Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Li­sä­pe­rus­te­lui­ta KHO:lle koskien Vii­an­ki­aa­pa­va­li­tus­tam­me

Päätös johon Lapin luonnonsuojelupiiri ry on hakenut KHO:lta muutosta 9.7.2012

Ympäristöministeriön lupapäätös 15.6.2012 YM4/5721/2012 ja KHO:n diaarinumero 2197/1/12

Hakija    AA Sakatti Mining Oy

Asia        Geologinen tutkimus- ja malminetsintälupa Viiankiaavan soidensuojelualueen valtausalueilla Sakatti 7812/1-5 Sodankylän kunnassa

 

Lisäys perusteluihin

Olemme 9.7.2012 päivätyllä kirjeellä valittaneet korkeimpaan hallinto-oikeuteen Ympäristöministeriön 15.6.2012 tekemästä päätöksestä (YM4/5721/2012) koskien geologista tutkimus- ja malminetsintälupaa Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueelle. Olemme antaneet asiasta KHO:lle vastaselityksen 16.11.2012. Vastaselityksessä kerromme, että Tukesin päätöksestä myöntää jatkoaikaa malminetsintään ovat valittaneet piiri lisäksi Lapin ELY-keskus ja Metsähallitus.

Tiedoksi, että 13.12.2012 Rovaniemen hallinto-oikeus on päättänyt kumota Tukesin päätöksen ja palautta asian Tukesille uudelleen käsiteltäväksi Tukesin omasta pyynnöstä. Tukes on lausunnossaan muun muassa todennut, ettei se ole päätöksessään ottanut tarpeeksi huomioon malminetsinnän kumulatiivisia vaikutuksia eikä siinä ole riittävästi otettu huomioon luonnonsuojelulain 65 §:n vaatimuksia Natura-arvioinnin tekemisestä. Ohessa on Rovaniemen hallinto-oikeuden tekemä päätös.

Tiedoksi myös, että AA Sakatti Mining Oy on tehnyt lisäselvityksiä ja niiden perusteella hakenut jatkolupaa Tukesilta sekä täytäntöönpanomääräystä kaivoslain 169 §:n perusteella (liitteenä molemmat kuulutukset liitteineen). Pyydämme teitä erityisesti kiinnittämään huomiota Metsähallituksen Lapin luontopalvelun lausuntoon. Lausunnon valmisteluun ovat osallistuneet erikoissuunnittelijat Elisa Pääkkö ja Päivi Paalamo, ylitarkastaja Tuomo Ollila ja aluepäällikkö Yrjö Norokorpi. Allekirjoittajia ovat aluejohtaja Jyrki Tolonen ja erikoissuunnittelija Liinu Törvi. He toteavat lausunnossaan mm. seuraavaa: ”Metsähallituksen käsityksen mukaan yhteensä kaikkiaan yli 300 syväkairauksen toteuttaminen alle 170 ha laajuisella alueella aiheuttaa itse toiminnan ja siihen liittyvän kulkemisen vuoksi muutoksia, joiden yhteisvaikutuksia on vaikea varmuudella etukäteen arvioida eikä muutosten jälkeisestä palautumisesta tai siihen vaadittavasta ajasta ole tietoa”.

Lisäksi siteeraamme lisäperusteluissamme Rovaniemen hallinto-oikeuden päätöksessään antamiin 12/0580/1 perusteluihin:

  1. Kaivoslain 34 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan lupahakemuksessa on esitettävä lupaharkinnan kannalta tarpeellinen ja luotettava selvitys toiminnan ympäristö- ja muista vaikutuksista ottaen huomioon suunniteltujen toimenpiteiden laatu ja laajuus. Selvitystä ei kuitenkaan vaadita siltä osin kuin vaaditut tiedot sisältyvät 3 momentin 2 kohdassa tarkoitettuun ympäristövaikutusten arviointiselostukseen.

 

  1. Hallintolain 31 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset.

 

Lapin ELY-keskuksen ja Metsähallituksen lausuntojen perusteella voidaan todeta, että toiminnan laatu ja laajuus Viiankiaavalla edellyttää perusteellista ympäristövaikutusten arviointia, jossa kuullaan myös kaikkia osallisia (mm. porotaloutta, lähialueen asukkaita ja luontojärjestöjä). Pelkkä Natura-arviointi ei riitä, koska sen osalta ei ole tehty mitään kuulemista.

 

Rovaniemellä 22.5.2013

 

Sari Hänninen                                                                                                            Tarja Pasma

puheenjohtaja                                                                                                           sihteeri

LIITTEET

  1. Rovaniemen hallinto-oikeuden päätös 13.12.2012 päätösnumero 12/0580/1
  2. 15.3.2013 päivätty Tukesin kuulutus AA Sakatti Mining Oy:n malminetsintälupahakemuksesta ML2012:0036 liitteineen
  3. 3.4.2013 päivätty Tukesin kuulutus ML2012:0036 malminetsintälupaan liittyvän täydennyksen vuoksi (liitteissä Lapin ELY-keskuksen ja Metsähallituksen lausunto Natura-arvioinnin
  4. Lapin luonnonsuojelupiiri ry:n 3.5.2013 Tukesille jättämä mielipide jatkohakemuksesta ML2012:0036 ja täytäntöönpanomääräyksestä
  5. Lapin luonnonsuojelupiiri ry:n 20.5.2013 Tukesille lähettämä lisäys 3.5.2013 jätettyyn mielipiteeseen
  6. Lapin luonnonsuojelupiiri ry:n laatima yhteenveto Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueen malminetsintävaiheista