Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Vesien lumo

Vesien merkitys ihmislajin elämässä on sadevedestä lähtien myös Keski-Suomessa arkitajuntaa suurempi  -keskeinen, jättäen taakseen muun muassa kulttuurin. Muun luonnon ohella maakunnan vedet ovat merkittävä osa myös ihmisen maakuntaidentiteettiä (”Keitele vehmas ja Päijänne jylhä”). Vedet ovat usein keskeisiä ravinnonhankinnassa, taiteissa, kulkemisessa ja erilaisissa ajankäyttömuodoissa.

Päijänteen Souselkää. Juhani Paavola

Vesiä on lähes 20 % maakunnan alasta. Rantaviivaa on yli 14 000 km. Vesien tilaa on maakunnassa saatu paikoin melkoisestikin paranemaan Lievestuoreen Liisan ajoista, monen muun tahon ohella ympäristöviranomaisten ansiosta.

Yleistä vesiensuojelusta tällä sivullamme. Alla olevista linkeistä pääset eräisiin vesiensuojelun osa-alueisiin Keski-Suomessa:

Rehevöityminen, sinilevät  – Pienvedet, purot   – Turpeenkaivuun valumat   Suojellaan Päijännettä  – Nenäinniemen puhdistamon typpipäästöt Suomen suurimmat   – Annetaan Tourujoen elää  Vesien tummuminen   –  Mikromuovi   –  Vesienhoidon suunnittelusta Keski-Suomessa

Tiesitkö, että

– Suomessa uhanalaisista eliölajeista noin 130 elää sisävesissä. Padot, vesivoimalaitokset ja myös vedenottamot ovat suurimpia uhkatekijöitä minille vesien eliölajeille, uhkatekijöitä ovat myös rehevöityminen ja vesien saastuminen

– Rehevöittävät valumat lisäävät myös vesistöjen hiilipäästöjä ilmaan (hiilidioksidi ja metaani). Suomessa järvisedimenttien hiilivarasto (650 milj t C) on kolmanneksi suurin luonnon hiilivarasto soiden (6 000 milj. t C) ja metsien jälkeen (puusto 800 milj t C, kivennäismaa 1 300 milj t C. Ympäristö ja terveys -lehti 5:2010).

– Maakunnassa sataa vettä keskimäärin noin 300 kuutiometriä sekunnissa, vuodessa noin 10 kuutiokilometriä. Tästä noin puolet poistuu haihtumalla.

– Railojen synty: jää kutistuu sivusuunnassa jopa metrillä pakkasen kiristyessä 10 astetta. Tällöin esimerkiksi 20 km pitkällä järvenselällä voi syntyä noin 20 metriä leveä railo. Tavallisesti kuitenkin syntyy  monta pientä railoa.

Nykyinen vesilaki (voimassa 1.1.2012 alkaen).

Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomi on tehnyt vuodesta 2000 lähtien noin 20 kannanottoa, lausuntoa yms. vesiasioista yleensä. Näihin kannanottoihin

Lisäksi olemme tehneet vesiä koskevia kannanottoja mm. metsä- ja suoasioissa (omilla sivuillaan).

Luonto ja ympäristö

Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomi toimii yhteistyössä muiden muassa lukuisten luonto- ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa. Aloitteistamme…

Lue lisää

Energia ja ilmastonmuutos, soidensuojelu

Keski-Suomi on soiden ja niiden luonnonhiilivarastojen tuhoamisen keskus maailmassa. Maakunnassa ilmasto on lämmennyt jo noin 2-3 astetta (Ilmatieteen…

Lue lisää

Metsiensuojelu

Metsät ovat Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomen painopistealuetta Vanhojen metsien suojelu on tehokasta ilmastopolitiikkaa. Keski-Suomen maakunnan…

Lue lisää

Lajiensuojelu

Eliölajien lumo Luonnonsuojelupiirimme ja paikallisyhdistystemme aktiivit ovat toimineet muiden muassa liito-oravan, valkoselkätikan, suden…

Lue lisää

Ekologisesti arvokkaiden vyöhykkeiden suojelu

Ekologisesti arvokkaat vyöhykkeet ja ekologiset suuralueet Keski-Suomen maakunnassa Valtakunnallisten ohjeiden mukaan alueiden käytössä…

Lue lisää

Kulutus ja jätteet / kierrätys

Ympäristöongelmia aiheutuu niin luonnonvarojen käytöstä kuin jätteistä ja päästöistä. Nykytietämyksen mukaan ihmisen luonnosta käyttöönsä…

Lue lisää

Liikenne

Moottoriliikenne on merkittävien hyötyjen ohella suurin ympäristöongelma Suomessa. Turvattomuus, melu ja pöly muiden muassa lisääntyneiden…

Lue lisää

Luonnon suojelun ja tuhoamisen välineitä

Etenkin viranomaisten tiedostoihin  Keski-Suomen ympäristöanalyysi, loppuraportti 2008 (Keski-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 6, pdf,…

Lue lisää

Jokamiehenoikeudet

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai…

Lue lisää

Kaavoitus

Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomi on ollut etenkin luonnon suojelun puolustajana mukana muiden muassa aiemman maakuntakaavan laadinnan luonnonsuojeluryhmässä…

Lue lisää

Muut luontoaiheet

Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomen toiminta ja kannanotot ulottuvat monille luonnonsuojelun eri osa-alueille. Tällä sivulla on linkkejä sellaisiin…

Lue lisää