Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Mawsonin täy­tän­töön­pa­no­ha­ke­muk­ses­ta

Viite              Tukesin kuulutus 12.8.2014 ML2013:0041

 

Asia     Mawson Oy:n hakemus malminetsintäpäätöksen (jatkoaika) täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta

 

Mawson Oy hakee ensisijaisesti oikeutta suorittaa kaikkia päätöksessä ML2013:0041 sallittuja toimenpiteitä. Toissijaisesti yhtiö hakee oikeutta suorittaa vastaavia toimenpiteitä, jotka on sallittu aiemmassa valtausoikeutta koskevassa päätöksessä KaivNro 8837, joka on annettu 31.10.2011.

Hakemukseen toteamme, että Tukesin ei tule myöntyä kumpaankaan Mawson Oy:n hakemukseen. Valituksemme pääkohdat olivat suojelualueen eheyden ja koskemattomuuden turvaaminen sekä kaivoslain 61 § 3-kohdan mukainen este jatkaa toimintaa. Mawson Oy ei ole noudattanut kaivoslaissa säädettyjä velvollisuuksia eikä aikaisempia lupamääräyksiä.

Mawson Oy kertoo hakemuksessaan, että 31.10.2011 Tukesin antamasta luvasta jätettiin 5 valitusta, jotka hallinto-oikeus hylkäsi 15.10.2012. Tällöin ei varmaankaan ollut tiedossa, että Mawson Oy on hävittänyt ilmeisesti syksyllä 2011 uhanalaisia lajeja eikä ole noudattanut lupamääräyksiä (mikäli ei ole peräti toimittu suojelualueella ilman mitään lupaa). Tämän tiedon suhteen olemme median varassa, koska lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta 6 luku 24 pykälän mukaan: ”Salassa pidettäviä asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä:.. 3) poliisille ja muille esitutkintaviranomaisille ja syyttäjille sekä tarkastus- ja valvontaviranomaisille tehdyt ilmoitukset rikoksista, esitutkintaa ja syyteharkintaa varten saadut ja laaditut asiakirjat sekä haastehakemus….)”. Emme siis ole saaneet tutkintapyyntöä nähtäväksemme.

Yhtiön luettelemiin taloudellisiin asioihin toteamme vain, että yhtiön täytyy tiedostaa, että on erityisen riskialtista hakea tutkimuslupia suojelualueille. Yhtiö ei voi olettaa, että ne menevät läpi normihakemuksina.

Lopuksi toteamme, ettemme valittaneet aikaisemmasta päätöksestä osittain ajan puutteen vuoksi ja myöskään sen vuoksi, että pikaisella lukemisella totesimme, että lupa ei sallinut mm. syväkairauksia suojelualueilla. Emme vastusta malminetsintää sinänsä. Luonnonsuojelupiirin sääntöjen mukaisesti tavoitteemme on estää luontoa ja ympäristöä tuhoava toiminta. Sodankylän Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueella olemme seuranneet etsintää 8 vuoden ajan, kunnes totesimme jälkien perusteella, että etsinnän vaikutuksia suojelualueen koskemattomuuteen ei voida varmuudella taata kaikista varotoimista huolimatta.

 

Rovaniemellä 4.9.2014 yhdistyksen puolesta

 

 

Sari Hänninen                                         Tarja Pasma

puheenjohtaja                                          sihteeri