Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Vastaselitys KHO:een koskien Tukesin ja Yaran vastineita

Viite Korkeimman hallinto-oikeuden vastaselityspyyntö 15.9.2015 diaarinro 1399/1/15

Asia Vastaselitys Tukesin ja Yara Suomi Oy:n (Hakija) vastineisiin

Valitettavasti aikamme ei riittänyt vastineiden kovin syvälliseen analyysiin, mutta haluamme todeta vain muutaman asian.

Kaivospiiristä täytyy erottaa pois niobimalmio, koska vanhan kaivoslain 40 §:n mukaan kaivosoikeuden haltija saa käyttää hyväkseen kaikki kaivospiirissä tavatut kaivoskivennäiset sekä muutkin aineet jalostustyön tarkoituksenmukaista toimittamista varten. Lisäksi kaivoslain 47 §:n mukaan kaivosoikeuden haltijan ei saa tuhlata kaivoskivennäisten hyväksi käyttämistä. Tämän vuoksi tulee niobimalmio ehdottomasti poistaa kaivospiiristä. Eikä mitään lupia saa myöntää ennen kuin on selvitetty, miten säteilevät mineraalit käyttäytyvät rikastusprosessissa.

Radioaktiivisia aineita koskevassa kohdassa Hakija vetoaa, että perustilaselvityksen mukaan Soklin alueen ympäristönäytteiden radioaktiivisuuspitoisuudet vastaavat muun Lapin pitoisuuksia. Ainoastaan malmin ja vanhan rikastushiekan pitoisuudet olivat normaalia taustasäteilyä korkeampia. Ihmettelemme, onko normaalilla taustasäteilyarvoilla tarkoitus hämätä tietämättömiä vai eikö vastineen laatijakaan ymmärrä, mikä ero on koskemattoman maan säteilyarvoilla verrattuna murskatun malmion säteilyarvoihin? Etenkin kun korkeasti säteilevää malmiota käsitellään ja kasataan samaan paikkaan vuosia ja sitä leviää mm. vesistöihin ja se todennäköisesti kertyy myös sedimentteihin.

Hakijan mielestä porojen liikkuminen pohjois-eteläsuuntaisesti on turvattu kun avolouhokset avataan vaiheittain ja eri alueiden väliin jää 1,5 km leveä vapaa alue. On vaikea kuvitella, että kukaan haluaa syödä sellaisen poron lihaa, joka on laiduntanut kaivosalueella, jossa on todettu korkeita säteilyarvoja ja jossa on vaara saada kemiallisia myrkkyjä.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ilmoitti 8.9.2015 Savukoskella pidetyssä tarkastuksessa, että ympäristö- ja vesitalouslupakäsittelyssä ei oteta huomioon tieasioita vaan kuljetusten vaikutukset on selvitettävä alueiden käytön yhteydessä. Siksi kaivospiiriä ei voi määrätä ennen kuin alueiden käyttö on tarkoin selvillä ja kaikki myöhemmin ilmenneiden muutosten vaikutukset on selvitetty. Polttolaitoksen puuraaka-aineen hankinta-alueet täytyy olla tiedossa. Koska mikäli puu otetaan lähialueelta, lisää tämä entisestään porotalouden ahdinkoa. Tiekuljetusten vaikutukset on selvitettävä laajemmalta kuin Hakijan esittämältä Martti-Sokli -väliltä.

Rovaniemellä 7.10.2015

Lapin Luonnonsuojelupiiri ry:n puolesta

Tuomi-Tuulia Ervasti Tarja Pasma

puheenjohtaja sihteeri