Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Keski-Suomen piiri

Keski-Suomi
Navigaatio päälle/pois

Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomi tiedottaa 5.12.2017

Vapo oy vaatii ympäristöluvan vesiensuojelumääräysten löysentämistä Isonevan 75 hehtaarin laajuisella turpeenkaivuualueella. Alue sisältyy Heposoiden turpeenkaivuualue-kokonaisuuteen Soinissa ja Karstulassa.

Turpeenkaivuualueen alapuolisten vesien tila Saarijärven reitillä ei salli mitään heikennyksiä ympäristölupiin. Alapuolisilla järvillä on havaittu happikatoa, ja Alanen-järven ekologinen tila on vain välttävä. Siitä alavirtaan olevien Vahvanen-järven ja Vahvanen-joen ekologinen tila on vain luokassa tyydyttävä. Maakunnan ja Suomen vesienhoidon virallisena tavoitteena on kaikkien näidenkin vesien hyvä tila.

”Vapo oy ei ole kyennyt saavuttamaan ympäristöluvan ehtojen mukaisia vesien puhdistustehovaatimuksia typen, eikä etenkään fosforin osalta. Yhtiön ratkaisu on jopa lisännyt fosforia turvesuolta valuviin vesiin. Yhtiö on lupaehtojen vastaisesti myös kieltäytynyt vesienkäsittelyn tehostamista koskevan suunnitelman esittämisestä aluehallintovirastolle, perustellen kieltäytymistään tehtävän mahdottomuudella”, sanoo toiminnanjohtaja Juhani Paavola.

Yhtiö on muutamassa kuukaudessa jättänyt vastaavia muutoshakemuksia jo ainakin neljän muun keskisuomalaisen turpeenkaivuualueen ympäristöluvan löysentämiseksi, koska ei ole kyennyt täyttämään niiden lupaehtoja. Näitä ovat Talkkunasuo Pihtiputaalla, Lehtosuo Keuruulla, Vehkaneva Kinnulassa, sekä Suoniemensuo noin 10 km Isonevasta koilliseen. Sieltäkin turpeenkaivuun jätevedet johdetaan Vahvasenjokeen.

Turpeenkaivuu-yritykset ovat jättäneet ympäristölupia vesittäviä hakemuksia koko maassa. ”Onko Vapo käyttänyt aikaisempia ympäristölupahakemuksiaan pään avaamiseksi, käyttääkseen nyt ilmi tullutta takaporttia taloudellisen edun saavuttamiseksi mm. vesiensuojelun kustannuksella” kysyy Paavola.

Yhtiön nykyistä ympäristölupaa löysempi kuormitussuunnitelma vesistöön Isonevalla tai muillakaan turpeenkaivualueilla ei ole hyväksyttävä. Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomi ja useat muut tahot ovat toistuvasti todenneet turpeenkaivuualueiden kuormituksen vesistöihin olevan paljon turpeenkaivajien laskelmia suurempia.

Kun myös metsätalouden hakkuiden aiheuttamat päästöt vesistöihin lisääntyvät sekä lisääntyvien hakkuiden että turpeenpoltonkin kiihdyttämän ilmastonmuutoksen seurauksena, ei ympäristöluvan lievennystä Isonevan pintavalutuskentän osalta tule myöntää. Luonnonsuojeluliitto Keski-Suomi vaatii muistutuksessaan aluehallintovirastolle, että turpeenkaivuu Isonevalla tulee lupaehtojen vastaisena lopettaa kokonaan.

Muistutukseen Isoneva (Heposuot) 2.12.2017

Lisätietoja:
– Juhani Paavola, toiminnanjohtaja, 040 354 0063, juhani.paavola a sll.fi