Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Mielipide Hannukaisen kai­vos­pii­ri­ha­ke­muk­ses­ta

Viite Tukesin kuulutus 5.4.2016, KaivNro K8126

Asia Mielipide Hannukainen Mining Oy:n kaivospiirihakemuksesta

Valitettavasti piirillä ei ole resursseja syventyä hakemukseen liitteineen kovin perinpohjaisesti, mutta ohessa muutamia havaintoja kaivospiirihakemuksesta.

Hannukainen Mining Oy:n tulee jättää uuden kaivoslain mukainen hakemus

Tukesin kuulutuksessa kerrotaan, että Northland Mines Oy on jättänyt kaivospiirihakemuksen TEM:lle 22.12.2010. Yhtiö on päivittänyt hakemusta 28.3.2013 ja Tukes on kuuluttanut päivitetyn kaivospiirihakemuksen 29.11.2013.

17.12.2015 jätetyssä hakemuksessa kerrotaan, että liitteessä 2 kerrotaan kaivospiirien erot rajauksessa sekä liitteessä 4 valtauksista ja malminetsintälupahakemuksista. Liitteessä 2 kerrotaan vain 29.11.2013 kuulutetut rajat eikä ensimmäisen hakemuksen rajoja. Lisäksi kartasta ei pääse varmuuteen onko vihreät rajat laajennusta vai poistettavia kohtia. Liitteessä 4 on vain kartta valtauksista, mutta ei valtausten myöntämisaikoja.

20.8.2015 Norhland Mines Oy:n konkurssipesän valtausalueet on siirretty Hannukainen Mining Oy:lle. 5.4.2016 annetussa kuulutuksessa kerrotaan, että tämän jälkeen on mm. kaivospiirin rajoja ja käyttösuunnitelmaa muutettu. Missään ei kerrota mitkä kaivoslain pykälät mahdollistavat, että näin paljon muutettu kaivospiirihakemus menee vanhan kaivoslain mukaan.

Katsomme, että 17.12.2015 jätetty päivitetty kaivospiirihakemus on uusi hakemus ja sitä koskevat uuden kaivoslain määräykset kaivosluvalle. TEM:lle jätetyn hakemuksen päivämäärä (22.12.2010) panee epäilemään, että on jätetty puutteellinen kaivospiirihakemus kiireellä, jotta luvasta päätettäessä noudatettaisiin vanhaa kaivoslakia.

Kaivospiirin laajuus ja puutteelliset selvitykset

Kaivospiirialue on liian pieni. Kaivospiiri tulee määrätä niin suureksi, että mm. pöly- ja meluvaikutukset jäävät kaivospiirin sisälle, jotta alueen maanomistajat ovat oikeutettuja saamaan korvauksen menetyksistään.

Julkisuudessa on kerrottu, että nykyinen kaivosyhtiö ei tule noudattamaan tehtyä YVA-selvitystä suojavyöhykkeiden osalta vaan se rakentaa suojavallit kaivospiirin ympärille. Kuulutuksen liitteenä olevissa kartoissa ei näy suojavalleja. Niistä ei ole tehty YVA-selvitystä, joten kaivospiiriä ei voi määrätä ennen kuin tiedetään niiden vaikutusten laajuus.

Uraania ei ole tarpeeksi otettu huomioon

Mm. liitteessä 10 luvussa 2 (Selvitys toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei kaivostoiminnassa harjoiteta ilmeistä kaivosmineraalien tuhlausta taikka kaivoksen mahdollista tulevaa käyttöä, louhintatyötä ei vaaranneta tai vaikeuteta) ei mainita uraania lainkaan, vaikka sitä esiintyy paikoin WHO:n pitoisuusrajan ylittävinä arvoina (liite 7, ELY-keskuksen lausunto, sivu 30). Ennen kuin myönnetään mitään lupia pitää ehdottomasti selvittää, miten uraanin läsnäolo malmiossa vaikuttaa prosessiin ja onko sitä niin paljon, että se on pakko tai kannattavaa erottaa malmiosta. Samaten, mitkä ovat sen säteily- ja kemialliset vaikutukset sivukivikasoissa.

Kaivoshanke ei ole voimassa olevien kaavojen mukainen

Kaivos tulisi tuhoamaan yhden Tornion-Muonionjoen vesistöalueen arvokkaimmista vaelluskalojen (mm. meritaimenen) kutualueista. Tällä on vakavat seuraukset Tornion-Muonionjoen kalanpoikastuotantoon. Kaivoshanke ei täten täytä Tunturi-Lapin maakuntakaavan kaavamerkintöjä. Kaivospiiri ei ole myöskään Ylläksen osayleiskaavan mukainen, joten kaivospiirihakemusta ei voi myöntää ennen kuin kaava-asiat ovat kunnossa.

Muut hakemuksen ja kuulutuksen puutteet

Hakemuksessa ja kuulutuksessa ei kerrota milloin alueen valtaukset on tehty, joten jää epäselväksi, onko kaivospiirihakemus jätetty ajoissa.
Hakemuksessa ei ole liitteenä myöskään vanhan kaivoslain 23 § 7-kohdan edellyttämää kunnan lausuntoa.
Hakemuksessa ei kerrota mikä YVA-selvityksessä esitellyistä vaihtoehdoista on valittu ja miten YVA-selvitys on vaikuttanut vaihtoehdon valintaan (vanha KaivosL 23 a §).
Apualueeksi ei ole merkitty purkuputkea Muonionjokeen.

Kaivoksen vaikutukset alueen kehittämiseen

Tuleva kaivostoiminta todennäköisesti tuhoaisi ainakin osittain Kolarin luontomatkailun nykyisessä muodossa. Kaivoksen toiminta-ajaksi on arvioitu 17-25 vuotta. Ei ole mitenkään perusteltua, että kaivoksen verrattain lyhyt toiminta-aika hävittäisi matkailun työpaikat, jotka ovat kuitenkin kestävämpiä niin aluetaloudellisesti kuin ympäristöllisestikin. Vaikutukset alueen poro- ja keruutalouteen olisivat myös erittäin kielteiset. Poronhoitolain mukaiset neuvottelut olisi pitänyt käydä ennen kuin kaivospiirihakemus kuulutettiin.

Lisäksi kaivostoimintaa ei kuitenkaan aloiteta lähitulevaisuudessa malmin markkinatilanteen vuoksi. Tämä johtaa siihen, että matkailualan investointeja ei tehtäisi alueella lainkaan odotellessa tuleeko kaivosta vai ei. Tilanne on kestämätön alueen olemassa oleville yrittäjille.

Hankkeen vaikutusalueella olevat tahot

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n sääntöjen mukaan piirin toimialue on Lapin maakunta, joten katsomme, että olemme hankkeen vaikutusalueella oleva taho.

Rovaniemellä 23.6.2016

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri ry:n puolesta

Seppo Aikio Tarja Pasma

puheenjohtaja sihteeri