Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Lausunto Soklin yleis­kaa­vaeh­do­tuk­ses­ta

Savukosken kunta

Lausunto Soklin yleiskaavaehdotuksesta

Kunnioittaen muistutamme seuraavaa:

Vaadimme että, aiemmin luonnosvaiheessa esittämämme otetaan kokonaisuudessaan huomioon kaavasta päätettäessä. Mielestämme kunnan vastineet eivät turvaa MRL mukaisesti kaavan laatimista ja luontoarvojen turvaamista lain mukaisesti.

Erityisesti muistutamme edelleen kaavasta seuraavaa:

Kaavan tulee perustua riittäviin selvityksiin. Luontoselvitysten puutteet ovat tulleet selville ja erityisen selvästi ovat tulleet esille puutteet eläimistön kartoittamisesta kaava-alueelta ennen kaavan laatimista.

Soklin erityinen karbonaattimassiivi on erityinen ja ainutlaatuinen kasvillisuudeltaan omalla ilmasto ja kasvillisuus vyöhykkeellään. Tämä on vuorovaikutuksessa sen kanssa mitä hyönteisiä ja muuta pieneliöstöä alueella esiintyy. Puutteita on erityisesti perhostutkimuksessa ja vesiluonnon tutkimuksessa. Vastineessa on väitetty, että YVA:n aikana tehdyt selvitykset ovat riittäviä mutta niitä ei voi pitää MRLn mukaisesti riittävinä.

Puroluonnosta on jätetty tutkimatta majava (Castor fiber), jota on esiintynyt viimeisen 10 vuoden aikana Solkiojassa sekä idännahkiainen (Lethenteron camtschaticum, aik. Lamperta japonica), jota elää itään laskevissa puroissa Paatsjoelta itään aina Kamtsatkalle saakka. Idännahkiaista ei ole vielä tavattu EUn alueelta ja kirjallisuudesta saatavien tietojen perusteella yleiskaavan alueella on erittäin todennäköistä löytää luontainen ja alkuperäinen eliölaji, jota on EUn alueella erityisesti suojeltava. Perusselvitysten puute antaa väärän kuvan alueen luonnosta. Vesiluonnolle kaavoituksesta on haittaa, eivätkä YVAn puutteet oikeuta laatimaan kaavaa niin, ettei sen vaikutuksia oteta MRL mukaisesti huomioon.

Erityisesti kunnan on otettava huomioon luontoarvot kaavoituksen ja ympäristöluvan käsittelyn ajan. Kunnan menettely siten, ettei luontoarvoja turvata kaavoituksen ajan, rikkoo MRL ja LSL vaatimuksia kaavoituksen tasapuolisuudesta luonnon ja muun maakäytön välillä. Oletettavissa on että metsähallitus tekee alueella ennakkohakkuita ja kaivosyhtiö tuhoaa puroja, ellei kunta aseta alueelle MRL mukaisia toimenpide ja rakennuskieltoja kaavan laatimisen ajaksi. Uudistamme vaatimuksemme näiltä osin.

Vaadimme kaavamääräykseksi määräyksen siitä, että alueella on voimassa MRL mukainen toimenpidekielto eikä hakkuita ja maanmuokkausta saa alueella tehdä ilman MRL mukaista lupaa.

Kaavasta on poistettava metsätalousvaltaiset alueet ja korvattava ne suojeltavilla metsäalueille, joissa voidaan harjoittaa porotaloutta. Olemme esittäneet kaavaan suojavyöhykettä pölyn leviämisen estämiseksi eikä sitä ole huomioitu. Ilman suojametsiä ja pysyvästi rauhoitettua metsäalueita pöly leviää hallitsemattomasti myös Natura-alueille, eikä niiden luontoarvoja voida turvata LSL ja direktiivien mukaisesti. Lisäksi suojelluista lajeista ainakin metsähanhi (Anser fabalis fabalis) ja uivelo (Mergus albellus), vaativat vanhoja metsiä ja vanhoja puita joita eivät voi esiintyä metsätalousalueilla nykyisillä metsänhoitomenetelmillä. Sammakkoeläimistä eikä lepakoista ole tehty kaavoituksen yhteydessä selvitystä. Viitasammakko (Rana arvalis) on tiukasti suojeltu laji, jota elää rehevimmillä paikoilla Sompion Lapin eliömaantieteellisellä alueella. Ilman tutkimuksia, emme voi ottaa kantaa siihen ovatko kaavamääräykset ja rajaukset sellaisia, että ne turvaavat suojeltujen lajien esiintymisen ja mahdollistavatko ne kaivostoiminnan harjoittamisen vai eivät. Kaivostoiminta vaatii erityisiä toimia ja kompensaatioita luonnolle ja metsätalous ja kaivostoiminta yhdessä ovat sellainen rasitus luonnolle, ettei vesiluonto eikä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen mahdollista molempia toimia yleiskaavan alueella.

ev-1 aluemerkintä on oikean suuntainen, mutta sillä ei voida hillitä kaivoksen haittojen leviämistä, eikä aluerajauksen perusteeksi ole esitetty sellaisia selvityksiä, että pölyhaitat pystyttäisiin estämään.

Kaavaan on lisättävä kaavamääräys; ”Pinta- ja pohjavesiä ei saa heikentää kaivostoiminnalla. Vesien hyvä ja erinomainen tila tulee saavuttaa myös yleiskaavan alueella vuoden 2015 loppuun mennessä vesipuitedirektiivin mukaisesti.”

Tämä turvaa parhaan mahdollisen puhdistusmenetelmien biologis- kemiallisten puhdistusmenetelmien ja tarpeellisten hapetus ja alkalointi laitteistojen käyttöönoton, eikä ilman tällaista määräystä kaavaa tule hyväksyä.

Kalojen vaellukset sekä lisääntymisalueet on myös kaavoituksen aikana jätetty selvittämättä. Nykytietämyksen mukaan myös siika käyttää pieniä puroja lisääntymiseen eikä alueelta ole tehty muita kalastoselvityksiä kuin sähkökoekalastuksia joilla saadaan pääosin kiinni vain taimenen poikasia eikä muuta kalastoa juuri lainkaan.

Muistutamme vielä, että Nuortin vesistöalue ja myös Kemijoen vesistöalue on lohen ja majavan alkuperäinen esiintymisalue, eikä niiden esiintymisalueita saa heikentää maanmuokkauksilla eikä metsäteollisuuden.

Muistutamme vielä että ratalinjaus ja sen osoittava maakuntakaava ei ole lainvoimainen, eikä ratalinjauksen tule kulkea suojeluun varattujen alueiden kautta, ei alta eikä päältä, yleiskaavassa on huomioitava vaihtoehtoina kaikki suunnitellut ja vireillä olleet ratahankkeet.

Kaikkiaan muistutamme, että kunnan on laadittava kaava siten, ettei alueella olevia luontoarvoja tuhota ja perustaa kaava riittäviin selvityksiin. Katsomme, että tässä muodossa kaavaa ei tule hyväksyä, vaan se tulee hylätä tai vaihtoehtoisesti palauttaa valmisteluun jotta puutteet saadaan korjattua.

Varamme itsellemme oikeuden täydentää muistutusta myös jatkossa ja lopullisen version aikaansaamiseksi varaamme aikaa 23.11.2012 saakka.

Rovaniemellä 15.11.2012

Lapin luonnonsuojelupiiri ry:n puolesta

 

 

Sari Hänninen                                       Tarja Pasma

puheenjohtaja                                     Toiminnanjohtaja