Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Vastaselitys Tukesin 12.11.2014 antamaan lausuntoon

Viite              Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden 28.11.2014 päivätty lähete 4780/14, 10586/14/4703

 

Asia               Vastaselitys Tukesin 12.11.2014 antamaan lausuntoon

 

Kiitämme saamastamme vastaselitysmahdollisuudesta. Lausunnossaan sivulla 2 Tukes toteaa seuraavaa: ”Tukes on hankkinut asiassa lisäselvityksiä tekemällä malminetsintäalueella useita maastokäyntejä. … Tukes ei ole havainnut voimassaolevien määräysten rikkomista. …. Tukesin tietojen mukaan suoritetut tutkimukset eivät ole muuttaneet tai vahingoittaneet Mustiaapa-Kaattasjärven Natura-alueen luonnetta tai suojeluperusteita. Valtausoikeuden nojalla tähän mennessä tehdyt tutkimukset on tehty pääosin samoin tutkimusmenetelmin, kuin malminetsintäluvassa on esitetty.”

Ensinnäkin Tukesilla ei ole tarvittavaa aineistoa ja ammattiosaamista havaita maastokäynneillä, onko esimerkiksi uhanalaisia luontotyyppejä tai lajeja vaurioitettu. Tarkasteluun vaikuttaa myös oleellisesti, minä vuodenaikana maastokäynnit on tehty. Sitä ei lausunnossa kerrota. Lausunnon liitteenä ei ole myöskään laitettu mitään raportteja maastokäynneistä.

Toiseksi Tukesissa ei ilmeisesti seurata uutisia. Helmikuussa 2012 Lapin media uutisoi lukuisia kertoja Metsähallituksen tekemistä tutkintapyynnöistä.  Mm. Yle uutisoi 14.2.2014, että Mawsonia vastaan nostetaan syyte luonnonsuojelurikoksesta (http://yle.fi/uutiset/mawsonille_syyte_luonnonsuojelurikoksesta/7088308). Asiasta uutisoi myös mm. Lapin Kansa ja Pohjolan Sanomat. 15.2.2014 Yle uutisoi, että Mawsonin rikostutkinta laajenee (http://yle.fi/uutiset/mawsonin_rikostutkinta_laajenee/6333082). Liitteessä 1-3 ovat Metsähallituksen tekemät tutkintapyynnöt. Ne on pyynnöstämme lähetetty meille 9.12.2014.

Vaikka käräjäoikeus ei ole vielä tehnyt päätöstä, että luonnonsuojelurikos on tapahtunut, on kuitenkin olemassa vahvaa näyttöä siitä, että kaivosyhtiö ei ole noudattanut lupaehtoja ja tarvittavaa huolellisuutta toimiessaan suojelualueella. Lisäksi 18.4.2014 Lapin Kansa julkaisi maatalous- ja metsätieteiden tohtori Yrjö Norokorven (eläkkeelle jäänyt Metsähallituksen Luontopalveluiden aluepäällikkö) kirjoituksen, jossa väitetään, että yhtiö on ottanut käyttöönsä Tukesin luvalla 200 kiloa painavan kairan vastoin lainvoimaista lupaa (liite 4).

Rikosepäilyistä ja lehtikirjoitteluista huolimatta Tukes kuulutti 11.3.2014 Mawsonin jättämän jatkohakemuksen ja teki päätöksen 26.6.2014. Pyydämme oikeutta tutkimaan, onko Tukes noudattanut hallintolain 6 pykälää.

Kolmanneksi Tukesin olisi pitänyt lukea huolella Mawson Oy:n 19.7.2014 päivätty hakemus. Siinä luetellaan heidän aikaisemmin tekemänsä tutkimukset.

 • geologista havainnointia ja vähäistä näytteenottoa 2010-2012
 • geofysiikan matalalentomittauksia 2010 ja 2013
 • moreenitutkimuksia 2010-2011
 • uranäytteenottoa 2010-2011
 • geofysikaalisia mittauksia (IP, radiometriset) 2011-2012
 • syväkairauksia maanomistajan luvalla keväällä 2012, Kairamaa 1 kaakkois- ja eteläpuolella, 39 reikää / 4.187,8 m
 • syväkairauksia Kairamaa 1 pohjoispuolella joulukuussa 2012 ja tammikuussa 2013, 29 reikää / 2.462,80 m
 • syväkairauksia Kairamaa 1 kaakkoispuolella tammikuussa 2013, 14 reikää / 752,55 m
 • syväkairauksia Kairamaa 3 pohjoispuolella tammikuussa ja helmikuussa 2013, 8 reikää / 756,45 m

 

Luettelosta huomaa, että kaivosyhtiö on syväkairannut useaan otteeseen valtausalueella. Lapin luonnonsuojelupiiri ei valittanut edellisestä (KaivNro 8837) luvasta erityisesti sen vuoksi, ettei siinä ei annettu lupaa syväkairauksiin. Lisäksi toteamme, että koska alueella on havaittu korkeita uraanipitoisuuksia (liite 5) ja syväkairaus tuottaa Natura-arvion (s. 19.) mukaan kivipölyä 500-1000 kg kairattua 100 m kohden, olisi hakemuksen yhteydessä pitänyt jättää myös kaivoslain 13 §:n edellyttämä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma.

Neljänneksi valituksessa ei puhuta kuulutuksen saatteesta vaan itse kuulutuksesta. Sitä ei ollut verkkosivulla 3.4.2014 ja se lisättiin sinne vasta kun huomautimme asiasta. Olemme tallentaneet molemmat asiakirjat verkosta omalle PC:lle (alla kuvaruutukopio hakemistosta ko. kohdasta).

KUVA PUUTTUU

Liitteessä 6 on verkosta 3.4.2014 kopioitu tiedosto, jossa on pelkkä hakemus eikä kuulutusta lainkaan. Verkosta löytyvät pdf-formaatilla tehdyt tiedostot (=asiakirjat) ovat kirjoitussuojatut, joten emme ole voineet poistaa kuulutusta asiakirjan alusta.

Lapin luonnonsuojelupiiri ry:n puolesta Rovaniemellä 10.12.2014

 

Sari Hänninen                                                        Tarja Pasma

puheenjohtaja                                                        sihteeri

 

 

LIITTEET

 

 1. Metsähallituksen tutkintapyyntö poliisille 14.11.2011 koskien Rompaat Natura-aluetta
 2. Metsähallituksen tutkintapyynnön täydennys poliisille 8.10.2012 koskien Mustiaapa-Kaattasjärven Natura-aluetta
 3. Metsähallituksen tutkintapyynnön täydennys poliisille 16.10.2012 koskien hallinnanoikeuden loukkausta
 4. Skannattu juttu Lapin Kansasta 18.4.14 julkaisusta Yrjö Norokorven lehtikirjoituksesta
 5. Mawsonin Press Release 2013 alueen kulta- ja uraanipitoisuuksista
 6. 3.4.2014 Tukesin verkkosivulla ollut asiakirja