Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Valitus Tukesin myöntämistä 4 valtausluvasta Viiankiaavan lähellä

Valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 20.10.2014

Päätökset joihin haetaan muutosta

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) 19.9.2014 tekemät valtauspäätökset (4 kpl)

Lupatunnukset                    KaivNro 8772/6-9, 8838/3,5-9, 8912/1-9, 9396/1-6, 12, 14, 16-24

Hakija                                 AA Sakatti Mining Oy

Asia                             Neljä kappaletta Tukesin tekemiä päätöksiä myöntää valtausoikeus Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueen läheisyyteen

 

 

Päätöksen kohdat, johon muutosta haetaan

Valitus koskee jokaista päätöstä koko päätöstä.

 

Vaatimukset

Ensisijaisesti vaadimme, että Tukesin tekemät päätökset kumotaan ja hakijan hakemukset hylätään kokonaisuudessaan.

Toissijaisesti vaadimme, että lupapäätökset palautetaan Tukesille uudelleen päätettäväksi sen jälkeen kun Natura-arviointi on valtausalueilta tehty.

 

Perustelut

Valtausalueet sijaitsevat Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueen välittömässä läheisyydessä. Suo on suojeltu ns. soidensuojelulailla (851/1988) ja Viiankiaapa on hyväksytty Natura 2000 –verkostoon luontodirektiivin mukaisena yhteisön tärkeänä pitämänä alueena (SCI-alue). Alue on myös ilmoitettu komissiolle lintudirektiivin mukaisena erityisenä linnustoalueena (SPA-alue). Natura-alueisiin liittyvissä päätöksissä on otettava huomioon EU-lainsäädännön luonto- ja lintudirektiiveihin liittyvät tavoitteet ja velvoitteet. Luonto- ja lintudirektiiveihin liittyvät velvoitteet eivät koske pelkästään Natura-alueita, vaan myös niiden ulkopuolista maankäyttöä.

 

1)      Natura-arviointi puuttuu

Tukesin 19.9.2014 tekemissä päätöksissä (4 kpl) ei ole riittävästi otettu huomioon luonnonsuojelulain 10 lukua. Vuonna 2012 valmistunut Natura-arviointi ei kata Viianiaavan Natura-alueen lähialueita.

Sodankylässä sijaitsevalla Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueella on tehty malminetsintää vuodesta 2004 lähtien ja mm. syväkairattu vuodesta 2010 lähtien noin 150 syväkairausreikää. Lisäksi AA Sakatti Mining Oy on jo syväkairannut 25 reikää ilman kaivosviranomaisen lupaa Viiankiaavan lähialueella (liitteenä tekemämme rikosilmoitus poliisille liitteineen). Viiankiaavan syväkairauksista saatujen kokemusten perusteella väitämme, että malminetsintä ja haittavaikutuksia ennalta ehkäisevät toimenpiteet eivät anna varmuutta siitä, että suojelualueen ja läheisyydessä sijaitsevat uhanalaiset lajit ja luontotyypit sekä ekosysteemit säilyisivät pitkällä aikavälillä suotuisana, koskemattomina ja eheinä.

Natura-arviointi olisi erityisen tärkeä tehdä, koska Lapin ympäristökeskuksen (nyk. Lapin ELY-keskus) mukaan alueella esiintyy uhanalaisille lajeille potentiaalisia alueita. Natura-arvioinnissa tulisi katsoa kokonaisuutta ja arvioida, mitä jo aikaisemmin tehty malminetsintä vaikuttaa Natura-alueen ja sen lähialueiden eheyteen ja koskemattomuuteen.

 

2)      Puutteelliset lupamääräykset

Tukes ei ole ottanut lupamääräyksissään huomioon Lapin ympäristökeskuksen (nyk. Lapin ELY-keskuksen) ja Metsähallituksen lausuntoja. Koska AA Sakatti Mining Oy on jo kairannut viistoon Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueen alle 25 reikää, olisi lupamääräyksissä pitänyt todeta, että niin nykyisen kuin vanhankin kaivoslain mukaan valtausalueen rajat luetaan syvyyssuuntaan pystysuorasti.

 

3)      Selvilläolovelvollisuus ja varovaisuusperiaate

Ympäristösuojelulain (YSL) 5 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Hallintolain 31 § mukaan myös viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset.

Jos tilanne on sellainen, että ei tiedetä mitkä ovat kairaustoiminnan pitkäaikaiset vaikutukset alueen hydrologiaan ja sitä kautta mm. luontodirektiivin priorisoidulle luontotyypille aapasuolle sekä vedenoton vaikutuksia pieneliöille, varovaisuusperiaatetta noudattaen valtausta ei tule myöntää.

Euroopan komission mukaan epäselvät tilanteet tulee ratkaista varovaisuusperiaatteen mukaisesti, jolloin luonnon arvoille ei koidu vahinkoa edes tulkinnanvaraisissa tilanteissa. EYTI C-127/02 tekemän ratkaisun mukaan: ”Näin ollen näyttää siltä, että kyseessä oleva suunnitelma tai hanke voidaan hyväksyä vain sillä edellytyksellä, että toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ovat varmoja siitä, ettei sillä ole haitallisia vaikutuksia kyseisen alueen koskemattomuuteen. Kun siis suunnitelmasta tai hankkeesta kyseisen alueen koskemattomuudelle aiheutuvien haitallisten vaikutusten puuttuminen on epävarmaa, toimivaltaisen viranomaisen on kieltäydyttävä hyväksymästä sitä.”

Lisäksi todettakoon, että menneet vuodet ovat osoittaneet, että AA Sakatti Mining Oy ei ole toiminut varovaisuutta noudattaen. Yhtiö on rikkonut annettuja lupaehtoja, joten luottamus, että yhtiö toimii ilmoituksensa mukaan, on mennyt.

Varaamme itsellemme oikeuden täydentää ja perustella vaatimuksiamme myös jatkossa.

Rovaniemellä 20.10.2014

 

Sari Hänninen                                      Tarja Pasma

puheenjohtaja                                     sihteeri

 

 

Liitteet

1)      Tukesin 19.9.2014 antamat valtauspäätökset 8772, 8838, 8912 ja 9396

2)      Tekemämme rikosilmoitus AA Sakatti Mining Oy:n toimista liitteineen (5 kpl)