Saavutettavuustyökalut

Suomen luonnonsuojeluliitto SLL Lapin piiri

Lappi
Navigaatio päälle/pois

Muistutus AA Sakatti Mining oy:n Kuusivaaran mal­mi­net­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­ses­ta

Tukes kaivosasiat Muistutus 27.9.2018
kaivosasiat@tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi

Malminetsintälupahakemus:
Hakija: AA Sakatti Mining Oy
Lupa-alueen nimi: Kuusivaara
Lupatunnus: ML2018:0070
Alueen sijainti ja koko: Sodankylä, 609,47 ha.

Muistutus AA Sakatti Mining oy:n Kuusivaaran malminetsintälupahakemuksesta

AA Sakatti Mining on hakenut Viiankiaavan luonnonsuojelualueen ja Natura-alueen välittömästä läheisyydestä laajalle alueelle malminetsintälupaa, joka koskee myös syväkairausta. Hakija etsii alueelta nikkeliä, kuparia ja jalometalleja. Hakemus on jatkoa alueella aiemmin olleille valtauksille.

1. Aikaisemmat vahingot
Aikaisempi malminetsintätoiminta on aiheuttanut kohtuuttomia ja ilmeisen laittomia haittoja, joita ei ole korjattu eikä korvattu, mikä on riittävä peruste malminetsintäluvan epäämiselle.
Yhtiön malminetsintä on äskettäin aiheuttanut kymmeniä öljyvuotoja, joista osa myös luonnonsuojelualueilla mukaan lukien Viiankiaavan soidensuojelu- ja Natura-alueella. Suojelualueelta löytyy yhtiön ilmoituksen mukaan kuusi kunnostettavaa kohdetta, lisäksi suojelualueen ulkopuolella on saman verran kunnostettavia alueita. http://finland.angloamerican.com/media/Tiedote%20asiantuntijatutkimuksista?sc_lang=fi-FI
Yhtiö ilmoittaa tekevänsä PIMA-selvityksen ja selvitettyjen kohteiden kunnostuksen yhteistyössä viranomaisten kanssa. Koska asia on vielä kesken, katsomme että tässä tilanteessa uusien lupien myöntäminen ei ole mahdollista. Ely-keskuksen kuulutuksesta ilmenee, että PIMA-selvitys koskee sekä pilaantuneen maaperän että pohjaveden kunnostusta https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/270301/LAPPI_Kuulutus_AA_Sakatti_Mining_Oy_21.9.2018.pdf/36f095e0-ec51-4633-8b54-356858ce543f

2. Syväkairaus edellyttää ympäristölupaa

Syväkairausten ympäristöriskit ovat huomattavat. Toiminta edellyttää välttämättä ympäristölupaa. Kyseessä on poikkeuksellisen laajamittainen ja syvälle ulottuva kairaus poikkeuksellisen rikkaassa sulfidimetallimalmiossa. Huomioiden toiminnan laajuus, on ilmeistä, että ympäristövaikutukset ovat merkittäviä toisin kuin hakemuksessa väitetään. Aikaisempi toiminta on jo aiheuttanut merkittäviä ympäristövaikutuksia, niin maaperä kuin pohjavesialueita on pilaantunut.

Toiminta tulisi pilaamaan pinta- ja pohjavesiä sekä maaperää. Kaikki maa- ja kallioperän vesi on lailla suojeltua pohjavettä. Maaperän ja pohjaveden pilaaminen on ehdottomasti kielletty ympäristösuojelulaissa. Pintavesien pilaamista valvotaan ympäristölaatunormeilla.

Pohjavesialueella ei voi harjoittaa kairauksia
Ainakin tässä Kuusivaara-hakemuksessa toiminta sijoittuisi osin luokitellulle pohjavesialueelle, mikä tekee toiminnasta erityisesti säädellyn. Katso kuva alla, pohjavesialue merkitty keltaisella. Malmikairauksia ei yleensä suoriteta luokitelluilla pohjavesialueilla. On myös ennakkotapaus kairauksien kieltämisestä pohjavesialueilla. Yhtiön malminetsintätoiminta on jo todistetusti aiheuttanut pohjavesien pilaantumista eikä jatkolupaa siksi tule myöntää.

Pelkkä öljyvuodon riski riittää syyksi soran murskauksen kieltämiseen pohjavesialueella paksun suojamaakerroksen päällä. Kohdassa 1 on osoitettu, että toimintaan liittyy merkittävä öljyvuodon riski pohjavesialueella.

Kiinteän kairausjätteen poistaminen
Hakemuksessa kerrotaan kairausjätteen (soija) keräämisestä. Ympäristöluvassa tulee olla yksityiskohtainen selvitys kairausjätteen poistotehosta huomioiden erikokoiset kiintoainehiukkaset. Kairausjäte tulisi myös leviämään leviämisestä pohjaveteen sekä kallion ruhjeisiin ja rakoihin ja mahdollisesti maaperään ennen nousua maan pinnalle.

Kairausvesi ja kemikaalit
Kairausvesi reagoi hienojakoisen kairausjätteen kanssa ja saastuu sulfidimineralisaatiossa rikkihapolla, arseenilla ja raskasmetalleille. Kairan terillä korkea lämpötila edesauttaa reaktiota. Kairattaessa kuituisiin mineraaleihin, kuten asbestiin, vedessä on kuituisia mineraaleja haitta-aineena. Asbesti voi olla haitallista myös vesistöissä. Jos kairausvesi kuivaa maastossa, voi asbesti levitä ilmaan siitä.

Edes täysin suljettu kierto ei poistaisi kairausveden ja -kemikaalien pohjavesiriskejä. Maan pinnalle tullessaan vesi on jo pilaantunut ja sekoittunut pohjavesiiin. Kairauskemikaalit aiheuttaisivat kohtuuttomia pinta- ja pohjavesiriskejä.

Kairausputkien poistaminen katkaisemisen sijalta
Mahdollinen lupamääräys kairausputkien katkaisemisesta ei ole riittävä, vaan putket täytyy poistaa ja reiät tukkia pohjaan saakka (esim. betonoida) pinta- ja pohjavesihaittojen estämiseksi sekä luontoon jäävän haitallisen ja ruostuvan metallijätteen poistamiseksi.

3. Luontoarvot
Alueella on merkittäviä luontoarvoja, esimerkiksi yhtiön kaivoshankkeen YVA-ohjelman perusteella, näitä ei ole selvitetty lupahakemuksessa.

Luonnonsuojelualueet
Malminetsintäalueet sijaitsevat Natura- ja luonnonsuojelualueiden välittömässä läheisyydessä ja
hakijalla tulee olla selvitys toiminnan vaikutuksista luonnonsuojeluarvoihin. Luonnonsuojelualueilla tai niiden läheisyydessä laaditaan kaivoslain mukaisesti tarvittaessa selvitys luonnonsuojelulain 65 §:ssä tarkoitetusta arvioinnista ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994) mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus.

Suojaetäisyydet luonnonsuojelualueisiin tulee tarkistaa. Hakemuksessa mainittu 50 metrin etäisyys ei riitä esimerkiksi petolinnun pesäalueen suojaksi. GTKn kaivosrekisterin karttapalvelun mukaan ainakin läheinen ja rinnakkainen etsintäalue Pahanlaaksonmaa on myös osittain päällekkäinen suojelualueen kanssa ainakin Ollila-merkinnän alapuolella. http://gtkdata.gtk.fi/kaivosrekisteri/

Lähteet
Lähteiden ja tihkupintojen suojelu tulee selvittää mukaan lukien niihin tulevan veden suojelu. Toiminnanharjoittajalla on alueella merkittäviä hydrologisia selvityksiä, jotka tulee sisällyttää ympäristölupahakemukseen.

4. Vakuudet
Malminetsintäluvalle tulee määrittää riittävä vakuus, joka kattaa vahingot mm. kairavedestä, kairauskemikaaleista, kairausjätteestä ja sen jäämistä, kemikaaleista ja kairaputkista seuraavasta ympäristön pilaantumisesta ja terveysriskeistä. Mikäli kairausputket annettaisiin jättää pysyvästi maaperään, tulee niiden huoltoon, merkkien ylläpitoon ja vaihtoon olla vakuus myös hyvin pitkiksi ajoiksi.

Toisaalta mikäli kairaputket määrättäisiin poistamaan ja reiät betonoimaan, tälle tulee olla myös vakuus. Koska kyseessä on uusi teknologia, sen verifiointi ja tarkkailu pitkäaikaisvaikutusten ehkäisemiseksi edellyttää myös suurempia vakuuksia. Kemikaalien valvonta edellyttää tarkkailua ja mittauksia ja vakuutta niille.

Toiminta edellyttää ympäristölupaa ja merkittäviä vakuuksia jälkihoitoon sekä vahinkojen varalta. Vakuuksissa tulee selvittää myös riskit luontoarvoille, pohjavedelle ja lähteille.
Näiden vakuuksien suuruus huomioiden kairareikien tukkiminen koko matkalta ja muut riskit ja ongelmat tarvittavine jälkiseurantoineen sekä mahdollisine korjaustoimineen ovat arviolta luokkaa 0.7 -2 miljoonaa euroa.

5. Kuulutus- ja kuulemisvirheet
Lupakuulutuksesta puuttuu oleellisia tietoja kuten täsmällinen tutkimussuunnitelma, tieto esitetystä vakuudesta, kaivannaisjätesuunnitelma ja tiedot ympäristö- ja luontovaikutuksista. Luontovaikutuksista esitetään, että yhtiö on hankkinut tiedot ympäristökeskukselta ja huomioi ne, mutta tietoja tai suojavyöhykkeitä ei esitetä hakemuksessa. Kuulemis- ja kuulutusvirheet ovat peruste luvan hylkäämiselle.

6. Aikaisempi malminetsintätoiminta ja haettu muu toiminta
Lupahakemuksessa ei ole kerrottu malminetsintätoiminnasta alueella. Hakemuksessa ilmeisimmin viitataan muilla alueilla tehtyihin kairauksiin. Se, että yhtiöllä on suuri määrä kooltaan suuria etsintäalueita, ei oikeuta laiminlyömään velvoitteita malminetsintään toisilla alueilla.
Jotta lupa voitaisiin myöntää, hakijan tulee esittää yksityiskohtainen selvitys tällä kyseisellä hakemusalueella suorittamistaan uskottavista etsintätoimista, niin, että laillisia velvoitteita ei ole laiminlyöty, sekä kauanko alue on ollut yhtiön hallinnassa.

Hakemuksessa esitetään myös tehtäväksi maaperäkairauksia mm. YVA-arviointia varten. Tällaiseen toimintaan ei anneta lupaa kaivoslainmukaisena malminetsintänä, vaan toimintaan tulee olla asianmukaiset luvat muussa viranomaiskäsittelyssä.

7. Yksityisille eduille tulevat vahingot
Haittoja ja vahinkoja varten tulee määrätä kattava vakuus sekä sopimista varten kaivostoimitus, mikäli sopuun ei päästä. Kaivoslain mukaan kaikki haitat on korvattava.

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin puolesta

toiminnanjohtaja Anna Bagge puheenjohtaja Seppo Aikio

Liite 1. Luonnonsuojeluliiton kaivosasiantuntija Jari Natusen tarkemmat perustelut