen: maa- ja metsätalouden hajapäästöt ovat vesistöjen suurimpia ravinnekuormittajia. Turpeesta luopuminen auttaa myös vesistöjä. Vaellusesteiden purkaminen virtavesistä.
  • HANKINNAT: Kunnilla on merkittävää valtaa hankintapolitiikkansa kautta. Hankintaohjeistus tulee muuttaa kestäväksi: kasvisruoan suosiminen, rakentamisessa pitkäkestoisten ja ekologisten, kierrätettävien materiaalien suosiminen, sijoitukset irrotettava fossiilisen energian tuotannosta
  • KIERTOTALOUS: Jätteen ja ruokahävikin vähentäminen, kiertotalouden edistäminen

Linkkejä ja lisätietoa:

Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 26.5.2021