Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Vastaselitys MMM:n, Lapin ELY-keskuksen ja ELY-keskuksen SOVA-vi­ran­omais­ten lausuntoihin

Viite       KHO:n vastaselityspyyntö 16.3.2016 Dnro 0171/1/16

 

Asia        Vastaselitys Maa- ja metsätalousministeriön, Lapin ELY-keskuksen ja Lapin ELY-keskuksen SOVA-viranomaisten lausuntoihin

Selvitys tiedoksisaannista

Korkeimman oikeuden saantitodistuksella lähettämä lausuntopyyntö on haettu postista 6.4.2016, joten aikaa antaa vastaselitys on 27.4.2016 saakka.

 

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) lausunto

Ympäristöselostuksesta

MMM väite (s. 2), että ”tulvariskien hallintasuunnitelmaehdotusta laadittaessa tulvaryhmä on valinnut ympäristöselostuksessa käsitellyistä säännöstelyvaihtoehdoista tarkasteltavaksi ainoastaan hankekokonaisuutta 1 vastaavan vaihtoehdon” ei pidä paikkansa. Tulvatyöryhmä nimesi toimenpiteeksi ”Tulvavesien pidättäminen vesistöalueella uudella säännöstelyaltaalla” juuri siksi, ettei haluttu nimetä tarkkaa aluetta, jottei Kemihaaran alueelle tarvitse tehdä Natura-arviointia ennen suunnitelman valmistumista. Tämä todetaan myös 30.10.2014 päivätyssä Lapin ELY-keskuksen muistiossa sivulla 3 toisessa kappaleessa.

MMM tulisi osoittaa, missä kohdin suunnitelmaa tai tulvatyöryhmän pöytäkirjoista tulvatyöryhmä on valinnut Kemihaaran altaan ainoaksi hankevaihtoehdoksi. Esimerkiksi viimeisessäkin pöytäkirjassa (sähköpostikokous 20.-25.11.2015) puhutaan edelleen vain ”Tulvavesien pidättäminen vesistöalueella uudella säännöstelyaltaalla/-altailla”. Toki me kaikki käytännössä tiedämme, että tavoitteena on ollut alun pitäen Kemihaaran allas.

 

Ympäristöselostuksen huomioon ottaminen suunnitelmassa

Ministeriö viittaa (s. 2) perusteluissaan suunnitelman lukuihin 9.1 – 9.3. Tähän toteamme, että lukujen 9.1 – 9.2 taulukoissa käytetty Kemihaaran allas on vain esimerkkinä. Em. luvuissa on käsitelty myös muita vaihtoehtoisia toimenpiteitä, joita ei ole valittu lopullisiin toimenpiteisiin mukaan. Luvussa 9.3 on lueteltu valitut toimenpiteet, mutta siinä ei käsitellä mitenkään sitä, miten ”tulvavesien pidättäminen vesistöalueella uudella säännöstelyaltaalla” on otettu ympäristöselostuksessa huomioon.

MMM viittaa myös suunnitelman lukuun 10. (Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi ja niiden vaikutukset). Tähän toteamme, että luvussa 10.2.3 (Tulvavesien pidättäminen vesistöalueella uudella säännöstelyaltaalla) todetaan myös säännöstelyaltaan yhteensopivuus vesienhoidon ympäristötavoitteiden kanssa erittäin kielteiseksi (taulukko 41). Edellä mainituissa luvuissa ei kerrota, miksi tästä kielteisestä vaikutuksesta huolimatta on säännöstelyallas otettu vielä toimenpiteisiin mukaan ja miten suunnitelma voi täyttää vesienhoidon hyvän tilan tavoitteet. Ympäristöselostusta ei ole otettu huomioon tulvatyöryhmän päätöksenteossa.

Lisäksi toteamme, että MMM kuvaa lausunnossaan vain, miten suunnitelmassa on ympäristöselostus mainittu, mutta lausunto ei kerro miten ministeriö on ottanut päätöksessään ympäristöselostuksessa selvästi ilmenevät kielteiset vaikutukset huomioon hyväksyessään suunnitelman. Katsomme, että MMM olisi pitänyt olla viimeinen portinvartija laillisuuden tarkastelussa.

 

Natura-arviointi

MMM kertoo, että Natura-arviointi Kemihaaran altaan aluevarauksesta on valmistunut 15.12.2015. Tulvatyöryhmä ei ole käsitellyt Natura-arviointia eikä siitä yhteysviranomaisen antamaa lausuntoa mitenkään, joten sitä ei ole voitu ottaa huomioon kun on hyväksytty Kemijoen vesistön tulvariskien hallintasuunnitelma.

Alla 15.4.2016 otettu kuvaruutukopio verkko-osoitteesta http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Tulviin_varautuminen/Tulvariskien_hallinta/Tulvariskien_hallinnan_suunnittelu/Tulvariskien_hallintasuunnitelmat/Kemijoen_vesistoalueen_tulvariskien_hall%2829318%29. Siinä ei näy Natura-arviointia liitteenä.

Kuvaruutukopio verkkosivulta, jossa luetellaan Kemijoen vesistön tulvariskien hallintasuunnitelman ajalle 2016-2021 asiakirjaluettelo

Natura-arvioinnin valmistumisesta ei kerrota myöskään Lapin ELY-keskuksen kuulutuksessa (kuulutuksessa ei ole päivämäärää). Siinä todetaan vain seuraavaa:

 Nähtävillä olevat asiakirjat

Tulvariskien hallintasuunnitelmat ja niihin sisältyvät ympäristöselostukset ovat nähtävillä 18.12.2015–18.1.2016 vesistöalueiden kunnissa (liite 1) kunnanvirastojen aukioloaikoina ja Lapin ELY-keskuksen kirjaamossa, Hallituskatu 3 B, Rovaniemi. Kaikki maa- ja metsätalousministeriön hyväksymät tulvariskien hallinta-suunnitelmat on sähköisesti saatavilla osoitteessa: www.ymparisto.fi/vaikutavesiin. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta.

 

Tiedoksi vielä, että Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry (ent. Lapin luonnonsuojelupiiri ry) on valittanut Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen Lapin maakunnan yhteistyöryhmän tekemästä päätöksestä (liite 1). Perusteluina tekemässämme valituksessa on mm. seuraavaa: ”Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa 2015-2016 sivulla 7-8 luvussa 2.5 (Tulvariskien hallinta ja säätövoiman tuotanto Kemijoella) aiotaan panna toimeen vasta ehdotusvaiheessa oleva Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma vuosille 2016-2021.”

 

Valtakunnallinen yhdenmukaisuus ja yhteensovittaminen vesienhoidon tavoitteiden kanssa

Jotta yhdenmukainen kohtelu voidaan todeta, olisi pitänyt verrata eri suunnitelmia keskenään eikä vain luetella asiaa käsitteleviä lakipykäliä.

MMM toteaa (s. 6), että ”haitallisten vaikutusten suuruuden vuoksi on myös mahdollista, että ympäristötavoitteista joudutaan hankkeen toteuttamiseksi poikkeamaan”. Kun käytettävissä on muitakin keinoja harvinaisten tulvien (1/100 a) tulvariskin vähentämiseksi kuin sääntelyallas, niin tekoallas on turhan järeä keino kun katsotaan sen vesistövaikutuksia, jotka tiedetään Vuotos-selvitysten vuoksi jo melko hyvin.

MMM viittaa lausunnossaan (s. 6) moniin suunnitelman lukuihin, mutta missään niissä ei todeta miten tulvariskilain 12 § edellytykset toteutuvat. Päinvastoin, esimerkiksi ministeriön lausunnossa mainitussa luvussa 9.4 (Vesienhoidon tavoitteiden huomiointi) taulukossa 29. on todettu, että toimenpiteellä ”tulvavesien pidättäminen vesistöalueella uudella säännöstelyaltaalla” on erittäin kielteinen vaikutus vesienhoidon ympäristötavoitteisiin. MMM olisi pitänyt arvioida tulvatyöryhmän hyväksymää tulvariskien hallintasuunnitelmaa tulvariski- ja vesienhoitolain perusteella.

 

Lapin ELY-keskuksen 10.3.2016 antama lausunto

Lapin ELY-keskuksen lausunnossa viitataan 22.9.2014 pidettyyn neuvotteluun, jossa olisi todettu, että tarvetta Ruotsin kuulemiselle Kemijoen tulvariskisuunnitelmasta ei ole. Liitteenä on arkistokappale em. neuvottelusta eikä siinä mainita mitään Ruotsista.

Koska Vaasan hallinto-oikeus on aikoinaan Vuotos-päätöksen yhteydessä katsonut, että vaikutukset ulottuisivat Perämerellä Ruotsin rannikolle saakka, olisi arvio siitä, haluaako Ruotsin ympäristöviranomaiset lausua asiasta jotain pitänyt jättää heille itselleen.

Varaamme itsellemme oikeuden täydentää valitustamme myös jatkossa.

 

Rovaniemellä 21.4.2016

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n puolesta

 

Seppo Aikio                                                       Tarja Pasma

puheenjohtaja                                                  sihteeri

 

 

LIITE

4.12.2014 piirin valitus Lapin maakunnan yhteistyöryhmän 6.10.2014 tekemästä päätöksestä pykälästä 63