Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Lausuma Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Sakatin lähettämästä asianajolaskusta

Viite Lähetteenne 30.5.2016 2206/16, 01652/15/7203; Tukesin päätös 28.10.2015 ML2012:0036

Asia Lausumamme AA Sakatti Mining Oy:n lähettämään asianajolaskuun

Kiitämme saamastamme jatkoajasta antaa lausuma. Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelta sähköpostitse saamamme lisätiedon mukaan 17.5.2016 päivätty Boreniuksen lasku AA Sakatti Mining Oy:lle liittyy AA Sakatti Maining Oy:n 2.3.2016 päivättyyn vastineeseen, jonka on laatinut asianajaja Casper Herler Asianajotoimisto Borenius Oy:stä.

Vastineen sivulla 11 luvussa 4 (Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus) AA Sakatti Mining vaatii oikeudenkäyntikulujen korvaamista joko kokonaan tai osaksi. Perusteluina mainitaan, että Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry perustaa valituksensa Natura-alueelle väitetyistä vaikutuksista eikä ota huomioon, että ELY-keskus ja Metsähallitus ovat katsoneet, että malminetsintä ei vaaranna alueen suojeluarvoja.

Lapin piirin lausuma asiaan

Metsähallitus ja ELY-keskus antavat lausuntonsa luonnonsuojelulain Natura-pykälien perusteella. Valituksemme ei perustu ainoastaan väitteeseemme, että monivuotisesta malminetsinnästä ei voida varmuudella sanoa, etteikö se vaikuttaisi alueen koskemattomuuteen ja eheyteen pitkällä aikavälillä.

Muita valituksen perusteluita ovat mm. seuraavat

Kairauksen yhteydessä käytettävä mineraaliöljytisle ja etyksoloitu alkoholi voivat pilata pohja- ja pintavesiä. Asiaa ei ole luotettavalla tavalla käsitelty Natura-arvioinnissa eikä lausunnoissa.
KaivosL 61 §: jatkolupaa ei voi myöntää, jos kaivoslakia tai lupamääräyksiä on rikottu. Vuosina 2011-2012 yhtiö on syväkairannut sulan maan aikana ja piiri katsoo, että yhtiö on rikkonut aikaisempia TEM:n ja YM:n myöntämien lupien lupamääräyksiä. Lisäksi ennen kautta 2012-2013 yhtiö ei ole lupamääräysten mukaisesti raportoinut etsinnöistä.
KaivosL 173 §: malminetsintäalueen rajat luetaan pystysuoraan. Yhtiö on kairannut maanomistajan luvalla Natura -alueen rajalla 25 syväkairausreikää suojelualueen alle. Piirin mielestä yhtiöllä olisi pitänyt olla malminetsintälupa kairaustoimintaan. Lisäksi yhtiö on ensin väittänyt viranomaisille ja piirille kairanneensa vain yhden reiän.

Valituksellamme on laajempaa merkitystä, koska haemme valituksellamme oikeuden tulkintaa uuden kaivoslain soveltamiseen käytännössä.

Suomi on sitoutunut kansainväliseen ns. Århusin yleissopimukseen (Tasavallan presidentin asetus 122/2004). Sen mukaan yleisöllä on oikeus muutoksenhakuun eivätkä ne saa olla niin kalliita, että se olisi esteenä menettelyyn osallistumiselle. AA Sakatti Mining Oy:n vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta edes osittain uhkaa kansalaisjärjestön oikeusturvaa ja toimintamahdollisuuksia. Vuoden alusta tehdyt oikeudenkäyntimaksujen korotukset ovat jo vaikeuttamassa huomattavasti piirin mahdollisuuksia hakea muutosta oikeusteitse.

Varaamme itsellemme oikeuden täydentää lausuntoamme myös jatkossa.

Rovaniemellä 15.6.2016

Lapin Luonnonsuojelupiiri ry:n puolesta

Seppo Aikio Tarja Pasma

puheenjohtaja sihteeri