Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Vireillepano Lapin ELY-keskukselle Kittilän kaivoksen tuo­tan­to­mää­ris­tä

Lapin ELY-keskus

Ympäristösuojelulain 186 §:n mukainen vireillepano Kittilän kaivoksen tuotanto-määristä

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry vaatii ympäristösuojelulain 186 pykälään perustuen, että Lapin ELY-keskus valvoo, että Kittilän Suurikuusikon kaivoksen tuotantomäärät ovat voimassa olevan ympäristöluvan mukaisia. Voimassa oleva lupa mahdollistaa 1,1 miljoonan tonnin tuotantomäärän.

Agnico Eagle Finland Oy on jättänyt Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen lisätä tuotantoaan 1,6 miljoonaan tonniin. Sekä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto että Vaasan hallinto-oikeus ovat hylänneet yhtiön hakemuksen lisätä tuotantoa valituksista huolimatta.

Lapin ELY-keskuksen 17.6.2015 antamassa lausunnossa LAPELY/2302/2015 todetaan seuraavaa: ”Lapin ELY-keskus katsoo, että ottaen huomioon kaivosyhtiön jo toteuttamat tai aloittamat ympäristöluvan nro 72/201371 mukaiset ympäristön tilan parantamiseen ja päästöjen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet sekä vireillä olevan lupapäätöksen lupakäsittelytilanteen, ei ole estettä malmin louhinta määrän kasvattamisesta 1,5 miljoonaan tonniin vuodessa vuonna 2015 kaivosyhtiön esityksen mukaisesti.” ELY-keskuksen antama myönteinen lausunto tuotantomäärän kasvattamiseen on ehkä yhtiössä käsitetty lupana lisätä tuotantomääriä. Valvovan viranomaisen ei pitäisi hyväksytä lievennyksiä kesken lupaprosessin vaan sen tulisi tiukasti valvoa, että voimassa olevia lupaehtoja noudatetaan.

Kaivosalueen NP3-altaalla todettiin vuoto syksyllä 2015. Kaivosyhtiön laatiman analyysin mukaan altaan pohjalla todetut reiät ovat voineet olla NP3-altaan pohjassa jo ennen vuotamista ja niiden tarkkaa syytä ei tiedetä, mutta vedenpaine on saanut aikaan piping-ilmiön. On perusteltua olettaa, että lisääntynyt veden määrä on johtunut tuotantomäärien kasvattamisesta yli voimassa olevan luvan.

Lisäksi kuivanapitovesien määrä saa olla enintään 5 % Seurujoen virtaamasta ja tiettävästi ne ovat ylittyneet vuonna 2015 useaan otteeseen ja myös vuoden 2016 alussa. Oletuksemme on, että virtaaman ylitys johtuu tuotantomäärän kasvusta.

Vaadimme, että ELY-keskus valvoo, ettei kaivosyhtiö ole lisännyt tuotantomääriä ja mikäli se on sitä jo lisännyt, sen tulee vähentää tuotantoa voimassa olevan luvan mukaiseksi. Kuivatus- ja prosessivesien määrä ja puhdistus eivät ole tuotannon laajentamisen mahdollistavalla tasolla.

ELY-keskuksen on myös määrättävä tarpeeksi suuri uhkasakko, jos voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksiä rikotaan.

Rovaniemellä 17.5.2016

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n puolesta

Seppo Aikio Tarja Pasma

puheenjohtaja sihteeri

NÄMÄ ASIAKIRJAT AUTTAVAT HAHMOTTAMAAN TAPAHTUNUTTA

Lapin ELY-keskuksen 17.6.2015 lausunto LAPELY/2302/2015 Agnico Eagle Finland Oy:n esityksestä vuoden 2015 ennustetusta tuotantomäärästä vuonna 2015

Agnico Eagle Finland Oy:n analyysi Kittikän kaivoksen syksyllä 2015 tapahtuneen rikastushiekka-altaan pohjan vuodon syistä