Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Kantelu eduskunnan oi­keus­asia­mie­hel­le Tukesista ja TEM:stä

Asia     Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle 18.12.2014

 

Viranomaiset, jota kantelu koskee

  1. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kaivosviranomaisena
  2. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) kaivoslain mukaisena ohjaavana viranomaisena

 

Uusi kaivoslaki 621/2011) tuli voimaan 1.7.2011 ja uuden lain mukaan kaivosviranomaisena toimii Tukes. Saman lain mukaan toiminnan yleinen ohjaus, seuranta ja kehittäminen kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle.

Olemme havainneet vakavia ihmisten oikeusturvaan liittyviä puutteita Tukesin osaamisessa ja päätöksissä. Puutteet ovat niin räikeitä, että TEM ei selvästikään ole varmistanut, että Tukesilla on tarvittavaa osaamista laeissa määriteltyjen tehtävien hoitoon. Pyydämme eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan rikkooko Tukes lakeja ja lisäksi pyydämme tutkimaan, onko Tukesilla lainmukainen ohjeistus arkistoinnissa, asiakirjojen käsittelyssä, luovuttamisessa ja kopioinnissa.

Vaikka useimmista kantelussa esittämistämme asioista on valitettu kyseessä olevan malminetsintä- tai kaivospiiripäätöksen yhteydessä oikeuteen, toivomme, että oikeusasiamies tarkistelee asioita kokonaisuutena ja jatkumona, jotta voidaan arvioida, onko Tukesilla edellytyksiä toimia puolueettomana kaivosviranomaisena, jonka osaamiseen kansalaisten ja järjestöjen pitäisi luottaa.

Osaamisen puute näyttäytyy monin tavoin. Mielestämme Tukes ei tunne mm. hyvää hallintotapaa, lakia asiakirjojen julkisuudesta eikä osaa soveltaa kaivoslain kolmannessa pykälässä lueteltuja muita lakeja päätöksiä tehdessään. Lisäksi Tukesin asenne on selvästi puolueellinen malminetsintä- ja kaivosyhtiöiden hyväksi. Uskomme, että Tukesin osaamaton toiminta rasittaa muita viranomaisia ja oikeusasteita turhaan. Asenteellinen ja osaamaton toiminta ei ole loppujen lopuksi edes malminetsintä- ja kaivosyhtiöiden etu.

 

Väite 1: Tukes ei ole puolueeton ja sillä ei ole tarvittavaa osaamista julkisuuslaista

Oheiset liitteet osoittanevat puutteet. Lyhyt yhteenveto liitteiden sisällöstä:

Liitteet 1-4      Viestienvaihtoa Tukesin kanssa (liite 1): Lapin luonnonsuojelupiirin toiminnanjohta-jan käydessä Tukesin toimistolla 29.8.2013 pyytämässä nähtäväkseen Soklin kaivospiirin hakemusasiakirjat, kaivosyli-insinööri Terho Liikamaa totesi, ettemme sitä tarvitse, koska me valitamme kuitenkin. Asenne osoittaa puolueellisuutta. Lisäksi hän tulkitsee julkisuuslakia niin, että he antavat ne toiminnanjohtajalle nähtäväksi heidän määräämänä aikana, vaikka asiakirjat pitää olla nähtävillä Tukesin toimistolla virka-aikana koko kuulutusajan eikä vasta sitten kun käsittelijä tulee lomalta.

Lisäksi keskustelussa Tukesin ylitarkastaja Ilkka Keskitalon kanssa sai sellaisen vaikutelman, että heillä on ohjeistuksena antaa asiakirjat vasta 2 viikon kuluttua pyytämisestä. Asiakirjapyyntö koski siis Soklin kaivospiiripäätökseen liittyviä asiakirjoja, joka oli tuolloin kuulutettu nähtäväksi. Todettakoon vielä, että verkossa olleesta kuulutusasiakirjasta ei saa selville minkä ajan kuulutus on voimassa eikä liitteenä ole varsinaista kuulutusasiakirjaa (liite 2). Piiri on valittanut 16.9.2013 Rovaniemen hallinto-oikeuteen Tukesin Soklin kaivospiiripäätöksestä (liite 3) ja lähettänyt 18.9.2013 vielä täydennyksen valitukseen (liite 4). Asiasta ei ole tullut vielä oikeuden päätöstä.

Liitteet 5-6      Kaivosyli-insinööri Terho Liikamaan viesteistä (liite 5) näkyy, ettei heillä ole mitään aikomusta selvittää, kairaako AA Sakatti Mining Oy luvatta Natura-alueen alle viistoon. 25.6.2014 Lapin luonnonsuojelupiiri teki 25.6.2014 rikosilmoituksen poliisille AA Sakatti Mining Oy:n viistoon kairauksesta ja siitä, ettei Tukes ryhtynyt toimenpiteisiin kairauksen keskeyttämiseksi (liite 6). Poliisin tutkija Pertti Harju ilmoitti 19.12.14, että selvityksiä on tehty ja tutkinnan johtaja sekä syyttäjä ovat tavanneet ja syyteharkinta tehdään mahdollisesti ensi vuoden alusta.

Liite 7              Viestinvaihtoa (liite 7) 3.4.-19.6.2014 Tukesin ja Lapin ELY-keskuksen kanssa. Viestiketju alkaa huomautuksella kuulutuksen puuttumisesta ja jatkuu pyynnöllä uusia kuulutus. Alussa viesti koskee Mawson Oy:n malminetsinnän jatkohakemusta ML2013:0041. Myöhemmin huomaamme, että myös AA Sakatti Mining Oy:n malminetsintähakemuksista ML2013:97 ja ML2013:0065 puuttuvat kuulutukset. Liitteestä näkyy myös, että ylitarkastaja Ilkka Keskitalo pyytää ympäristöministeriöltä neuvoja Natura-arvionnin luovuttamisesta piirille.

 

Väite 2: Tukes ei osaa soveltaa kaivoslain 3 pykälässä mainittua luonnonsuojelulakia toiminnassaan.

Liitteet 8-11    Hyvä osoitus luonnonsuojelulain osaamattomuudesta koskee Tukesin 20.5.2014 tekemää varauspäätöstä VA2014:0031 (liite 8), jossa varaus tehdään osittain Kevon luonnonpuiston alueelle. Varauspäätöksestä ovat valittaneet Metsähallitus (liite 9), Lapin ELY-keskus (liite 10) ja yhteisvalituksella mm. Utsjoen kunta, alueen palis- ja osakaskunnat ja Saamelaisneuvosto (liite 11). Tiettävästi asiasta ei ole tullut vielä oikeuden päätöstä.

Liitteet 12-13  Hallinto-oikeus on kaksi kertaa palauttanut Tukesille sen AA Sakatti Mining Oy:lle tekemän malminetsinnän jatkopäätöksen ML2012:0036 (liite 16). Rovaniemen hallinto-oikeuden 13.12.2012 tekemässä päätöksessä (liite 12) todetaan palautuksen syynä, että Tukes oli tehnyt päätöksen ilman yhteysviranomaisen eli Lapin ELY-keskuksen Natura-arvionnista antamaa lausuntoa. Tukes teki uuden päätöksen 6.6.2013, josta valittivat Lapin luonnonsuojelupiirin lisäksi myös Lapin ELY-keskus ja Metsähallitus. Myös edellisestä päätöksestä valittivat kaikki kolme tahoa. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus palautti 15.12.2014 tekemällään päätöksellä asian jälleen Tukesille (liite 13). Tällä kertaa palauttamisen syynä oli, että Tukes oli tehnyt päätöksen ennakoivasti kolmelle vuodelle, vaikka Natura-selvitys oli tehty vasta ensimmäisen vuoden aikana tehtäville kairauspisteille.

 

Väite 3: Tukes ei perustele päätöksiään tarpeeksi ja määräykset ovat liian tulkinnanvaraisia

Liitteet 14-17  Sekä hallinto- että kaivoslaki velvoittavat viranomaista perustelemaan päätöksensä. Olemme valittaneet Tukesin 26.6.14 tekemästä päätöksistä ML2013:0041 (Tukesin päätös liite 14, piirin valitus liite 15) ja Tukesin 6.6.2014 tekemästä päätöksestä ML2012:0036 (päätös liite 16, valitus liite 17, josta PSHAO päätös 15.12.14 liite 13) kaivoslain 61 pykälän 3-kohdan perusteella, jossa jatkoluvan saamisen edellytyksenä on, että luvanhaltija on noudattanut kaivoslaissa säädettyjä velvollisuuksia samoin kuin lupamääräyksiä. Tukes ei ole vastineissaan perustellut heidän näkemystään, miten 61 §:n 3-kohta on heidän mielestään täyttynyt (vastineet ovat vain paperisena, joten niistä lähetetään kopiot teille myöhemmin, mikäli katsotte tarpeelliseksi tai pyydämme ne sähköisinä Tukesilta).

Kaivoslain 51 pykälässä on lueteltu, mitä määräyksiä malminetsintäluvassa pitää antaa. Hallituksen esityksessä eduskunnalle (273/2009) kaivoslaiksi 51 pykälän 11-kohdasta todetaan seuraavaa: ”Lisäksi kaivosviranomainen voisi 2 momentin 11 kohdan nojalla antaa täydentäviä lupamääräyksiä muista yleisen ja yksityisen edun kannalta välttämättömistä ja luvan edellytysten toteuttamiseen liittyvistä seikoista, esimerkiksi luonnonsuojelulain velvoitteiden huomioon ottamisesta, yksityistielaissa tarkoitetun yksityisen tien huomioon ottamisesta tai maastossa liikkumisesta, esimerkiksi moottoriajoneuvon käyttämisestä alueella. Moottoriajoneuvolla liikkuminen malminetsintäalueella edellyttää lupamääräyksiä erityisesti kohteissa, joissa liikkuminen on rajoitettu. Tällaisia kohteita ovat metsätalousmaalla muun muassa arvokkaat kasvi- ja linnustokohteet.” Tukes ei anna päätöksissään selkeitä määräyksiä esimerkiksi moottoriajoneuvolla liikkumiseen eikä ota muutenkaan antamissaan lupamääräyksissä tarpeeksi huomioon ympäristöviranomaisten ja mm. alueen paliskunnan lausuntoja (ks. myös väite 4). 15.12.2014 antamassaan päätöksessä myös Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kiinnittänyt asiaan huomiota (liite 13).

 

Väite 4: Tukes ei kykene erottamaan kaivosviranomaisen ja luonnonsuojeluviranomaisten (Metsähallitus ja ELY-keskus) vastuualueita toisistaan. Tukesilla ei ole tarvittavaa osaamista biologiasta eikä tarvittavaa aineistoa mm. laji- ja luontotyyppiesiintymistä käytössään, jotta sillä olisi valmiutta antaa alla olevia lausuntoja. Oheiset lausunnot eivät ole meillä sähköisinä, siksi lausunnoista on skannattu vain ko. kohdat.

Liitteet 18-21  Tukes toteaa 18.7.2013 antamassaan lausunnossaan (liite 18, lausunto koskee Tukesin 6.6.2013 antamaa päätöstä ML2012:0036) sivulla 4 seuraavaa: ”Sallittujen tutkimusmenetelmien ei voi edes teoriassa olettaa vaarantavan alueen hyönteisiä tai kymmenpiikkejä”. Vastineessamme ilmoitamme kahden hyönteistutkijan toteamuksen, että näin ei voi sanoa, koska sitä ei ole tutkittu ja he antoivat pari esimerkkiä, joissa uhanalainen hyönteispopulaatio voi tuhoutua.

Tukes toteaa 10.10.2013 antamassaan lausunnossaan (liite 19, lausunto koskee Tukesin 6.6.2013 antamaa päätöstä ML2012:0036) sivulla 3 seuraavaa: ”Tukes on arvioinut tehdyn Natura-arvioinnin riittäväksi päätöksen tekemisen perusteeksi ja hankkinut täydentävää tietoa tekemällä useita maastokäyntejä malminetsintä-alueella”.

Tukes toteaa 12.11.2014 antamassaan lausunnossaan (liite 20, lausunto koskee Tukesin 26.6.14 antamaa päätöstä ML2013:0041) sivulla 2 seuraavaa: ”Tukes on hankkinut asiassa lisäselvityksiä tekemällä malminetsintäalueella useita maasto-käyntejä. … Tukesin tietojen mukaan suoritetut tutkimukset eivät ole muuttaneet tai vahingoittaneet Mustiaapa-Kaattasjärven Natura-alueen luonnetta tai suojeluperusteita.” Ohessa 8.12.2014 antamamme vastaselitys (liite 21) Tukesin lausuntoon jossa on liitteenä mm. Metsähallituksen tekemät luonnonsuojelulakiin perustuvat rikosilmoitukset (liitteet 22, 23 ja 24). Kemi-Tornion käräjäoikeuden kanslia ilmoitti 19.12.2014, että päätös luonnonsuojelurikossyytteestä annetaan 31.12.2014 kello 14.00.

 

Mikäli jokin asiaa selventävä liite jäi pois, toimitamme mielellämme pyynnöstänne lisätietoa asiasta.

Lapin luonnonsuojelupiiri ry:n puolesta

 

Sari Hänninen                                         Tarja Pasma

puheenjohtaja                                         sihteeri

 

 

LIITTEET

 

1)                           Viestinvaihtoa Liikamaan kanssa elo 2013

2)                           Soklikuulutus 16.1.2013

3)                           Valitus Tukesin Sokli-päätöksestä

4)                           Täydennys 16.9.13 Sokli-valitukseen

5)                           Viestinvaihtoa viranom kanssa joulu 2013-touko 2014

6)                           Rikosilmoitus poliisille kairauksesta ilman lupaa

7)                           Viestinvaihtoa Tukesin ja ELY-keskuksen kanssa

8)                           VA20140031_nettipaatos

9)                           Metsähallituksen valitus Kevosta

10)                       ELY-valitus Kevon varauspaatos toukokuu2014

11)                       Valitus 12.6.2014 – varauslupa Kevo saame

12)                       RoHAOn päätös 13.12.12 Viiankiaapavalitukseen

13)                       PSHAO PAATOS 15.12.2014

14)                       Tukes ML20130041_paatos 26.6.2014

15)                       Valitus jatkopäätöksestä ML2013.0041

16)                       ML2012_0036_Päätös_allekirjoitettu20130606

17)                       LLSP valitus Viiankiaavan jatkoluvasta 26.6.2013

18)                       Tukes lausunto 18.7.13 s 4

19)                       Tukes lausunto 10.10.13 s 3

20)                       Tukes lausunto 12.11.14 s 2

21)                       Vastaselitys Tukesin lausunnosta

22)                       Tutkintapyyntö 14112011 Romppaat (1)

23)                       Tutkintapyynnön täydennys 08102012 MustiKaattas

24)                       Tutkintapyynnön täydennys 161012 hallinta