Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Hannukaisen rau­ta­kai­vos­hank­keen YVA-ohjelmasta

Lapin ELY-keskus Lausunto

Viite              LAPELY/85/07.04/2010

Asia               Hannukaisen rautakaivoshankkeen YVA-ohjelma

Hankevastaava Northland Mines Oy:n teettämä YVA-ohjelma Hannukaisen rautakaivoshankkeesta on melko yleisluonteinen ja töin tuskin täyttää YVA-ohjelmille asetetut perusvaatimukset. Esimerkiksi luvussa 7 (Ympäristövaikutusten arviointi) on lueteltu melko yleisellä tasolla mitä osa-alueita YVA-selostuksessa tarkastellaan, miten aineistoa kerätään ja mitä menetelmiä käytetään. Luettelo on periaatteessa kattava, mutta sisällöltään se jää joiltain osin epäselväksi. YVA-selostuksessa tulee selkeästi kertoa mm. seuraavat asiat:

 • Vaikuttaako hanke sen valuma-alueen kalojen elohopeapitoisuuksiin ja miten sitä seurataan?
 • Onko alueella uraania ja mitä sille tapahtuu kaivostoiminnassa? Sivulla 64 mainitaan, että Rautuvaaran rikastushiekassa on aikaisemman kaivostoiminnan jäljiltä sulfideja ja mm. niiden hapettumiseen liittyy metallien (mm. arseeni, kupari, nikkeli sekä uraani) liukenemisriski suotovesiin ja edelleen pohjaveteen. Miten tällainen voidaan estää ja miten tätä seurataan kaivostoiminnan aikana ja sen jälkeen?
 • Mitkä ovat räjähdysainetypen vaikutukset ympäristöön? Miten se kulkeutuu luonnossa ja miten sitä seurataan?
 • Miksi kaivos on avolouhos eikä maanalainen kaivos? Vaihtoehtotarkastelussa tulisi olla mukana myös maanalainen kaivos.
 • Sosiaalisissa vaikutuksissa tulisi tarkastella myös vaikutusta keräilytalouteen (sienestykseen ja marjastukseen).
 • Kuinka paljon matkailu yleensä ja kalastusmatkailu tuo kunnalle tuloja ja arvio, miten hanke vaikuttaa näihin?
 • Myös voimajohtojen, putkilinjojen ja rautateiden vaikutuksia ympäristöön tulee käsitellä kattavasti.
 • Alueen uhanalaiset luontotyypit tulee myös selvittää.
 • YVA-ohjelmassa mainittu luonnon perusselvitys ei antanut selvää kuvaa milloin ja mitä luontokartoitusta oli tehty. Lisäksi lepakoista ja viitasammakoista ei puhuta mitään, joten niiden esiintymiset vaikutusalueella tulee selvittää. Selvitys tulee tehdä lepakoiden osalta touko-lokakuun väliseltä ajalta sekä sammakoiden osalta toukokuussa.
 • YVA-selostuksessa tulee tarkemmin kertoa kuinka monta taloa ja vapaa-ajanasuntoa on hankealueen vaikutusalueella.

 

Erityisen hyvää ohjelmassa on mm. sivulla 97 mainittu tavoite ottaa huomioon vesistövaikutusarviossa vesienhoitolain mukaisen vesienhoitosuunnitelman tavoitteet sekä toteamus, että arviointiselostuksessa tarkastellaan myös hankkeen vaikutuksia ilmastoon ja ilmastonmuutokseen. Toivon mukaan YVA-selostuksessa esitetään laskelmat kuinka paljon hanke tuottaa hiilidioksidipäästöjä kun alueen metsämaahan ja suohon varastoitunut hiili vapautuu maanpinnan kuorimisen seurauksena. Kuin myös kerrotaan, mitkä ovat varsinaisen kaivostoiminnan sekä malmin ja malmirikasteen kuljetuksista aiheutuvat ilmastopäästöt.

Mutta yhtälailla kun otetaan huomioon hankkeen vaikutukset ilmastonmuutokseen, tulisi tarkastella myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia hankkeeseen. Mietittäessä ennaltaehkäiseviä toimia (mm. ennakoitujen säiden ääri-ilmiöiden lisääntymisen vuoksi), ei laskelmissa voida käyttää esim. virtaamien ja pölypäästöjen keskiarvoja vaan mieluiten arvioida vaikutuksia ja toimenpiteitä maksimiarvojen mukaan.

 

YVA-ohjelman pikkupuutteita, jotka voisi ottaa huomioon YVA-selostuksessa

 • Lyhenteissä on hyvä avata kemialliset merkit sekä kertoa mitä tarkoitetaan lyhenteillä MQ, MNQ, MHQ, BOD7, CODMn. ym.
 • Taulukkoja voisi olla enemmän mm. vesistöjen tilasta kerrottaessa + raja-arvot vertailun vuoksi.
 • YVA-selostuksessa ei riitä, että viitataan johonkin lähteeseen (esim. Lapin Vesitutkimus Oy 2008a) vaan perusselvityksen tulokset tulee kertoa selostuksessa.
 • Osassa jokien vesistöissä oli rehevöitymistä, mutta vain osan kohdalla kerrottiin syitä.
 • Sivun 81 ensimmäisessä kappaleessa puhutaan futuurissa?
 • Kuvat 6-4 ja 6-5 olisivat olleet havainnollisempia, mikäli niiden yhteydessä olisi ollut myös kaavamerkinnät.
 • Vaihtoehdot ovat sivulla 40 selkeät, mutta ne on huonosti ilmaistu muualla YVA-ohjelmassa ja etenkin kartoilla ne ovat epäselviä. VE3 ei ollut liitteenä lainkaan.

 

Lapin luonnonsuojelupiiri katsoo jo tässä vaiheessa, että hankkeella on ilman muuta vaikutuksia ainakin Tornion-Muonionjoen vesistöjen ja Niesaselän Natura-alueisiin, joten Natura-arvioinnit tulee tehdä. Lisäksi hanke tulee todennäköisesti tuhoamaan Tornionjoen elinvoimaisimman meritaimenkannan. Onko alueen ja alajuoksun matkailuyrittäjät, asukkaat ja mökkiläiset tietoisia tästä? Kunnan kannattaa myös miettiä tarkkaan, sopiiko kaivostoiminta niin lähelle matkailukeskuksia.

Kaivostoiminnan haitat luonnolle on kompensoitava lisäsuojelulla, jolla korvataan luonnon monimuotoisuuden heikentyminen. Kompensoinnit täytyy osoittaa samalta eliömaakunnalliselta alueelta vastaavan kokoisena alueena, joka jätetään taloudellisen toiminnan ulkopuolelle korvamaan menetettyä monimuotoisuutta.

YVA-menettelyn aikataulu on liian kireä. Selostus ei voi millään valmistua arvioidussa aikataulussa. Koska kuvaus tehdystä luontokartoituksesta oli epäselvä, voi olla, että YVA-selostuksessa tulee esille asioita, joita ei YVA-ohjelmasta voi todentaa.

 

Lapin luonnonsuojelupiirin puolesta

 

Markku Kuortti                                        Tarja Pasma

puheenjohtaja                                          sihteeri