Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Täydennys piirin jättämään valitukseen koskien Soklin kaivospiirin muuttamista

Rovaniemen hallinto-oikeus 18.9.2013

Päätös johon Lapin luonnonsuojelupiiri ry on hakenut RoHAO:lta muutosta 16.9.2013

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätös 15.8.2013 (liite 1)

KaivNro         2019

Hakijana        Yara Suomi Oy

Asia                                     Soklin kaivospiirin muuttamista koskeva päätös

 

 

Täydennys valituksen perusteluihin

Ensin pahoittelemme, että 16.9.2013 jättämästämme valituksesta puuttuivat liitteet ja perustelut jäivät vähän lyhyiksi. Lapissa voimakkaasti lisääntynyt kaivostoiminta työllistää piirihallituksen jäseniä ja piirin ainoaa työntekijää niin paljon, ettei asioihin perehtymiseen jää paljon aikaa. Yhtä aikaa Tukesin Soklin kaivospiirin muutospäätöksen kanssa ovat piirin käsiteltävänä olleet mm. Rovaniemen hallinto-oikeuden vastinepyyntö valitukseemme Rovajärven ampuma-alueesta, mielipiteen laatiminen Kittilän kaivoksen laajennuksen aloittamishakemuksesta, mielipiteen laatiminen Kevitsan kaivoksen laajentamisen ympäristö- ja vesitaloushakemuksesta sekä aloittamishakemuksesta, mielipide Kemin kromiittikaivoksen kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman päivittämisestä ja sivukiven läjitysalueiden maisemointisuunnitelmista sekä mielipiteen laatiminen Hannukaisen koelouhintailmoituksesta.

 

Pyydetty pöytäkirjaote

Rovaniemen hallinto-oikeuden kirjaamosta soitettiin 17.9.2013 ja pyydettiin piirihallituksen pöytäkirjaotetta päätöksestä, jossa piiri päättää valittaa Soklin kaivospiirin muutospäätöksestä. Ohessa pyydetty pöytäkirjaote (liite 2) ja sähköpostiviesti piirihallitukselle, jossa pyydetään tarkistamaan pöytäkirja (liite 3). Piirihallituksen päätös Sokli-asiassa oli seuraava: ”Tarja tarkistaa missä vaiheessa Soklin yleiskaavan valmistelu on ja mahdollinen kaavavalitus menee kaivospiirivalituksen edelle.” Ohessa (liite 4) sähköpostiviesti, jossa Pasma kysyy Savukosken kunnalta osayleis- ja asemakaavatilanteesta. Koska kaavat eivät olleet valitusvaiheessa, Tarja Pasma saattoi perehtyä Soklin kaivospiirin muutospäätökseen ja tehdä valituksen selvitettyään löytyykö valitusperusteita.

 

STUK:n toiminnan arvioiminen

31.12.2008 julkaistussa selvityksessään STUK toteaa, että Soklin karbonaattiesiintymän fosforimalmit ja etenkin niobimalmi sisältävät säteilysuojelullisesti merkittäviä määriä luonnon radioaktiivisia aineita, erityisesti toriumia. 18.2.2013 antamassaan lausunnossa STUK toteaa, että suurimmat pitoisuudet esiintyvät niobimalmeissa, joita ei ole tarkoitus hyödyntää hankkeen tässä vaiheessa.  STUK edellyttää ennen kaivostoiminnan aloittamista säteilyasetuksen mukaista ilmoitusta.

Kuten jo valituksessamme viittasimme Talvivaaran kaivoksen uraanipäästöihin, näyttäisi ainakin maallikolle siltä, että STUK ei hallitse kaivosprosesseja tarpeeksi hyvin ja tästä johtuen on syntynyt uraanipäästöjä joita ei olisi pitänyt syntyä. Arvioitaessa päästöjen vakavuutta tulee ottaa huomioon, että vasta avattujen kaivosten päästöt ovat alkuvaiheessa vielä pieniä verrattuna vuosia jatkuneen kaivostoiminnan päästöihin.

Lapin luonnonsuojelupiiri priorisoi Soklin kaivoshankkeen seuraamisen ja vaikuttamisen erittäin korkealle ei ainoastaan kauniin ja monimuotoisen luonnon vuoksi vaan erityisesti luonnon radioaktiivisten aineiden kohonneita pitoisuuksien vuoksi. Kuten 16.9.2013 lähetetyssä valituksessamme toteamme, ovat Talvivaaran uraanipäästöt ympäristöön tuottaneet yllätyksiä jopa STUK:lle. Samoin on käynyt myös Orivedellä Pirkanmaan ELY-keskuksen 17.9.13 julkaistun tiedotteen mukaan http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/oriveden-kultakaivoksen-laheisen-puron-sedimentin-uraanipitoisuudet-ovat-korkeita-pirkanmaan-ely-keskus-#.UjlL_D9bxco.

Maallikon on vaikea uskoa STUK:n lausuntoja Suomen kaivoksilla tapahtuneiden uraanipäästöjen vaarattomuudesta. Tammikuussa 2010 Rovaniemellä vieraili kanadalainen matematiikan ja fysiikan professori, ydinvoima- ja uraaniasiantuntija Gordon Edwards (http://en.wikipedia.org/wiki/Gordon_Edwards), joka kertoi (liite 5), että Kanadassa on vuosikymmenten kokemus uraanikaivosten ympäristövaikutuksista ja sen seurauksena usea Kanadan osavaltio on kieltänyt uraanikaivosten perustamisen alueelleen. Lisäksi Gordon Edwards arvostelee mm. lehdistötiedotteessaan STUK:n tekemää lasten syöpätutkimusta (liite 6). Kuten Olkiluodon loppusijoitushankekin osoittaa, STUK:lla on hyvin korkea käsitys omasta ydinvoima- ja uraaniosaamisestaan. Missään muualla maailmassa eivät tutkijat ole saaneet varmuutta siitä, että ydinjätteen loppusijoitus kuparikapseleissa syvälle maaperään on turvallinen keino.

 

Asiakirjojen saatavuus Tukesilta

Kuten liitteestä 7 voi todeta, olemme jo 19.8.2013 lähetetyllä sähköpostiviestillä pyytäneet Tukesia lähettämään meille kaivospiirihakemuksen liitteineen. Vastuksena 22.8.2013 tuli seuraavaa: ”tarjoamme mahdollisuutta tulla tutustumaan Soklin hakemusasiakirjoihin Turvallisuus- ja kemikaaliviraston  Rovaniemen toimipisteeseen, osoitteeseen Valtakatu 2. Toimitilojemme remontista ja työmatkoista johtuen tutustuminen on mahdollista syyskuun alkupuolella.” Jatkoviestittely näkyy liitteessä 7. Emme siis ole saaneet pyydettyä aineistoa tähän päivään mennessä eikä hakemusta liitteineen voitu näyttää Pasmalle hänen käydessään 29.8.2013 Tukesin Rovaniemen toimipisteessä. Asiakirjoja ei ollut saatavilla, koska asian käsittelijä Ossi Leinonen ei ollut paikalla.

Katsomme, että Tukes ei ole noudattanut lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) ja se on estänyt meitä saamasta tarvitsemaamme tietoa valituksen laatimiseen. Toiminta ei täytä mm. edellä mainitun lain 9, 11, 14, 16, 17 ja 18 ja pykäliä. Vanhan kaivoslain 23 pykälässä luetellaan, mitä kaivospiirihakemukseen on liitettävä. Hakemus liitteineen ovat keskeisiä asiakirjoja päätettäessä asiasta. On täysin mahdotonta selvittää kaivosyhtiön jättämän hakemuksen lainmukaisuus, jos kaivosviranomainen ei voi antaa/näyttää/lähettää hakemusta liitteineen sitä tiedusteltaessa. On asiakirjojen kysyjän oma valinta haluaako hän, että asian käsittelijä (Ossi Leinonen) selvittää syvemmin hakemusasiakirjojen sisältöä. Mikäli asiakirjojen kopiointi tai skannaus on aivan ylivoimaisen työlästä, pitää asiasta kiinnostuneille varata mahdollisuus kuitenkin tutustua kaikkiin asiaan liittyviin asiakirjoihin heti kun päätös on annettu ja valitusaika alkaa. Kuten täydennyksen alussa kuvattiin, on syksyllä menossa useita ympäristöön vaikuttavia hankkeista eikä Pasman ole mahdollista käydä Tukesin toimistolla silloin kuin heille sopii. Asiakirjat tulee arkistoida niin, että ne ovat löydettävissä ja saatavilla vaikka asian käsittelijä ei olisikaan paikalla. Näyttää siltä, että Tukesilla on vakavia puutteita mm. luonnonsuojelulain hallitsemisen lisäksi asiakirjojen hallinnassa. Nämä puutteet vaikuttavat merkittävästi kansalaisten oikeusturvaan ja käsitykseen viranomaisen puolueettomuudesta.

 

Rovaniemellä 18.9.2013

Lapin luonnonsuojelupiiri ry:n puolesta

 

Sari Hänninen                                                                                                            Tarja Pasma

puheenjohtaja                                                                                                           sihteeri

 

 

LIITTEET

1)      Tukesin 15.8.2013 tekemä päätös Soklin kaivospiirin muutoksesta

2)      Pöytäkirjaote 8.9.2013 pidetystä piirihallituksen kokouksen kohdista 8.5 ja 8.6, joissa käsitellään Sokli-asiaa

3)      10.9.2013 lähetetty sähköpostiviesti piirihallituksen jäsenille ja varajäsenille, jossa pyydetään tarkistamaan pöytäkirja

4)      12.9.2013 lähetetty sähköpostiviesti Savukosken kunnalle, jossa tiedustellaan, missä vaiheessa Soklin osayleis- ja asemakaavavalmistelut ovat

5)      Fysiikan ja matematiikan professori Gordon Edwardsin esitys tammikuussa 2010

6)      Gordon Edwardsin lehdistötiedote koskien STUK:n tutkimusta

7)      Sähköpostiviestien vaihtoa Tukesin työntekijöiden Visurin, Marttalan ja Liikamaan sekä  Pasman välillä ajalla 19.-29.8.2013