Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Valitukset testaavat laintulkintaa

Kaivosten valtaukset ja malminetsintä luonnonsuojelu- ja Natura-alueilla ovat työllistäneet piiriä huomattavasti 2010-luvulla. Lapissa vilkastunut malminetsintätoiminta on etenemässä kaivosten suunnittelun ja perustamisen vaiheeseen. Kaivoslain tulkintaa tehdään oikeusteitse ja Lapin piirin tavoitteena on estää malminetsinnän ja kaivosten rakentaminen suojelualueilla. Tehtävässä on myös onnistuttu, koska kaivostoiminnan valvonta on parantunut ja myös malminetsintään tarvitaan Natura-arviointi suojelualueella. Piiri seuraa kaivoshankkeisiin liittyviä kaavoitusprosesseja ja lupaprosesseja aktiivisesti. Voit seurata kannanottojamme ja valituksiamme verkkosivultamme.

Malminetsintää viiankiaavalla talvella 2018
Malminetsintää Viiankiaavalla talvella 2018. Toiminnan seurauksena luonnonsuojelualueella ja sen läheisyydessä on pilaantunut maa-alueita ja pohjavettä.

Malminetsintätoimintaa Mustiaapa-Kaattasjärven Natura-alueella on seurattu usean vuoden ajan. Mawson ilmoitti 2013 tiedotteessaan sijoittajille, että Ylitornion malminetsintäalueelta on löydetty pintanäytteistä maksimissaan 81.900 ppm pitoisuuksia uraania. Uraanikaivoksen kannattavuuden raja 1.000 ppm. Lapin piiri on erityisen huolissaan siitä, että nykyinen lainsäädäntömme sallii uraanin etsinnän ilman erityisohjeistusta. Muita uraanipitoisia kaivosalueita Lapissa ovat mm. Soklin kaivos, joka on jälleen ajankohtainen. Lapin piiri valitti kesällä 2018 erämaan keskelle ja kansallispuiston tuntumaan sijoittuvan Yaran fosfaattikaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen. Myös Posion ja Kuusamon uraanipitoille alueille ollaan suunnittelemassa kaivostoimintaa.

Lokakuussa 2017 laadittiin SLL:n lakimiehen avustamana valitus Hannukaisen kaivospiirin määräämistä koskevasta päätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Hannukaisen kaivos Kolarin kunnassa on mittaluokaltaan suuri hanke, jonka vaikutusalue ulottuu koko Perämeren alueelle. Vaarassa ovat mm. äärimmäisen uhanalaisen meritaimenen kutu- ja poikasalueet, jotka sijoittuvat kaivosalueen välittömään läheisyyteen. Hanke on myös ristiriidassa kaivosalueen ympäristön porotalouden ja matkailuyrittäjien intressien kanssa. Käsittely oikeudessa on edelleen kesken.

Lapin piirin tavoitteena on, että malminetsintää ja kaivostoimintaa ei sallita suojelualueilla. AA Sakatti Mining Oy:n Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-aluetta koskeva YVA-hanke käynnistettiin vuonna 2017 ja hankkeen eteneminen sekä tulevien lupahakemusten päätökset ja niiden ratkaisut oikeuskäsittelyssä tulevat olemaan keskiössä ratkaistaessa Naturan pitävyyttä. Lapin piiri on laatinut lausunnon YVA-hankkeesta ja seuraa tiiviisti hankkeen etenemistä.

Kittilän kaivos, Jaakko Alatalo
Kittilän Suurikuusikon kaivostoimintaa, kuva Jaakko Alatalo. Kaivos on Euroopan suurin kultakaivos. Laajentumisen yhteydessä suunnitellaan purkuputkea, jonka suu sijoittuisi Loukiseen ja jätevedet valuisivat Natura 2000 asetuksella suojeltuun Ounasjokeen.

Kaivoshankkeet varjostavat Lapin luontoa

Kaivoshankkeet uhkaavat arktisen alueen haurasta luontoa – sekä siitä riippuvaisia paikalliselinkeinoja. Luontomatkailu ja poronhoito ovat vaakalaudalla, jos erämaat muuttuvat avolouhoksiksi. Katso minidokumentti, jossa ääneen pääsevät paikalliset yrittäjät.

Dokumentin ohjaus & kuvaus: Teemu Lahtinen / Northlight Pictures

Kolarissa Ylläksen kupeeseen kaavaillun rautakaivoksen avaaminen olisi vakava isku matkailuelinkeinolle, sanoo matkailuyrittäjä Vesa Kaulanen. ”Luontomaiseman suhdanteet eivät muutu koskaan, arvo ainoastaan kasvaa koko ajan.”

”Ulkomaalaiset turistit tulevat paikalle hiljaisuuden ja puhtaan luonnon takia. Jos tuohon muutaman kilometrin päähän tulisi kaivos, niin se olisi koko loru siinä”, Kaulanen sanoo. Hänen mielestään alueen ainutlaatuisia luontoarvoja ei saisi pilata riskialttiilla kaivostoiminnalla.

”Nykyisinä kilpailuaikoina kaivos saatetaan sulkea viiden vuoden päästä – tai saataa se toimia peräti luvatun 15 vuotta. Tai sitten se pannaan välillä kiinni, jos raudan hinta muuttuu. Luontomaiseman suhdanteet eivät muutu koskaan, arvo ainoastaan kasvaa koko ajan”, Kaulanen sanoo.

Porojen laidunmaat uhattuina

Luontomatkailun lisäksi poronhoito on tärkeä elinkeino Lapissa. Savukoskelle suunniteltu Soklin fosforiuraanikaivos sijoittuu Suomen suurimman paliskunnan, Kemin-Sompion porojen laidunalueelle.

”Jos erämaa muutetaan kaivosalueeksi, se tuhoaa laidunkierron ja laidunrauhan. Se olisi loppu alueen poronhoidolle”, sanoo poromies Jani Pulska.

Soklin kaivoshanketta vastustavat sekä poromiehet että luonnonsuojelijat – kaivoksen vastustus yhdistää historiallisia kiistakumppaneita. Arktinen luonto on herkästi haavoittuvainen kaivannaisteollisuuden hankkeille. Soklin malmi on lisäksi erityisen uraanipitoinen, joten sen ympäristöriskit ovat suuret.

Soklin malmia voi arvioiden mukaan hyödyntää kaksi vuosikymmentä. Siinä ajassa se ehtisi pilata poronhoidon ja matkailun edellytyksiä erittäin laajalla alueella.

Viiankiaavan vaellus kesä 2018

Met toimimma

Lappi kattaa lähes kolmasosan maamme pinta-alasta. Luonnon merkitys on ollut lappilaisille erityinen ja suhde on yhä voimakas, vaikka asutus…

Lue lisää

Kolarctic CBC IMPRESS -Metsähanke

Kestävän metsätalouden kehittämisen yhteistyöhanke edistää metsien kestävää käyttöä Suomen Lapissa, Pohjois-Ruotsissa, sekä Murmannin…

Lue lisää
Moto1-vanhat metsät Muonio, kuva Jaakko Alatalo

Metsätalous

75 % Lapin metsistä on talousmetsää. 69 % Metsähallituksen hallinnoimista Valtion maista sijaitsee Lapissa, näistä Metsätalouden vastuulla…

Lue lisää

Perinnemaisemahoito

Lapin luonnonsuojelupiiri järjestää vuosittain perinnemaisematalkoita Kittilän Särestöniemen museoalueella ja Pelkosenniemellä Keminsaarten…

Lue lisää

Vieraslajit Lapissa

Suomessa vieraslajit ovat levittäytyneet lajikohtaisesti aina pohjoisimpaan Lappiin saakka. Muuhun Suomeen verrattuna havaintoja on kuitenkin…

Lue lisää

Ilmastonmuutos arktisilla alueilla

Lapin suot

Suomi on pinta-alaansa nähden maailman soisin maa. Runsaimmin soita esiintyy Pohjois-Pohjanmaalla sekä Lapissa pohjoisinta aluetta lukuun ottamatta.…

Lue lisää